+48 533 354 054 ZAMÓW DEMO

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fordata.pl oraz Polityka prywatności

Z dniem 12 stycznia 2018 r. zmianie uległy zapisy w regulaminie korzystania z serwisu internetowego www.fordata.pl oraz polityce prywatności. Poniżej zamieszczona jest aktualna wersja regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu www.fordata.pl przed rozpoczęciem jego użytkowania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na co najmniej jeden z warunków, prosimy o opuszczenie tej strony.

Autorstwo i własność

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fordata.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę FORDATA sp. z o.o (zwaną dalej FORDATA) z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to biuro@fordata.pl.

Zobowiązanie użytkownika

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
a) Przeglądarka: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+
b) Rozdzielczość: 1366×768+
c) System operacyjny: Microsoft Windows 8+, OSX/MacOS 10.7+
d) Wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3+ lub kompatybilny, 2+ GB RAM

Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

Zarys polityki prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:
– Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
– Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100 poz. 1024).
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.

Zawartość Serwisu

Serwis przedstawia informacje o firmie FORDATA i o naszej ofercie, o naszych pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez FORDATA, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, FORDATA nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

Zbieranie danych anonimowych

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania demo produktu, wersji testowej lub newslettera. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
1. Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie
2. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze
3. Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie
4. Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani
5. Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów
6. Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku
7. Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług

Przekazywanie danych osobowych

Zobowiązujemy się, że nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych;
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
b) treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu;
c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
e) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.

Nie udzielamy Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w systemie komputerowym lub utratę danych wynikającą z użytkowania Serwisu. Zawartość Serwisu jest udostępniona w formie “jak jest”, oraz na podstawie “dostępności” bez żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych. FORDATA nie będzie pociągane do odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Serwisu, jej zawartości lub zamieszczonych w niej linków. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

Zagrożenia

Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
a) Spam;
b) Wirusy;
c) Konie Trojańskie;
d) Ataki hakerskie.

Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiana regulaminu

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie głównej Serwisu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce https://fordata.pl/polityka-prywatnosci/.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Reklamacje

1. Reklamacje kierować należy do Spółki na adres e-mail: biuro@fordata.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu;
b) dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.
3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników, które opierają się na nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Użytkownik otrzyma wyłącznie informację od Spółki z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.
4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia.

Uwagi

Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, regulaminu lub jakiejkolwiek części naszego Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@fordata.pl. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka weszła w życie z dniem 1 października 2009 roku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. FORDATA sp. z o.o. (2018)

Brain made by 813.pl    Designed by nustudio.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie.

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 
Zamów prezentację produktu lub darmową wersję testową!
Dziękujemy za zainteresowanie usługami FORDATA. Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych.
Skontaktujemy się z Państwem w ciągu maksymalnie 15 minut.
Dział sprzedaży pracuje w dni robocze w godz. 9-17.

Klikając "Zamów demo" akceptują Państwo Politykę Prywatności oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FORDATA sp. z o.o. w celach marketingowych oraz w celu złożenia oferty i świadczenia usługi przez FORDATA. Państwa dane nie będą przekazywane dalej.

Email marketing powered by FreshMail
Zamów wersję testową na 14 dni za darmo!
Dziękujemy za zainteresowanie usługami FORDATA. Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.
Skontaktujemy się z Państwem w ciągu maksymalnie 15 minut, w celu spersonalizowania parametrów Data Room.
Zamawiając wersję testową zyskują Państwo:


  • prywatny bezpieczny Data Room na 14 dni za darmo

  • dedykowanego konsultanta i fachowe doradztwo

  • pomoc w setupie systemu

  • wsparcie techniczne 24h/7 (tel, e-mail)

  • indywidualną prezentację produktu i szkolenie

  • możliwość przekształcenia VDR w wersję komercyjną

Dział sprzedaży pracuje w dni robocze w godz. 9-17.

Klikając "Stwórz mój prywatny Data Room" akceptują Państwo Politykę Prywatności oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychprzez FORDATA sp. z o.o. w celach marketingowych oraz w celu złożenia oferty i świadczenia usługi przez FORDATA. Państwa dane nie będą przekazywane dalej.

Email marketing powered by FreshMail
Uzyskaj wycenę
Dziękujemy za zainteresowanie usługami FORDATA. Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych.
Skontaktujemy się z Państwem w ciągu maksymalnie 15 minut.
Dział sprzedaży pracuje w dni robocze w godz. 9-17.

Klikając "Wyślij" akceptują Państwo Politykę Prywatności oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FORDATA sp. z o.o. w celu złożenia oferty i świadczenia usługi przez FORDATA. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych lub przekazywane dalej. Tylko oddzwonimy.

Email marketing powered by FreshMail