Raport M&A Index Poland
I kwartał/1Q 2017

Zgodnie z naszym przewidywaniem rynek M&A w Polsce w 1 kwartale 2017 roku rozwijał się nadal stabilnie – odnotowaliśmy w sumie 53 transakcje (5% spadek w stosunku do 4Q 2016 i 15% wzrost w porównaniu do 1Q 2016). Wartości transakcji także były podobne jak w końcówce roku – dominowały deale małe i średnie, ale tych o wartości powyżej 100 mln EUR było zdecydowanie więcej niż w 3 pierwszych kwartałach 2016 r.

According to our forecast, Polish M&A market continued to grow steadily in Q1 2017 – we recorded a total number of 53 transactions (5% decrease compared to 4Q 2016 and 15% increase compared to Q1 2016). Value of transactions were also similar to those from the end of the year – small and medium-sized deals dominated, but those with a value of over 100 million euro were definitely more than in the first three quarters of 2016 (5 in Q1 2017, 5 in total in first 3 quarters of 2016).

Raport M&A Index Poland 1Q 2017 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 4Q 2016
Click to download the report > M&A Index Poland Q4 2016

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Zgodnie z naszym przewidywaniem rynek M&A w Polsce w 1 kwartale 2017 roku rozwijał się nadal stabilnie – odnotowaliśmy w sumie 53 transakcje (5% spadek w stosunku do 4Q 2016 i 15% wzrost w porównaniu do 1Q 2016). Wartości transakcji także były podobne jak w końcówce roku – dominowały deale małe i średnie, ale tych o wartości powyżej 100 mln EUR było zdecydowanie więcej niż w 3 pierwszych kwartałach 2016 r.

Wzrasta ilość dużych transakcji

Warto zauważyć, że powoli wzrasta ilość transakcji z wartością powyżej 100 mln EUR. Zaobserwowaliśmy to już w końcówce roku, kiedy to odnotowano aż 6 takich procesów. Pierwszy kwartał może poszczycić się pięcioma, w tym 2 transakcjami liczonymi w miliardach złotych. Największą, długo oczekiwaną przez rynek była sprzedaż sieci marketów Żabka i Freshmarket przez fundusz Mid Europa Partners do funduszy kontrolowanych przez CVC Capital Partners. Wartość transakcji szacuje się na ok. 4,3 mld złotych. Jak podał MEP w komunikacie jest to największa transakcja wyjścia z inwestycji funduszu private equity w Polsce.

Fundusze PE/VC zaczynają wyjścia z inwestycji

Nie tylko MEP sprzedawał w tym kwartale. O ile w 2016 roku fundusze skupione były na inwestycjach, o tyle pierwszy kwartał pokazuje, że nieśmiało zaczyna się czas dezinwestycji. Swoje portfele odchudziły także Enterprise Investors (Markety Dino, itWorks), Value4Capital (Konsalnet), ale także fundusze VC Experior Venture Fund i SpeedUp Group, które sprzedały do PKO BP start-up Zencard, oferujący platformę do tworzenia przez sprzedawców programów rabatowo-lojalnościowych.

Azja w natarciu

Zgodnie z naszymi przewidywaniami wzrasta ilość azjatyckich inwestycji w Polsce. Po przejęciu Novago w 2016 roku, azjatyckich inwestorów pozyskał także SuperDrob oraz Konsalnet. We wszystkich trzech transakcjach, na etapie Due Diligence dokonywanego przez inwestorów, zbywcy wykorzystali system Virtual Data Room oferowany przez FORDATA. Inwestorem drobiarskiej grupy z Karczewa jest tajlandzki gigant zajmujący się hodowlą trzody chlewnej i drobiu oraz ich przetwórstwem, Charoen Pokphand Foods (CPF), który objął 33% akcji nowej emisji  za 49,5 mln EUR. W Konsalnet 110 mln EUR zainwestowała chińska firma China Security&Fire, znana z produkcji sprzętu dla usług bezpieczeństwa. Widzimy dalsze zainteresowanie branżą spożywczą, przemysłem, jak i energetyką ze strony azjatyckich inwestorów. Spodziewamy się dalszych akwizycji na naszym rynku do końca 2017 roku.

