Raport M&A Index Poland
I kwartał/1Q 2016

Po spektakularnych wzrostach w ostatnim kwartale 2015, kiedy odnotowano rekordową liczbę, bo aż 77 zamkniętych transakcji, pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł tylko 46 transakcji. Wciąż w zestawieniu transakcji dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN (12 transakcji), chociaż jest ich aż o 45% mniej niż w 4Q 2015. Spodziewamy się, że w roku 2016 utrzymywać będzie się trend wykorzystania systemu Virtual Data Room.

After spectacular increase in the last quarter of 2015 with the record number of 77 closed transactions, the first quarter of 2016 totalled only 46 transactions. Transactions with value of less than PLN 100 million still dominate on the list (12 transactions) although there are 45% less of them compared to Q4 2015. Our observations indicate that the use of VDR has become synonymous with professional approach to executed projects. This trend will continue in 2016.

Raport M&A Index Poland 1Q 2016 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland, 1Q 2016
Click to download the report > M&A Index Poland, Q1 2016

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis, Key Account Director FORDATA

Leniwe początki rynku M&A w pierwszym kwartale 2016 r.
Czy rok 2016 będzie równie rekordowy jak ubiegły?

Rok 2015 okazał się dla polskiego rynku fuzji i przejęć bardzo pracowity, dzięki czemu nasz kraj pozytywnie wyróżnił się na mapie Europy Centralnej i Wschodniej. Po spektakularnych wzrostach w ostatnim kwartale 2015, kiedy odnotowano rekordową liczbę, bo aż 77 zamkniętych transakcji, pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł tylko 46 transakcji. Jest to także spadek o 8% w porównaniu do 1Q 2015 kiedy zanotowano 50 transakcji. Dla porównania, Dealogic szacuje, że globalny rynek M&A spadł o 25% r/r., a rynek EMEA o 19% .

Wciąż w zestawieniu transakcji dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN (12 transakcji), chociaż jest ich aż o 45% mniej niż w 4Q 2015. Wśród transakcji z ujawnioną ceną, zaledwie 3 przekroczyły wartość 100 mln EUR, co jest niskim wynikiem, w stosunku do wcześniejszych kwartałów. Największą popularnością wśród inwestorów cieszyły spółki z branży IT/Media/Telekomunikacja.

Największą kwotowo transakcją na polskiej scenie M&A w 1Q 2016 r. była niewątpliwie sprzedaż udziałów w Grupie Smyk przez Empik Media & Fashion na rzecz funduszu Bridgepoint. Wartość transakcji wyniosła 1,06 mld PLN. W regionie CEE największą transakcją był zakup szwajcarskiego koncernu Syngenta za 43 mld USD przez The China National Chemical Equipment Corporation (ChemChina).

Obserwujemy coraz większe zaangażowanie funduszy typu private equity oraz inwestorów strategicznych szczególnie na rynku nieruchomości komercyjnych. Z dostępnych nam danych wynika, że w 1Q 2016 r. jako strona kupująca dominują spółki z branży usługi finansowe (17% wszystkich transakcji), natomiast po stronie sprzedającej są to fundusze private equity i venture capital (35% transakcji).

W 2015 roku zaobserwowaliśmy utrzymujący się trend wykorzystania systemu Virtual Data Room (VDR) podczas procesów transakcyjnych. Z naszych obserwacji wynika, że użycie systemu VDR stało się synonimem profesjonalnego podejścia do realizowanych projektów. Ten trend będzie się utrzymywał w 2016 r.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Leisurely beginnings on the M&A market in Q1 2016
Will 2016 be as record-breaking as the last year?

Year 2015 was very busy for Polish mergers and acquisitions market thus positively distinguished Poland among Central and Eastern Europe countries. After spectacular increase in the last quarter of 2015 with the record number of 77 closed transactions, the first quarter of 2016 totalled only 46 transactions. It is also a decrease of 8% compared to Q1 2015 with 50 transactions recorded. Dealogic estimates that the global M&A market fell by 25% compared to the previous year and EMEA market fell by 19%.

Transactions with value of less than PLN 100 million still dominate on the list (12 transactions) although there are 45% less of them compared to Q4 2015. Among the transactions with disclosed price only 3 exceeded value of EUR 100 million, which is a low result compared to previous quarters. The most popular targets among investors were companies from the IT / Media / Telecommunications sectors.

In terms of value, the largest transaction on the Polish M&A market in Q1 2016 was undoubtedly sale of shares in Smyk Group by Empik Media & Fashion to Bridgepoint fund. Value of the transaction amounted to PLN 1.06 billion. In CEE region the largest transaction was the purchase of Swiss company Syngenta for $43 billion by The China National Chemical Equipment Corporation (ChemChina).

We observe an increasing involvement of private equity funds and strategic investors especially in the commercial real estate market. Available data have shown that most of Buyers in Q1 2016 were companies from the financial services industry (17% of all transactions), while private equity funds and venture capital were dominant on the Sellers’ side (35% of all transactions).

In 2015 we saw the continuous trend of using Virtual Data Room (VDR) in the transactional processes. Our observations indicate that the use of VDR has become synonymous with professional approach to executed projects. This trend will continue in 2016.

 

Jan Kospin, Dyrektor

W pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono 46 transakcji, co jest wynikiem znacząco gorszym niż rekordowe 77 transakcji odnotowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Co ciekawe, poprzedni rok również został otwarty dość ostrożnie, gdyż w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. byliśmy świadkami 50 przejęć. Jeśli utrzyma się tendencja z 2015 r., to ilość transakcji w kolejnych kwartałach powinna rosnąć.

Głównym celem przejęć w pierwszym kwartale 2016 r. były podmioty z branży IT/Media/Telekomunikacja. Akwizycje w tym sektorze odpowiadały za 20% wszystkich transakcji M&A. Bardzo aktywne były fundusze private equity i venture capital (m.in. MCI, Bridgepoint, Innova), które odpowiadały za blisko 35% transakcji po stronie sprzedającej i 15% transakcji po stronie kupującej.

Największą pod względem wartości transakcją było przejęcie Grupy Smyk przez Coortland Investments (należącą do funduszu Bridgepoint) od Empik Media & Fashion za ponad 1 mld PLN.

Aktywna na rodzimym rynku fuzji i przejęć pozostaje notowana na GPW Grupa Eurocash, która w marcu 2016 r. przejęła 100% akcji w EKO Holding (umowa przedwstępna). W styczniu 2016 r. Eurocash w wykonaniu umowy przedwstępnej z 2014 r. zawarł również umowę zakupu 50% udziałów Firmy Rogala (jeden z franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum). Wcześniej Eurocash poinformował także o zawarciu przedwstępnej umowy dotyczącej zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi (wcześniej Jantoń Dystrybucja).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In the first quarter of 2016, only 46 M&A transactions have been completed which is a significantly worse result than in the last quarter of 2015. On the other hand, the beginning of the last year has also been rather slow, with 50 transactions carried out in the 1Q 2015. If such tendency continues, we should witness a rapid rise in the number of mergers and acquisitions in the coming quarters.

During the first three months, the majority of targets belonged to the IT, Media and Telecom sectors with 20% share in all M&A transactions. Also private equity and venture capital funds, such as MCI, Bridgepoint, Innova, were highly active on the market and accounted for 35% sell-side and 15% buy-side transactions.

The largest acquisition, in terms of value, was the purchase of Smyk Group by Coortland Investments, a part of Bridgepoint Europe private equity fund, from Empik Media & Fashion for a consideration of ca. 244m EUR.

Warsaw Stock Exchange listed FMCG wholesaler, Eurocash Group, remains highly active on the Polish market. In March 2016, the group has signed a preliminary agreement to purchase 100% shares of EKO Holding. It is Eurocash’s another large transaction, after completing an acquisition of 50% stake in Firma Rogala (Delikatesy Centrum franchise holder). Before that, Eurocash Group has also informed that it has signed a preliminary agreement to purchase 100% stake in Polska Dystrybucja Alkoholi (previously Jantoń Dystrybucja).

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 32 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Jan Kospin
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas