Raport M&A Index Poland
III kwartał/3Q 2015
Trzeci kwartał 2015 na polskiej scenie transakcyjnej to czas wzmożonej aktywności. Wśród transakcji najczęściej odnotowano te o wartości powyżej 100 mln PLN. Utrzymuje się pozytywny trend wykorzystania systemu Virtual Data Room podczas procesów transakcyjnych (16 transakcji z użyciem VDR wobec 17 w 2Q 2015 i 15 w 1Q 2015). Przejmowane spółki najczęściej pochodziły z branż mediowej, telekomunikacyjnej oraz IT.

The third quarter of 2015 on the Polish transactional scene is a time of increased activity on the Polish M&A market. Among the transactions the most frequent were those with a value of more than PLN 100 million. A positive trend regarding usage of the Virtual Data Room system during transactions continues. (16 transactions with VDR to 17 in Q2 2015 and 15 in Q1 2015). Acquired companies were usually from the media, telecommunications and IT sectors.

M&A Index Poland 3Q 2015 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 3Q 2015 PL
Click to download the report > M&A Index Poland 3Q 2015 EN

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis, Key Account Director FORDATA

Zielono na polskiej scenie transakcyjnej

Zgodnie z naszymi przewidywaniami trzeci kwartał na polskiej scenie fuzji i przejęć to czas wzmożonej aktywności. Liczba zamkniętych transakcji wzrosła w porównaniu z ubiegłym kwartałem do 66 z 54, co stanowi wzrost o 22%. Najwięcej przejmowanych spółek związanych było z branżą mediową, telekomunikacyjną oraz IT.

Wśród transakcji z ujawnioną ceną, tylko cztery przekroczyły wartość 100 mln EUR. Dominują natomiast transakcje o wartości powyżej 100 mln PLN. W 3Q 2015 odnotowano ich 11, a wśród nich wartą uwagi jest zakończenie prywatyzacji spółki PKP Energetyka, która została przejęta przez CVC Capital Partners za cenę 1,410 mln PLN. Oprócz rynku energetycznego uwgę zwracały spółki z branży media/IT/telekomunikacja. Gigant na niemieckim rynku hostingowym przejął spółkę Home.pl za ok. 560 mln PLN, Asseco Poland SA przejęło Infovide Matrix S.A., a CCC SA 74.99% udziałów Eobuwie.pl S.A.

Nie ulega zmianie zaangażowanie funduszy na rynku fuzji i przejęć. W trzecim kwartale wciąż stanowią one, zaraz po spółkach związanych z branżą przemysłową, najbardziej aktywną grupę kupujących (15% wszystkich transakcji).

Światowy rynek M&A rośnie

Na świecie trzy pierwsze kwartały 2015 roku okazały się najbardziej wyróżniającymi miesiącami aktywności na rynku fuzji i przejęć od 2007 roku. 3Q 2015 zakończył się najlepszym wynikiem pod względem wartości transakcji M&A, osiągając poziom $867 miliardów, co stanowi 6% wzrost wartości w porównaniu do 2Q 2015.

Trend spadkowy w regionie CEE wciąż trwa

W rejonie CEE nie zostały natomiast odnotowane wzrosty. Wciąż utrzymuje się trend spadkowy zarówno pod względem wartości transakcji, jak i liczby zamkniętych transakcji. Odnotowano 28% spadek wartości transakcji w stosunku do poprzedniego okresu, i spadek o 47% w porównaniu do 3Q 2014. Dane pokazują, iż w rejonie CEE i Rosji liczba zakończonych transakcji była najniższą wartością odnotowaną w przeciągu trzech lat – wyniosła 1 725. Natomiast widać oznaki ożywienia, np. w Polsce
i w Czechach dzięki rosnącej obecności inwestorów z Azji, jak i wzrostu gospodarczego powyżej 4% zanotowanego w Czechach w 1Q i 2Q 2015. Najaktywniejsze sektory w CEE to IT, zdrowie, nieruchomości komercyjne.

VDR aktywnie wykorzystywany na rynku M&A

Popularność systemu Virtual Data Room (VDR) rośnie na całym świecie. Utrzymuje się pozytywny trend wykorzystania systemu Virtual Data Room podczas procesów transakcyjnych. Wiele spółek coraz częściej dostrzega wartość nowoczesnych technologii podczas realizacji różnych typów procesów transakcyjnych, w szczególności fuzji i przejęć. Z dostępnych nam danych wynika, że w trzecim kwartale 2015 r. 16 spośród 66 transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu VDR.

Popularnosc_VDR_Polsce_3Q2015
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The Polish transactional scene all in green

As we have predicted, Q3 of 2015 is a time of increased activity on the Polish M&A market. The number of closed transactions has increased from 54 to 66 compared to the previous quarter, which is an increase of 22%. Most of the acquired companies were from media, telecommunication and IT sectors.

Among the transactions with disclosed price, only four exceeded the value of EUR 100 million. In Q3 of 2015 the transactions with a value of more than PLN 100 million were dominant. Among 11 of these transactions noted in Q3 of 2015, definitely worth mentioning is the completion of privatization of PKP Energetyka, which was acquired by CVC Capital Partners for a price of PLN 1410 million. In addition to the energy market, other companies that drew attention were from Media/IT/Telecommunication sectors. Giant on the German hosting market acquired the Home.pl for approx. PLN 560 million, Asseco Poland SA took over Infovide Matrix S.A., and CCC SA acquired 74.99% of shares of Eobuwie.pl S.A.

There is no change regarding involvement of funds in the M&A market. In Q3 of 2015, they are still, right after the companies related to industry, the most active group of buyers (15% of all transactions).

Global M&A market expanding

The first three quarters of 2015 have been the most distinguishing months of activity in the worldwide M&A market since 2007. Q3 of 2015 ended with the best result in terms of the value of M&A transactions, reaching the value of $ 867 billion, which represents an increase of 6% compared to the 2nd quarter of 2015.

The downward trend will continue in the CEE region

In the CEE region a downward trend still continues both in terms of transaction value and the number of closed transactions. There has been a decline of 28% in the value of transactions in the previous period, and a decrease of 47% compared to Q3 of 2014. The data shows that in the CEE region and Russia, the number of completed transactions reached the lowest value during three years – amounted to 1 725. In contrast, in Poland and the Czech Republic there are signs of high activity, thanks to the growing presence of investors from Asia, as well as economic growth above 4% recorded in the Czech Republic in Q1 and Q2 of 2015. The most active sectors in CEE region are IT, health care, and commercial real estate.

VDR used in M&A transactions

The popularity of Virtual Data Room (VDR) system is increasing worldwide. A positive trend regarding usage of the Virtual Data Room system during transactions continues. More and more companies are recognising the value of new technologies during the implementation of various types of transactional processes, in particular mergers and acquisitions. From the data available to us, it is clear that in Q3 of 2015, 16 out of 66 transactions have been organised with the use of Virtual Data Room system.

VDR Popularity in M&A in POLAND 3Q2015

 

Rafał Tuzimek, Prezes Zarządu Navigator Capital

W trzecim kwartale 2015 roku można było zaobserwować zdecydowane ożywienie na polskim rynku fuzji i przejęć. W okresie od lipca do września przeprowadzono 66 transakcji, o 12 więcej niż w drugim kwartale 2015 r.

Rozkwitowi na rynku fuzji i przejęć nie towarzyszyła poprawa nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIG w okresie od 1 lipca do 30 września stracił 4,33%. Podobnie wyglądała sytuacja na światowych rynkach, które odnotowały jeden z najsłabszych kwartałów od 2009 roku. W analogicznym okresie indeks S&P500 stracił 6,94%, a niemiecki DAX niemal 12%.

Na sytuację na giełdach największy wpływ w tym okresie miały narastające obawy dotyczące kondycji chińskiej gospodarki, a także w mniejszym stopniu niepokoje w Europie związane z niekontrolowanym napływem imigrantów oraz konflikty na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Polskim indeksom nie pomogły pozytywne dane makroekonomiczne, jak np. spadające kolejny miesiąc z rzędu bezrobocie, które według badań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osiągnęło najniższą wartość od końca 2008 r. – 10%.

Największymi transakcjami na rynku fuzji i przejęć przeprowadzonymi w trzecim kwartale 2015 r. były przejęcie PKP Energetyka S.A. przez CVC Capital Partners oraz zakup 31,71% akcji AmRest Holdings przez meksykańską spółkę Inmobiliara Tabga.

Wśród interesujących transakcji warto również wymienić przejęcie aktywów rzeczowych oraz marek od włoskiej Compagnia Italiana Rimorchi przez jednego z wiodących europejskich producentów naczep ciężarowych, polski Wielton. To kolejna transakcja, po zakupie francuskiej firmy Fruehauf, w której udział brał Wielton. Doradcą Wielton przy przejęciu obu firm był Navigator Capital.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The third quarter of 2015 was definitely an intense quarter for the Polish M&A market. During this period there were 66 transaction carried out, which is 12 more than in the second quarter of 2015.

Unfortunately the performance of the Warsaw Stock Exchange did not match up with the performance of the Polish M&A market. Between July 1st and September 30th the WIG Index decreased by 4.33%. This was also one of the worst quarters for the world’s capital markets since 2009. In the third quarter of 2015 the American S&P500 Index decreased by 6.94%, and the German DAX performed even worse with an almost 12% decrease during this period.

The stock market returns might have been affected by the anxiety caused by the turbulent Chinese economy. Additional factors seemed to be the uncontrolled flow of immigrants to Europe and the unresolved conflicts in Ukraine and in the Middle East. Even the favorable economic data did not improve the returns from the Polish stock market. The unemployment rate has achieved the smallest value since 2008 and according to the estimates provided by the Ministry of Labour and Social Policy amounted to 10.8%.

The largest transactions in the third quarter of 2015 on the Polish M&A market were the acquisition of PKP Energetyka SA by the CVC Capital Partners and the acquisition of the 31.71% of AmRest Holdings’ stock by the Mexican Inmobiliara Tabga group.

Other interesting transactions involved the acquisition of the tangible assets and brands from the Italian company Compagnia Italiana Rimorchi by Wielton – one of the leaders of the European truck trailer and semi-trailer industry. Navigator Capital was the advisor to Wielton on this acquisition.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 32 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Key Account Director

FORDATA
+48 61 660 15 10
Bartosz Krzesiak
Project Manager

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas