Regulamin i Polityka Prywatności

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zmianie uległy zapisy w regulaminie korzystania z serwisu internetowego www.fordata.pl oraz polityce prywatności. Poniżej zamieszczona jest aktualna wersja regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu www.fordata.pl przed rozpoczęciem jego użytkowania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na co najmniej jeden z warunków, prosimy o opuszczenie tej strony.

Autorstwo i własność

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fordata.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę FORDATA sp. z o.o (zwaną dalej FORDATA) z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324804, o numerze NIP: 634-270-95-49, REGON: 241110970. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to biuro@fordata.pl, numer telefonu: +48 61 660 15 10.

Informacja o administratorze danych osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: FORDATA sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 61-819, ul. Taczaka 24, tel: +48 61 660 15 10, e-mail: biuro@fordata.pl
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, aż Państwo nie cofną zgody na ich przetwarzanie.
4. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl). Skarga wolna jest od opłat.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Zobowiązanie użytkownika

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
a) Przeglądarka: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+
b) Rozdzielczość: 1366×768+
c) System operacyjny: Microsoft Windows 8+, OSX/MacOS 10.7+
d) Wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3+ lub kompatybilny, 2+ GB RAM

Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

Zarys polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:
– Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
– Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100 poz. 1024).
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.

Zawartość Serwisu

Serwis przedstawia informacje o firmie FORDATA i o naszej ofercie, o naszych pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez FORDATA, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, FORDATA nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

Rodzaj świadczonych usług

1. W ramach serwisu, FORDATA prowadzi usługi sprzedaży on-line.
2. Zakup produktów oferowanych przez FORDATA następuje po wykonaniu następujących kroków:
a) dokonanie wyboru poszczególnych usług oferowanych przez FORDATA,
b) podanie danych klienta, niezbędnych do zawarcia Umowy,
c) kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, który powoduje wysłanie do FORDATA Zamówienia na wybrane usługi. Kopia Zamówienia wysyłana jest do klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
2. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w Zamówieniu, z chwilą potwierdzenia przez klienta Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
3. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usługi VDR, przyjmuje się przekazanie klientowi bądź wskazanym osobom loginu dostępu do Systemu VDR. Login zostanie przekazany klientowi w przeciągu max. 3 (słownie: trzech) godzin od zawarcia Umowy. W przypadku Umów zawartych w weekendy, święta lub w dzień roboczy po godz. 17.00 CET, login dostępu zostanie przekazany następnego dnia roboczego.
4. Login dostępu do Systemu VDR zostanie przekazany klientowi po dokonaniu przez niego płatności za Usługę. Jeśli klient nie dokona płatności za Usługę, zgodnie z Zamówieniem, FORDATA uprawniona jest do odstąpienia od Umowy z winy klienta.

Zbieranie danych anonimowych

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania demo produktu, wersji testowej lub newslettera. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
1. Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie
2. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze
3. Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie
4. Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani
5. Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów
6. Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku
7. Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług

Przekazywanie danych osobowych

Zobowiązujemy się, że nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz dostawców usług płatniczych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

Jednocześnie oświadczamy, że będziemy przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, poza obszar Unii Europejskiej. Dane będą przekazywane do Szwajcarii, na podst. art. 45 ust. 1 RODO, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń i zgód.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Ze strony FORDATA Sp. z o.o. pragniemy poinformować, iż wszystkie Państwa prawa wynikające z RODO zostaną zapewnione. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych;
2) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od wymienionych wyżej praw mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odwołanie zgody

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@fordata.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
b) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu;
c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
e) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.

Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. FORDATA nie będzie pociągane do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

Zagrożenia

Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
a) Spam;
b) Wirusy;
c) Konie Trojańskie;
d) Ataki hakerskie.

Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiana regulaminu

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie głównej Serwisu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce https://fordata.pl/polityka-prywatnosci/.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Reklamacje

1. Reklamacje kierować należy do Spółki na adres e-mail: biuro@fordata.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu;
b) dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.
3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Spółki z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

Uwagi

Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, regulaminu lub jakiejkolwiek części naszego Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@fordata.pl. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka weszła w życie z dniem 1 października 2009 roku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. FORDATA sp. z o.o. (2019)

Brain made by 813.pl   
Nagrody i wyróżnienia
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie.