Raport M&A Index Poland
1 kwartał/1Q 2018W I kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano mniejszą liczbę transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (53 w I kw. 2017 r.). Największą transakcją minionego kwartału było objęcie przez podmiot z grup Goldman Sachs warszawskiego dewelopera Robyg za ok. 1 mld PLN. Blisko trzy czwarte sprzedających udziały stanowili inwestorzy prywatni, co świadczy o dużej atrakcyjności polskich spółek z sektora MiŚP. Aktywność funduszy Private Equity na krajowym rynku po stronie kupujących pozostaje ciągle duża (12%).

In the 1Q 2018 the number of the transactions on the Polish M&A market was lower than in a corresponding period last year (53 in IQ 2017). The largest deal was acquisition by an entity related to Goldman Sachs of the Warsaw-based real estate developer Robyg for ca. EUR 277 M. Almost three quarters of the sell-side participants were private investors, which is a sign of attractiveness of the Polish S&ME sector. The activity of the PE/VC funds on the domestic market remains high (12% of the buy-side).

Raport #MnAIndexPoland, 1 kwartał 2018 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 1Q 2018
Click to download the report > M&A Index Poland 1Q 2018

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Zgodnie z naszym przewidywaniem rynek M&A w Polsce w 1 kwartale 2018 roku rozwijał sie nadal stabilnie, choć nastąpiło lekkie spowolnienie – odnotowaliśmy w sumie 50 transakcji (spadek o 15% w stosunku do 4Q 2017 i o 6% w porównaniu do 1Q 2017). Wartości transakcji były mniejsze, aniżeli te w koncówce roku – dominowały deale małe i średnie. W najbliższych miesiącach przewiduje sie wzmożoną aktywność, głównie w średnim segmencie rynku tj. 50 -200 mln euro ze względu na podaż ciekawych spółek, mniejszą konkurencję o te aktywa, w rezultacie relatywnie atrakcyjne wyceny.

Czas na fundusze Private Equity
Spółki wspomagane przez Fundusze PE rozwijają skrzydła, pobudzając tym samym gospodarczy krwiobieg. W chwili obecnej obserwujemy wiekszą ilość transakcji powyżej 250 mln euro. Fundusze PE są obecne w każdej dziedzinie polskiej gospodarki – w ich portfelach przeważają spółki z branży Media/IT/Telecom, a w dalszej kolejności, z branży detalicznej i przemysłowej. Pomimo dużej aktywności w ubiegłym roku, wiele funduszy nie poprzestaje na zakupach i będzie kontynuować przejęcia w roku 2018. Przykładem są Mid Europa Partners, który planuje kolejne transakcje zakupowe w Polsce i w regionie CEE oraz Enterprise Investors, który połowę środków z zebranego we wrześniu ubiegłego roku funduszu – 498 mln euro, planuje przeznaczyć na inwestycje w Polsce. Z kolei fundusz Advent International wraz ze współinwestorem ogłosił wezwanie na 100% akcji Integer.pl S.A. i InPost S.A.

Prywatni przedsiębiorcy dominują
Blisko 3/4 sprzedających stanowili inwestorzy prywatni (71%), co świadczy o dużej atrakcyjności polskich spółek z sektora MŚP. Wartą odnotowania transakcją jest pozyskanie przez sieć handlową Piotr i Paweł inwestora finansowego w postaci funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners. Najwięcej transakcji miało miejsce w branży Media/IT/Telecom – 26%. Po stronie kupującej dominują spółki z branży Media/IT/Telecom (20%) oraz fundusze PE/VC – 12%.

Niewielkie zaangażowanie zagranicznych inwestorów
W 1 kwartale dominowały transakcje zawierane pomiedzy polskimi podmiotami. Polskie spółki stanowiły 74% kupujących i aż 80% sprzedających. Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących utrzymuje się na stabilnym poziomie 26% (spadek o 6% o w stosunku do 4 kw. ubiegłego roku). W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie, choć dwa podmioty są z USA. Wartą odnotowania transakcją jest sprzedaż 60% udziałów firmy rodzinnej Tasomix na rzecz holenderskiej spółki ForFarmers N.V.. Zawarcie transakcji dla ForFarmers oznacza joint venture z Tasomixem. Due diligence zostało zorganizowane z wykorzystaniem technologii Virtual Data Room dostarczanej przez FORDATA.

Polska jednym z najatrakcyjniejszych rynków w regionie CEE na rynku M&A w 2018 roku!
Jak podała kancelaria prawna Wolf Theiss – Polska została uznana za jeden z najatrakcyjniejszych miejsc (zaraz po Austrii i Czechach) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na rynku fuzji i przejęć w 2018 r. w sektorach technologii oraz Media/IT/Telecom, bankowości i usług finansowych oraz energetyki. Przewiduje się znaczne zainteresowanie spółkami technologicznymi, co nas nie dziwi, z uwagi na wysokiej klasy specjalistów w Polsce. Upatruje sie równiez szans inwestycyjnych na rynku usług finansowych, w wyniku Brexit – Polska stała sie wiodącym kandydatem na przejęcie inwestorów opuszczających Londyn.

Z ogólnodostepnych danych wynika, że w 1Q roku 2018 az 46 % transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu Virtual Data Room, co jest największym jak dotąd odnotowanym przez nas wynikiem. Cieszy nas, że VDR jest dziś synonimem profesjonalnego podejścia do realizacji transakcji i dobrą praktyką rynkową w branży M&A.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

According to our forecasts, M&A market in Poland in the 1Q 2018 continued to grow steadily, although a minor decrease has occurred. We recorded a total of 50 transactions (down 15% compared to 4Q 2017 and 6% compared to 1Q 2017). Transactions values were smaller than those at the end of the year – small and medium-sized ones prevailed. In months to come we expect revived activity in the mid-market segment (50 – 200 mln EUR) due to the supply of interesting companies, less competition for these assets and thereof relatively attractive prices.

It’s PE Funds time
Companies supported by PE Funds spread their wings, thus boosting the economic flow. We are currently seeing the greater number of transactions with the value over 250 mln EUR. PE funds are present in every area of the Polish economy – their portfolios are dominated by companies from the Media / IT / Telecom industry, and subsequently, from the retail and industrial sectors. Despite high activity during the previous year, many funds are not satisfied with only buying – they will continue to take over in 2018. Mid Europa Partners, as an example, plans more purchase in Poland and within CEE region. On the other hand, Enterprise Investors is planning to allocate for investments in Poland most of funds acquired in September 2017 (498 bln EUR). In turn, the Advent International fund together with the co-investor announced the call for 100% of shares in Integer.pl S.A. and InPost S.A.

Private entrepreneurs dominate
The sell-side’s consisted of private investors in 71%, so almost three quarters, which proves the attractiveness of Polish companies from the SME sector. A particularly noteworthy transaction is the acquisition of a financial investor in the form of funds managed by TFI Capital Partners through the Piotr i Paweł market chain. Majority of transactions (26%) took place within Media/IT/Telecom branch. Companies from this branch (20%) and PE/VC funds (12%) dominated on the buy-side.

Limited involvement of foreign investors
In 1Q transactions conducted between Polish entities prevailed. Polish companies accounted for 74% of the buy-side and 80% of the sell-side. The involvement of foreign parties on the buy-side remains on broadly stable level of 26% (down by 6% versus 4Q last year). European companies form a majority within this group, although two parties derive from USA. A worth noticing transaction is the sale of 60% shares in the family company Tasomix to the Dutch company ForFarmers N.V.. Entering into a transaction for ForFarmers means a joint venture with Tasomix. Due Diligence process was conducted with use of FORDATA Virtual Data Room technology.

Poland as one of the most attractive in CEE region on the M&A market in 2018!
According to the law firm Wolf-Theiss, Poland, right after Austria and Czech Republic, has been recognized as one of the most popular places on the Middle-East Europe M&A market in 2018 in technology and Media/IT/Telecom branches, banking, financing services and energy industry. Significant interest in technology companies is being forecasted, which is not surprising given the high-class specialists. Investment opportunities are to be expected on the financial services market, as a result of Brexit – Poland has become the leading candidate for the takeover of investors leaving London.

The publicly available data reveal that in 1Q 2018 as much as 46% of transactions were organized using the Virtual Data Room system, which is the largest result recorded by us so far. We are pleased that the use of VDR is now a synonym of professional approach to transactions and good practice in the Polish M&A industry.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Karol Szykowny, CFA, Dyrektor Navigator Capital

W I kwartale 2018 r., odnotowano na polskim rynku 50 transakcji fuzji i przejęć. To o 3 mniej niż w analogicznym okresie w roku 2017.

Najwiekszą transakcją minionego kwartału było przejecie 98% akcji warszawskiego dewelopera Robyg S.A. przez Bricks Acquisitions, spółkę z grupy Goldman Sachs w drodze wezwania. W dalszym kroku podmiot dokonał przymusowego wykupu pozostałych 2% akcji obejmując tym samym 100% udziałów w spółce. Cena nabycia
pakietu papierów wartościowych wyniosła ok. 1,15 mld PLN. Transakcja ma na celu zapewnienie długoterminowej współpracy pomiędzy deweloperem, a inwestorem strategicznym. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy polski rynek deweloperski ulega konsolidacji. W 2017 roku doszło do kilku ciekawych przejęć. W drugim kwartale doszło do przejęcia mLocum przez Archicom oraz Euro Stylu przez Dom Development. Następnie byliśmy świadkami sprzedaży pakietu większościowego akcji LC Corp przez podmioty związane z Leszkiem Czarneckim grupie inwestorów finansowych. W październiku notowana na polskiej giełdzie spółka Griffin Premium została nabyta przez brytyjską firmę Globalworth zajmującą się inwestycjami w nieruchomości.

W I kwartale 2018 obserwowaliśmy kilka ciekawych przejęć zagranicznych. PZL Sedziszów, krajowy producent filtrów samochodowych, przejał pakiet większościowy w spółce Böhm Plast-Technik specjalizującej się we wtryskiwaniu części technicznych dla branży motoryzacyjnej. Brainly, polski start-up tworzący platformę służącą do wspólnej nauki, dokonał kolejnego po Open Study przejęcia. Tym razem rozszerzył swoją ofertę o funkcjonalność uzyskiwania odpowiedzi na postawione przez uczniów pytania z w formie kilkuminutowych filmów, dostarczaną przez amerykański start-up Bask. Nowy Styl, krajowy producent mebli biurowych i hotelowych, nabył pakiet większościowy w swoim dotychczasowym partnerze na rynku dalekowschodnim Stylis Dubai. Transakcja ma wzmocnić pozycję polskiego producenta na rynkach Bliskiego Wschodu oraz ułatwić mu pozyskiwanie nowych klientów.

Swoją aktywność na rynku polskim podtrzymują fundusze Private Equity/Venture Capital. Abris Capital przejął od funduszu MBO Avallon spółkę Velvet Care, widząc w niej duży potencjał do zbudowania pozycji lidera na rynku CEE w branży papierowych produktów higienicznych. TFI Capital Partners zdecydował sie na wsparcie sieci handlowej Piotr i Paweł, borykającej sie z problemami z warunkami handlowymi w związku z presją narzucaną przez największe sieci dyskontów. Private Venture Partners (PVP) przejęli pakiet większościowy Avenir Medical, właściciela sieci i sklepu internetowego Twoje Soczewki.

Duże znaczenie na krajowym rynku fuzji i przejęć w ubiegłym kwartale miał sektor mediów, IT i telekomunikacji. Polskie przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii rozwijają się dynamicznie. Tomasz Pruszczyński wraz z funduszem 21 Partners przejął pakiet większościowy akcji dostawcy usług e-mail marketingu – Sare, dążąc do objęcia całkowitej kontroli nad spółką. Grupa Pracuj zainwestowała w szkołę programowania Coders Lab, nabywając pakiet mniejszościowy, co tym samym wzmocni jej potencjał budowania cross-sellingu usług rekrutacyjnych i szkoleniowych. Polskie ePłatnosci przejęły PayLane, gdańskiego operatora płatności internetowych, zyskując tym samym dostęp do platformy przetwarzającej transakcje on-line oraz pierwszą w portfelu usługę internetową.

Jezeli chodzi o strukturę transakcji, najwięcej zmian właścicielskich odnotowano wsród spółek z branży Media/IT/Telecom – 26% oraz biotechnologicznej i ochrony zdrowia – 14%. Wsród podmiotów kupujących dominowały firmy z branży Media/IT/Telecom – 20% oraz fundusze Private Equity/Venture Capital – 12%. 71% sprzedających stanowili inwestorzy prywatni. Drugą najczęściej zbywającą swoje udziały grupą były Fundusze Private Equity/Venture Capital – 11%.

W I kwartale 2018 nastroje na polskiej giełdzie uległy ochłodzeniu. W pierwszych miesiącach 2018 roku wartość indeksu WIG spadła o około 10%. Pomimo relatywnych spadków, WIG osiagnął 23 stycznia 2018 roku największy historycznie poziom 67 933,05 pkt. Najsilniej wśród spółek notowanych na GPW wzrosły notowania akcji CD Projekt S.A. – o około 13%. Polska waluta zachowuje się niejednoznacznie wobec dominujących walut świata. Od początku roku złoty osłabił się w stosunku do euro o ok. 0,71%. Kurs złotówki do dolara umocnił sie w ciągu ostatnich trzech miesięcy o około 1,86%.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In 1Q 2018 we have observed ca. 50 transactions on the Polish M&A market, which is by 3 less than in a corresponding period of 2017.

The largest deal of the quarter was the acquisition of 98% stake in Warsaw-based developer Robyg in a tender over by Bricks Acquisitions, a subsidiary of Goldman Sachs. In the next step, the entity acquired the remaining 2% by conducting squeeze out. The total value of the transaction amounted to ca. EUR 277 M. The transaction was meant to initiate a long-lasting cooperation between the developer and strategic investor. For the last twelve months the Polish real estate development market have been consolidating. In 2017 we witnessed several interesting acquisitions. In the 2nd quarter 2017 Archicom acquired mLocum and Dom Development purchased Euro Styl. Later on a consortium of financial investors acquired majority stake in LC Corp from entities related to Leszek Czarnecki. In October Griffin Premium, a company listed on the Warsaw Stock Exchange, was acquired by Globalworth, a real estate investment company based in Great Britain.

In the 1st quarter of 2018 we observed a several interesting foreign acquisitions made by Polish enterprises. PZL Sedziszów, a domestic producer of automotive filters, acquired a majority stake in Böhm Plast-Technik, an expert in injection molding products for automotive industry. Brainly, a Polish start-up operating a mutual learning platform acquired Bask. This was its second take-over after the Open Study in 2016. This time Brainly expanded its o er by a-few-minutes-long films providing answers to the questions posted by the students. Nowy Styl, a domestic manufacturer of o ce and hotel furniture acquired a majority stake in its business partner on the Middle East market – Stylis Dubai. The transaction should strengthen the position of the Polish manufacturer on the Middle East markets and open him a way to acquiring new customers.

The Private Equity/Venture Capital remain active on the Polish market. Abris Capital acquired Velvet Care company from the MBO Avallon fund, hoping to benefit from its potential to become a leader on the CEE hygienic materials market. TFI Capital Partners decided to support the Piotr i Paweł-a retail chain which has been struggling with worsening trading conditions due to discount chains’ domination on the retail market. Private Venture Partners (PVP) acquired a majority stake in Avenir Medical, an owner of retail chain and internet shop under the brand Twoje Soczewki – a distributor of correction lenses.

The IT/Telecomm sector is still pivotal for the domestic M&A market. Polish companies from the new technologies sector are developing dynamically. Tomasz Pruszczynski together with 21 Partners fund acquired a majority stake in the e-mail marketing provider –Sare, aiming to take over the company. Grupa Pracuj invested in Coders Lab – a programming school – by acquiring a minority share package. That move should contribute to the Group’s ability to cross-sell recruitment and training services. Polskie ePłatnosci took over PayLane, an internet payments’ operator, gaining an access to an on-line transactions processing platform and entering the internet services segment.

As far as the structure of transactions is concerned, the majority of the targets operated in the Media/IT/Telecom – 26% and 14% biotechnology/helthcare. The buy side was dominated by Media/IT/Telecom companies – 20% and the Private Equity/Venture Capital – 12% funds. Private investors amounted up to ca. 71%. The second largest group of sellers remained PE/VC funds– 11%.

In the 1st quarter of 2018 the sentiment on the Polish stock exchange was chilled. In the first three months of 2018 the WIG dropped by ca. 10%. Despite the relative drop, WIG reached its historical maximum of 67 933,05 on January the 23rd. CD Projekt shares grew in tje 1Q 2018 the most from the WIG20 companies – by ca. 13%. The Polish Zloty moves ambiguously against the world’s leading currencies. Since the beginning of the year it has dropped against the euro by ca. 0,7% and risen relative to dollar by ca. 1,86%.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 35 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 35 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – Archiwum FORDATA

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
+48 533 354 054
Karol Szykowny
CFA, Dyrektor Navigator Capital
+48 22 202 68 80
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas