Przejdź do treści

Warunki korzystania z serwisu FORDATA

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu FORDATA, w tym zawarcia umowy na korzystanie z Systemu VDR oraz korzystania z umieszczonych w Serwisie Formularzy. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach oznaczają:
1. Serwis– Serwis internetowy, prowadzony w domenie fordata.pl

2. Operator Serwisu – FORDATA sp. z o.o (zwaną dalej FORDATA) z siedzibą w Poznaniu, ul. Taczaka 24, 61-819 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324804, o numerze NIP: 634-270-95-49, REGON: 241110970. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to biuro@fordata.pl, numer telefonu: +48 61 660 15 10

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celu przeglądania oferty Operatora umieszczonej w Serwisie, uzyskania informacji, umówienia na spotkanie lub upoważniona do zawarcia umowy na System VDR w określonej opcji, w tym umowy na System VDR w celach testowych.

4. Formularz – formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu uzyskania informacji, umówienia na spotkanie, zawarcia umowy lub innych celach określonych przez Operatora.

5. System VDR – system Virtual Data Room umożliwiający przechowywanie i dostęp do dokumentów oraz innych materiałów umieszczonych przez podmioty upoważnione do korzystania z Systemu VDR, na mocy zawartej umowy.

6. Warunki – niniejszy dokument.

III. Rodzaj świadczonych usług w Serwisie

1. W ramach Serwisu, Operator prowadzi usługi umożliwiające:
a) kontakt Użytkownika z Operatorem za pośrednictwem Formularzy,
b) zawarcie umowy on-line na korzystanie z Systemu VDR w celach testowych na okres 14 dni,
c) zakup Systemu VDR on-line w określonych w Serwisie opcjach, na warunkach określonych w Umowie o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room (wersji on-line) i Regulaminie Systemu VDR.

2. Operator umożliwia korzystanie w Serwisie z następujących formularzy:
a) Formularz zamówienia indywidualnej wyceny na usługi Systemu VDR,
b) Formularz zamówienia bezpłatnej prezentacji (wersji trial),
c) Formularz zawarcia umowy na nieodpłatne korzystanie z Systemu VDR przez okres 14 dni na zasadach określonych w Regulaminie Systemu VDR,
d) Formularz w celu zawarcia Umowy na System VDR,
e) Formularz zapisu na wiadomości o charakterze marketingowym (newsletter),
f) Formularz kontaktowy za pośrednictwem chatbota.

3. Celem skorzystania z Formularzy, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
a) wypełnienie Formularza poprzez podanie określonych w formularzu danych,
b) potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na odpowiedni link zawarty w Formularzu kontaktowym.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularzy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Warunków oraz dobrymi obyczajami.

5. Umowa na korzystanie z Systemu VDR realizowana jest na warunkach określonych w Umowie o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room (wersji on-line), zawierającej postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa zawierana jest po wykonaniu następujących kroków:
a) dokonanie wyboru poszczególnych usług oferowanych przez Operatora,
b) podanie danych Użytkownika, niezbędnych do zawarcia Umowy,
c) kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, który powoduje wysłanie do Operatora Zamówienia na wybrane usługi. Kopia Zamówienia wysyłana jest do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.

6. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w Zamówieniu, z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

7. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usługi VDR, przyjmuje się przekazanie Użytkownikowi bądź wskazanym osobom loginu dostępu do Systemu VDR. Login zostanie przekazany klientowi w przeciągu max. 3 (słownie: trzech) godzin od zawarcia Umowy. W przypadku Umów zawartych w weekendy, święta lub w dzień roboczy po godz. 17.00 CET, login dostępu zostanie przekazany następnego dnia roboczego.

8. Login dostępu do Systemu VDR zostanie przekazany Użytkownikowi po dokonaniu przez niego płatności za Usługę. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności za Usługę, zgodnie z Zamówieniem, Operator uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z winy Użytkownika. Umowa w pozostałym zakresie regulowana jest umową o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room oraz regulaminem Systemu VDR.

9. Umowa na korzystanie z Systemu VDR przez okres testowania następuje po podaniu danych w postaci adresu e-mail i numeru Tel. i kliknięciu przycisku „Testuj bezpłatnie”.

10. Na podany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownik otrzymuje dane do pierwszego logowania wraz z instrukcjami korzystania z Systemu VDR przez okres testowy.

11. Umowa na korzystanie z Systemu VDR przez okres testowania trwa 14 dni od dnia wysłania Użytkownikowi danych logowania do Systemu VDR, na warunkach określonych w Regulaminie Systemu VDR i jest umową nieodpłatną.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
a) Przeglądarka: Google Chrome 56+, Mozilla Firefox 51+, Internet Explorer 11, Safari 10+, Opera 2017+
b) Rozdzielczość: 1366×768+
c) System operacyjny: Microsoft Windows 8+, OSX/MacOS 10.7+
d) Wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3+ lub kompatybilny, 2+ GB RAM

V. Treści zakazane

1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

2. Zabronione jest umieszczanie oraz publikowanie w jakimkolwiek miejscu w Serwisie lub działanie mające na celu umieszczenie treści:
– naruszających dobra osobiste stron trzecich,
– stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
– wulgarnych, obraźliwych
– o zabarwieniu seksualnym,
– niezgodnych z prawdą, prawem lub dobrymi obyczajami,
– zawierających groźby lub stosujących przemoc,
– nawołujących do działań nielegalnych,
– zawierających odniesienia do sytuacji politycznej lub religii,
– odnośników do innych serwisów,
– mogących negatywnie wpływać na działalność Serwisu, Operatora lub innych Użytkowników

VI. Bezpieczeństwo

1. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności powinno odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić normalną pracę Serwisu, w tym ani samodzielnie ani przy udziale osób trzecich nie zmieniać, nie przeciążać, nie obchodzić lub łamać zabezpieczeń Serwisu lub systemu płatności umieszczonego w Serwisie, nie modyfikować ani nie uzyskiwać dostępu do treści lub danych, do których w ramach zwykłego użytkowania Serwisu lub systemu płatności dostępu by nie mieli.

2. Operator ostrzega ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
a) Spam;
b) Wirusy;
c) Konie Trojańskie;
d) Ataki hakerskie.

3. Operator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 2 zagrożeń, w szczególności poprzez:
a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

VII. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

1. Operator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Warunkach. Operator nie odpowiada w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych, zależnym od Użytkownika;
b) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu, jeśli nie są wynikiem zawirusowanego środowiska Serwisu;
c) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszymi Warunkami lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszymi Warunkami lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
e) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika i ich konsekwencje, które podjęte zostały w oparciu o informacje uzyskane w Serwisie lub od Operatora.

3. Operator Serwisu oświadcza, że wszystkie informacje opublikowane w Serwisie, mają:
a) walor informacyjny, subiektywny,
b) nie mają charakteru porady prawnej,
c) nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora Serwisu.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Serwisu

Dane osobowe zawarte w Formularzach przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu, a w zakresie dotyczącym zawarcia umowy na System VDR, w tym umowy korzystanie z Systemu VDR w celach testowania dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Systemu VDR.

IX. Własność intelektualna

1. Używając Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

2. Serwis przedstawia informacje o Operatorze i o jego ofercie, o pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez Operatora usług.

3. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez FORDATA, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je w Serwisie, Operator nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Żaden spis usług prezentowany za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej.

4. Operator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

X. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu kierować należy do Operatora na adres e-mail: biuro@fordata.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie uwag Użytkownika względem Serwisu;
b) dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające odpowiedź na reklamację.

3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.

4. Operator zastrzega sobie prawo do żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji (informacji uzupełniających) lub wyjaśnień w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu skontaktowania się z reklamującym Użytkownikiem

5. Reklamacje sprzeczne z treścią niniejszych Warunków lub reklamacje, co do których Operatornie otrzymał informacji uzupełniających od reklamującego w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust.4, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, o czym Operator poinformuje zgłaszającego.

6. Decyzje Operatora w sprawach dotyczących reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionych Warunków na stronie internetowej.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce fordata.pl.

3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszych usług w Serwisie w każdym czasie, bez podania przyczyn.

4. Korzystanie z Serwisu może być zakończone w każdym momencie poprzez opuszczenie strony. Powyższe nie dotyczy umów na korzystanie z Systemu VDR, do których zastosowanie znajdą postanowienia umowy o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room (wersji on-line) oraz regulaminu Systemu VDR oraz umowy na korzystanie z Systemu VDR w celach testowych, regulowanej postanowieniami regulaminu Systemu VDR. Zakończenie korzystania z Formularzy po ich przesłaniu może nastąpić w każdym czasie po przesłaniu informacji do Operatora na adres: biuro@fordata.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu lub świadczonych usług elektronicznych, za zgodą Stron mogą być rozwiązywane w drodze mediacji. W innych przypadkach sprawy rozstrzygane są rzez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według właściwości ogólnej. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2023. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownicy będą informowani pocztą elektroniczną, a aktualny Regulamin będzie dostępny na stronie www.