Branża Virtual Data Room kusi inwestorów

Zgodnie z raportem Forbes branża Virtual Data Room jest aktualnie jednym z „hot industries to watch”. Eksperci przewidują, że rynek będzie rósł przez najbliższe 5 lat, a w roku 2017 osiągnie wartość 1 biliona USD. Dobry trend dla branży potwierdzają także informacje z rynku polskiego – z ogólnodostępnych danych wynika, że w 1kwartale 2017 r. 25% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu Virtual Data Room, w tym te prestiżowe transgraniczne. Świadczy to o coraz większej profesjonalizacji branży, świadomości oferujących w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz dbałości o odpowiednie standardy realizacji transakcji. Zgodnie z naszymi obserwacjami coraz większa liczba polskich klientów zgłasza się po Virtual Data Room oferowany przez FORDATA, mając świadomość nie tylko bezpieczeństwa informacji, ale również bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych (zgodność z wymogami GIODO i RODO), przyspieszenia czasu trwania transakcji w porównaniu do tradycyjnego papierowego due diligence oraz świadomość istnienia polskiej marki oferującej rozwiązanie VDR na światowym poziomie.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

According to our forecast, Polish M&A market continued to grow steadily in Q1 2017 – we recorded a total number of 53 transactions (5% decrease compared to 4Q 2016 and 15% increase compared to Q1 2016). Value of transactions were also similar to those from the end of the year – small and medium-sized deals dominated, but those with a value of over 100 million euro were definitely more than in the first three quarters of 2016 (5 in Q1 2017, 5 in total in first 3 quarters of 2016).

Increasing number of large transactions

Worth noticing is the fact that the number of transactions with a value of over 100 million euro is slowly increasing. We have seen this already at the end of the year, when there were 6 such processes recorded. Biggest and long-awaited by the market was the sale of supermarket chains Żabka and Freshmarket by Mid Europa Partners (MEP) to funds controlled by CVC Capital Partners. Value of this transaction is estimated at approximately 4,3 billion zloty. According to MEP statement, it’s been the largest private equity divestment in Poland so far.

PE / VC funds are starting divestments

Not only MEP was selling this quarter. While funds were focused on investments in 2016, the first quarter shows that time of divestment begins timidly. Enterprise Investors (Dino markets, itWorks), Value4Capital (Konsalnet), and funds as VC Experior Venture Funds and SpeedUp Group, which were selling Zencard startups to PKO BP (a platform for resellers to create loyalty programs), also shrank their portfolios.

Asia in offensive

According to our forecast, the number of Asian investments in Poland is increasing. After Novago in 2016, SuperDrob and Konsalnet have also acquired Asian investors. In all three transactions, at Due Diligence stage made by investors, sellers used Virtual Data Room offered by FORDATA. Charoen Pokphand Foods (CPF), a giant Thai poultry and swine producer, is the investor in poultry group from Karczew, which acquired 33% of new shares for 49.5 million euro. In Konsalnet, 110 million euro was invested by Chinese security company China Security & Fire, known for its security equipment. We see continued interest in the food, industry and energy sector from Asian investors. We expect further acquisitions on the Polish market by the end of 2017.

Virtual Data Room tempts investors

According to Forbes report, Virtual Data Room industry is currently one of the „hot industries to watch”. Experts predicts that the market will grow for the next 5 years, and in 2017 will reach1 trillion dollar. Good trend for this sector is also confirmed by information from the Polish market – publicly available data show that 25% of transactions were organized using the Virtual Data Room in 1Q 2017, including those prestigious  and cross-border ones. This demonstrates growing professionalism of the industry, the awareness of information security and the need for proper standards of transaction execution. According to our observations, a growing number of Polish customers choose FORDATA’s Virtual Data Room, not only due to information security, but also due to security of stored personal data (GDPR compliance), acceleration of the transaction time compare to traditional due diligence, and the awareness of Polish brand offering VDR solution at world level.

Jan Kospin, Dyrektor

W I kw. 2017 r.  na rynku krajowym przeprowadzono 53 transakcje M&A, czyli o 3 mniej niż w IV kw. 2016 r., ale za to o 7 więcej aniżeli w I kw. 2016 r. Po raz kolejny byliśmy świadkami transakcji przekraczającej wartość 1 mld EUR.

Największą transakcją w I kw. 2017 r. była sprzedaż, należącej do funduszu Mid Europa Partners, największej w Polsce sieci sklepów typu convenience „Żabka” oraz działającej w segmencie proximity sieci „Freshmarket”. Nabywcą został jeden z wiodących funduszy PE na świecie – CVC Capital Partners, dla którego była to druga, po PKP Energetyka inwestycja w Polsce. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,3 mld PLN. Transakcja ta była największą historycznie dezinwestycją funduszu PE w Polsce.

Jedną z ciekawszych transakcji na polskim rynku M&A w I kw. 2017 r. było przejęcie holenderskiej firmy Multicycle, znajdującej się w stanie upadłości od listopada ubiegłego roku, sprzedającej miejskie rowery premium oraz wysokiej klasy rowery elektryczne przez największego polskiego producenta rowerów – spółkę Kross. Przejęcie ponad 40-letniej holenderskiej marki umożliwi spółce rozwój na jednym z najatrakcyjniejszych rynków rowerowych na świecie oraz da jej możliwość wykorzystania efektów synergii w sprzedaży i dystrybucji rowerów oraz akcesoriów.

W I kw. 2017 r. po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej było spółek z branży Media/IT/Telecom – 21%. Jeśli chodzi o stronę kupującą, to także najbardziej aktywne były spółki z sektora Media/IT/Telecom – 15%, jak również inwestorzy prywatni oraz fundusze PE, których udział wynosił po ok. 11%. Wśród sprzedających najwięcej było inwestorów prywatnych, którzy stanowili około połowę.

Od 1 stycznia br. wartość indeksu WIG na GPW wzrosła o 14%, co potwierdza pozytywne nastroje na polskiej giełdzie panujące od końca 2016 r. Wartość indeksu WIG w marcu przekroczyła chwilowo nawet 60.000 punktów. Spośród spółek z indeksu WIG20 w ostatnim kwartale najwięcej wzrósł kurs Lotosu oraz Alior Banku. Optymizmem może napawać również wzrost udziału inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym GPW (pomimo relatywnie niskiej bazy).

Na rynku walutowym w ostatnim kwartale zaobserwowaliśmy aprecjację złotego, który odrobił nieco wobec głównych walut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In the 1st quarter of 2017 53 M&A transactions were carried out in Poland. This is 3 less than in the previous quarter and 7 more than in the 1st quarter of 2016. Once again we registered the transaction exceeding EUR 1b.

The largest transaction in the 1st quarter of 2017 r. was the sale of the Poland’s biggest conveniece store chain “Żabka” and the proximity chain “Freshmarket”, which belonged to the PE fund Mid Europa Partners. The bidder was one of the leading PE fund in the world – CVC Capital Partners, for whom it was the second, after PKP Energetyka, investment in Poland. The value of the transaction amounted to approx. EUR 1 b. This transaction was the biggest divestment of the PE fund in the history of Poland.

One of the most interesting transactions on the Polish M&A market in the first quarter of 2017 was the takeover of the Dutch seller of premium city bicycles and high class electric bicycles – Multicycle, which was in bankruptcy since November last year. The bidder was the largest Polish bicycle manufacturer, Kross. Taking over the 40-year-old Dutch brand will enable the Polish company to develop into one of the most attractive bicycles markets in the world and will provide synergies in the sale and distribution of bicycles and accessories.

The target’s side (acquired companies) was dominated by Media/IT/Telecom – 21%. On the bidder’s side, the most active also were Media/IT/Telecom companies – 15% as well as private investors and PE funds with a share of 11% each. Among sellers, in the lead were PE funds and private investors, who made up ca. 50% of cases.

Over the past three months the value of WIG index on the WSE has increased by 14%, which confirms the positive approach of the investors to the Polish stock exchange since the end of 2016. In March the value of the index has temporarily exceeded 60.000 points. Among WIG20 Index companies in the last quarter the highest increases were registered by Lotos and Alior Bank. Moreover, we may treat optimistically the growth of the individual investors in turnover on the main market of the WSE.

On the currency market we could observe very strong appreciation of the Polish Zloty against the major currencies.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 34 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 34 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
+48 533 354 054
Jan Kospin
Director
+48 22 202 68 80
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas