Raport M&A Index Poland
I kwartał/1Q 2015Po spektakularnych wzrostach w końcówce 2014 r., w pierwszym kwartale 2015 polski rynek M&A ustabilizował się na dobrym poziomie (50 transakcji w stosunku do 57 w 4Q i 42 w 3Q). Wartości transakcji plasowały się na podobnym poziomie co w 4Q. Wzrosty odnotowało natomiast użycie systemu Virtual Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć (15 transakcji z użyciem VDR wobec 10 w 4Q i 11 w 3Q 2014). Obiektem przejęć były głównie spółki związane z branżą przemysłową oraz finansową.

After the spectacular growth at the end of 2014, in the first quarter of 2015 the Polish M&A market has stabilized at a good level (50 transactions compared to 57 in Q4 and 42 in Q3). The value of transactions reached a similar level as in Q4. An increases in the use of the Virtual Data Room system to support mergers and acquisitions has been reported (15 transactions with VDR to 10 in Q4 and 11 in Q3). The objects of acquisitions were mainly companies associated with the financial and industry sectors.

M&A Index Poland 1Q 2015 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland_1Q 2015_PL
Click to download the report > M&A Index Poland_1Q 2015_EN

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis,  Key Account Director FORDATA

Czy na polskim rynku M&A nastąpiła stabilizacja?

Wszystko wskazuje na to, że spektakularne wzrosty mamy już za sobą, a polski rynek ustabilizował się na dobrym poziomie. W pierwszym kwartale odnotowano w sumie 50 transakcji, co stanowi 14% spadek w stosunku do 4Q (57 transakcji w 4Q), ale równocześnie aż 66% wzrost w stosunku do 1Q 2014 (50 transakcji w stosunku do 30 w 1Q 2014).

Wśród transakcji z ujawnioną ceną, aż siedem przekroczyło wartość 100 mln EUR, co jest podobnym wynikiem do 4Q (8 transakcji powyżej 100 mln EUR wśród tych z ujawnioną ceną). Zmiana nastąpiła natomiast w grupie transakcji z wartością poniżej 100mln PLN – wciąż dominują w zestawieniu, ale jest ich aż 12% mniej niż w 4Q 2014.

Patrząc na największe transakcje, pierwszy kwartał na polskim rynku fuzji i przejęć niewątpliwie należał do TVN. Medialny gigant został przejęty przez brytyjską spółkę Southbank Media Ltd. za 584 mln euro. Była to największa kwotowo transakcja w Polsce, ale i w Europie (dla porównania największa transakcja na świecie to przejęcie Pharmacyclics przez AbbVie za kwotę 21 miliardów USD).

CEE w lekkiej zadyszce, a Europa Zachodnia na górce

Pomimo tego, że na arenie międzynarodowej, jak i w całej Europie zauważalne jest lekkie osłabienie rynku (globalnie spadki na poziomie ok. 30% zarówno wartości, jak i ilości transakcji) eksperci nie przewidują spektakularnego załamania. Mówi się raczej o stabilizacji i dużym zróżnicowaniu w zależności od regionów. Chociaż rynek CEE łapie lekką zadyszkę, bo notuje spadki zarówno w wartościach, jak i ilościach transakcji, to dobra koniunktura utrzymuje się w Europie Zachodniej. Zachód Europy to region, gdzie notowane są wzrosty, zarówno ilości transakcji, jak i wartości, z największą aktywnością i największymi transakcjami w Anglii, Francji i Niemczech. Bardzo dobrze radzą sobie Czechy, gdzie wartości transakcji wzrosły prawie dwukrotnie (a ilość spadła z 60 do 29).

Virtual Data Room w użyciu, także przy małych transakcjach

Zgodnie z naszym przewidywaniem, polska branża transakcyjna wciąż się profesjonalizuje, zauważamy coraz powszechniejsze użycie systemu Virtual Data Room. W pierwszym kwartale 2015 r. odnotowaliśmy użycie systemu VDR podczas 15 spośród 50 transakcji (co stanowi 50% wzrost w stosunku do 4Q). Uważamy, że było ich zdecydowanie więcej, ale nie były one jawne. Jedną ze spółek, która ujawniła informację o użyciu VDR było PZU i transakcja sprzedaży PZU Litwa przez PZU SA za 54 mln Euro. Zgodnie z opinią Dyrektora Inwestycyjnego PZU, Marcina Jaszczuka „Wykorzystanie systemu usprawniło realizację transakcji, poprzez podniesienie poziomu efektywności oraz skrócenie czasu trwania procesu”.

Popularność_VDR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

It clearly seems that the spectacular growth is already behind us, and the Polish market has stabilized at a good level. In the first quarter we had a total of 50 transactions, which is 14% less than in Q4 (50 transactions compared to 57 in Q4), but at the same time, as much as 66% more than in Q1 of 2014 (50 transactions compared to 30 in Q1 of 2014).

Among the transactions with a disclosed price, up to seven exceeded the amount of a 100 million EUR, which is a similar result to 4Q (8 transactions exceeding 100 million EUR). A change took place within the group of transactions with a value of less than 100 million PLN – those still dominate on the list, but there is up to 12% less of those than in Q4 of 2014.

Looking at the largest transactions on the Polish market, this quarter of mergers and acquisitions undoubtedly belonged to TVN. This media giant was taken over by the British company Southbank Media Ltd. for 584 million euros. Value wise, that was the largest transaction in Poland and in Europe (to compare, the world’s largest transaction was the acquisition of Pharmacyclics by AbbVie for the amount of 21 billion USD).

Despite the fact that a slight weakening of the market can be noticed internationally as well as within Europe (globally – there were declines at the level of approx. 30% of both, the value and the number of transactions), experts still do not foresee a spectacular collapse. We tend to talk more about stabilization and a large variety, depending on the region. Although the CEE market catches a shortness of breath, because of decreases in both the value and the number of transactions, the upturn remains visible in Western Europe. Western Europe is the region that recorded general growth, both in the number of transactions, as well as the value. The largest and the most active transactions took place in England, France and Germany. Also Czech Republic is doing very well; the transactions value nearly doubled (while the number actually dropped from 60 to 29).

As we originally predicted, the Polish transactional industry still continues to professionalize; we observe more and more widespread use of the Virtual Data Room system. In the first quarter of 2015 we recorded the usage of VDR in 15 out of 50 transactions (which is 50% more than in Q4 2014). We believe that there were a lot more, but those were not public. One of the companies which did disclose their use of the VDR was PZU, and the sale of PZU Lithuania by PZU SA for 54 million euros. According to the Investment Director of PZU, Martin Jaszczuk, „ the use of the system improved the transaction by increasing its efficiency and shortening the duration of the process”.

The popularity of Virtual Data Room

Rafał Tuzimek, Prezes Zarządu Navigator Capital

Ostatni kwartał przyniósł poprawę sytuacji na rynkach finansowych – decydujący wpływ miało na to wprowadzenie przez Europejski Bank Centralny programu luzowania ilościowego, które wywołało silną falę wzrostów na europejskich giełdach.

W pierwszym kwartale roku również na warszawskim parkiecie zapanowało ożywienie, szczególnie widoczne w segmencie małych i średnich spółek. Spośród istotnych wydarzeń o charakterze makroekonomicznym wskazać należy obniżenie przez RPP stóp procentowych, które miało miejsce na początku marca. Poważnym czynnikiem ryzyka dla polskiej giełdy wciąż pozostaje niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie.

Na rynku fuzji i przejęć pod względem liczby transakcji nastąpił niewielki spadek w stosunku do poziomu z ubiegłego kwartału. Zarówno po stronie podmiotów przejmowanych, jak i kupujących, dominował sektor finansowy oraz przemysł. Największą transakcją było przejęcie przez amerykański koncern medialny Scripps Networks pakietu kontrolnego TVN, należącego do tej pory do Grupy ITI i Canal+.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The last quarter brought a significant improvement to the situation in financial markets – introduction of the Quantitative Easing program by the European Central Bank caused European stock markets to surge.

The first quarter of the year brought revival also to Warsaw Stock Exchange’s trading floor, with major gains in the sector of small and mid-cap companies. Reduction of interest rates, announced in the first days of March by polish Monetary Policy Council (RPP), needs to be pointed out as an event of significant macroeconomic importance. Political unrest in Ukraine remains still one of major risk factors for the Polish stock market.

The number of M&A transactions was slightly lower than in the IV quarter of 2014. Industry and financial sector were dominant among both target companies and bidders. The most important transaction on the Polish market was acquisition of TVN’s majority stake by American media group Scripps Networks.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 30 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 32 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 30 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 32 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotiws
Key Account Director

FORDATA
+48 61 660 15 10
Rafał Tuzimek
Managing Partner

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas