Raport M&A Index Poland
I kwartał/1Q 2014

Już po raz drugi, FORDATA (dawniej Datapoint) we współpracy z firmą doradczą Navigator Capital dzieli się z Państwem podsumowaniem wskazującym dynamikę polskiego rynku M&A. I kw. 2014 okazał się zdecydowanie spokojniejszy w porównaniu z IV kw. 2013, podobnie zresztą wyglądała sytuacja w całym regionie CEE.

Mówi się, że był to jeden z najspokojniejszych okresów od przełomu 2008/9. Zarówno liczba, jak i wartość transakcji uległa znaczącym (ponad 40%) spadkom w porównaniu z IV kw. 2013.

For the second time, FORDATA in collaboration with a consulting company Navigator Capital, would like to share with you a summary which indicates the dynamics of the Polish M&A market. The first quarter of 2014 proved to be far quieter compared to the fourth quarter of 2013, similar was the situation of the whole CEE region. It is said that this was one of the quietest periods since the turn of 2008/9. Both, the number and the value of transactions, significantly decreased (over 40%)  in comparison to the fourth quarter of 2013.

Kluczowe fakty – Polska / Key facts – Poland

Liczba transakcji / Number of transactions: 27*
Wartość największej transakcji / Value of the largest transaction: 753 mln PLN / 180 mln EUR**
Największa transakcja / The largest transaction: przejęcie Sokołów S.A. przez Danish Crown AmbA / takeover of Sokolow SA by Danish Crown AmbA
Najbardziej aktywne sektory / The most active sector: usługi, finanse, deweloperzy / services, finance, real estate

Kliknij, by zobaczyć raport > M&A Index Poland, 1Q 2014, Navigator Capital&FORDATA

Click to see the report >  M&A Index Poland, 1Q 2014, Navigator Capital&FORDATA

* na podstawie ogólnodostępnych danych / based on public data
** wśród transakcji z ujawnioną ceną / of transactions with disclosed price

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis,  Key Account Director FORDATA

Pierwszy kwartał 2014 r. na GPW upłynął pod leniwymi rządami niedźwiedzi. Najszybciej z zimowego snu budziły się sektory związane m.in. usługami, przemysłem i branżą deweloperską. Duński producent wieprzowiny, wołowiny oraz przetworzonych produktów spożywczych, Danish Crown AmbA, przejął pośrednio od fińskiego HKScan Corporation 50%  udziałów polskiego producenta wyrobów mięsnych Sokołów S.A., za kwotę 180 mln EUR. Była to największa transakcja w Polsce w minionym kwartale. Wartość nie robi wrażenia, biorąc pod uwagę te osiągane w skali globalnej (wartość największej transakcji w tym okresie to ponad 45 mld USD – zakup Time Warner Cable przez Comcast Corporation). Generalnie aktywność M&A w Polsce była zdecydowanie niższa niż w IV kwartale 2013.

W regionie CEE I kwartał 2014 r. także okazał się zdecydowanie spokojniejszy w porównaniu do IV kwartału 2013 r. (liczba transakcji spadła do 2,288 z 3,236), a nawet mówi się, że był to jeden ze spokojniejszych okresów od przełomu 2008/9 r. Za główną przyczynę upatruje się kryzys na linii Ukraina-Rosja, mający znaczący wpływ na dynamikę gospodarczą całego regionu. Wpływ tego czynnika jest tym bardziej uzasadniony, że obraz całej Europy wygląda lepiej, liczba transakcji nieznacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast ich wartość osiągnęła ponad 19% wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Zdecydowane ożywienie utrzymuje się natomiast w skali globalnej, w porównaniu do tego samego okresu w roku 2013 odnotowano ponad 30% wzrost wartości transakcji (z 449.6mld USD do 566.6mld USD) i jeśli zapowiedzi ogłoszonych w 2014 roku transakcji się utrzymają będzie to najlepszy rok od 2007 (zapowiedź to prawie 4 biliony dolarów).

W Polsce, w obliczu wyraźnego spowolnienia i braku planowanych ofert prywatyzacyjnych, GPW będzie musiała zmierzyć się z przewidywaniami inwestorów o możliwej utracie pozycji jednego z najaktywniejszych rynków IPO w Europie. W regionie CEE spodziewana jest dalsza kumulacja fuzji i przejęć na rynku telekomunikacyjnym. Ostatnie udane transakcje to  zakup Emitela przez Alinda Capital Partners, czy GTS Central Europe przez Deutsche Telekom. Rysuje się także wyraźny trend kursu inwestorów ku małym i średnim przedsiębiorstwom o wartości do 250 mln EUR. Warto zauważyć już od dawna postępujący spadek wartości transakcji (o 41 % w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku). Spodziewana  jest także dalsza konsolidacja banków zapoczątkowana przez Węgierski Bank OTP, który przejął Banco Popolare Croatia za 14 mln EUR.

———————————————————————————————————————————————————————————–

The first quarter of 2014 on the Warsaw Stock Exchange passed under the rule of ‘lazy bears’. Those who woke up the fastest from the winter sleep were sectors related to, among others, services, industry and real estate development. A Danish producer of pork, beef and processed foods, The Danish Crown AmbA, overtook 50% of shares of the Polish producer of meat products Sokolow SA company, indirectly from a Finnish HKScan Corporation, for an amount of EUR 180 million. It was the largest transaction in Poland within the last quarter. The value of the transaction may not be impressive, taking into account those achieved on a global scale (the value of the largest transaction during the period was more than USD 45 billion – the purchase of Time Warner Cable by Comcast Corporation ). Generally, M&A activity in Poland was significantly lower than in the fourth quarter of 2013.

In the CEE region, the first quarter of 2014 also proved to be far quieter compared to the fourth quarter of 2013 (the number of transactions fell to 2,288 from 3,236), and it is even said that it was one of the quieter periods since the turn of 2008/9. The main cause is believed to be the crisis between Ukraine and Russia, with a significant impact on the economic dynamics of the region. The impact of this factor is even more justified, when you think of the fact that the situation looks better across Europe, the number of transactions increased slightly compared to the previous quarter, while their value has reached more than 19% increase compared to the same period in the previous year. An increased activity is meanwhile maintained on a global scale, compared to the same period in 2013 there was more than 30 % increase in the value of transactions (from USD 449.6mld to USD 566.6mld) and if the announcements of transactions published in 2014 is to continue, this will be the best year since 2007 (the announcement is of nearly USD 4 trillion).

In Poland, in the face of a clear slowdown and a lack of planned privatization bids, the WSE will have to face prognosis of investors about the possible loss of the position of one of the most active IPO markets in Europe. Further accumulation of mergers and acquisitions in the telecommunications market is expected within the CEE region. Recent successful transactions is the purchase of Emitel by Alinda Capital Partners, or GTS Central Europe by Deutsche Telekom. A clear trend of investors’ interest in small and medium-sized enterprises of up to EUR 250 million is visible. It is also worth noticing that for a long time now the value of transactions has been gradually decreasing (by 41 % compared to the first quarter of last year). A further consolidation of banks Is also expected, initiated by the Hungarian OTP Bank, who took over Banco Popolare Croatia for EUR 14 million.

Bartosz Krzesiak, Manager Navigator Capital

I kw. 2014 r. na GPW w Warszawie, podobnie jak na największych światowych rynkach, nie sprzyjał dynamicznym wzrostom kursów akcji. Indeks WIG zyskał w tym okresie 2,12%, amerykański S&P500 zwiększył wartość o 1,30%, zaś niemiecki DAX wzrósł o symboliczne 0,04%. Przyczyn spowolnienia na warszawskim parkiecie należy upatrywać przede wszystkim w zmianach w systemie emerytalnym i  obawach inwestorów o aktywa znajdujące się w OFE. Mimo faktu, iż z początkiem lutego 2014 r. OFE stały się faktycznie funduszami akcji (87% udział akcji w aktywach ogółem), to dzięki zmianie uwarunkowań instytucjonalnych zaczęły zdecydowanie śmielej lokować kapitał w aktywa zagraniczne, ograniczając tym samym działalność inwestycyjną na GPW. Przyczyniło się to m.in. do korekt kursów średnich i małych spółek. Jeżeli chodzi o rynek IPO, to w I kw. 2014 r. na GPW zadebiutowało 5 spółek (3 z nich przeniosły notowania z rynku NewConnect).

Liczba transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce w I kw. 2014 r. była wyraźnie niższa niż w IV kw. 2013 r. Częściowo jest to związane z typową dla ostatniego kwartału roku wysoką liczbą transakcji, jednak wydaje się, że wiele potencjalnych akwizycji jest opóźnianych ze względu na niepewność panującą na światowych rynkach (m.in. niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie oraz w Rosji). Paradoksalnie średnia aktywność inwestorów na GPW może wesprzeć rynek M&A. Zarówno przy sprzedaży spółek, jak i pozyskiwaniu kapitału należy spodziewać się większej aktywności przede wszystkim na rynku prywatnym przy większym udziale inwestorów strategicznych i branżowych.

———————————————————————————————————————————————————————————-

In The first quarter of 2014 in the Warsaw Stock Exchange, as well as in the world’s main stock markets, the hopes for strong growth movements were moderated. Warsaw’s WIG index appraised in this period by 2.12%, American S&P500 grew by 1.30% and German DAX gained 0.04%. One of the reasons for WSE moderate growths was the change in the Polish pension system and investors’ concerns about the assets held by pension funds. In spite of the fact that from the beginning of February 2014, pension funds have become virtually equity funds (87% share of equities in total assets), they exhibit no longer equal interest in the domestic market due to change in the legal environment, but invest increasing amounts of capital abroad. This contributed to decline in medium and small companies share prices. Regarding the IPO market, in the first quarter of 2014, 5 companies debuted on the WSE (three of them moved quotations from NewConnect).

The number of M&A movements in Poland in the first quarter of 2014 was significantly lower than in the fourth quarter of 2013. Partially it may be explained by typically higher number of deals in the last quarter of the year, however it appears that some possible transactions may be delayed due to unsteady conditions in the global markets (including the unstable political situation in Ukraine and Russia). Paradoxically, the average activity of investors on the WSE may support the M&A market. Both, selling companies and raising capital is expected to be more active primarily in the private market, with greater participation of strategic and industry’s investors.

O autorach / About the authors

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 320 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 26 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 30 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 26 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Key Account Director

FORDATA
+48 61 660 15 10
Bartosz Krzesiak
Project Manager

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas