Raport M&A Index Polska
II kwartał/2Q 2014

Już po raz trzeci, FORDATA we współpracy z firmą doradczą Navigator Capital dzieli się z Państwem raportem wskazującym dynamikę polskiego rynku M&A. Od tego wydania, poza monitorowaniem dynamiki rynku, będziemy także pilotować częstotliwość wykorzystania narzędzia VDR podczas transakcji M&A.

W Q2 utrzymuje się wyraźne ożywienie na globalnym rynku (wartość transakcji osiągnęła blisko 995 mld dolarów, dzięki czemu Q2 2014 może się okazać najlepszym w przeciągu ostatnich 7 lat). Ożywienie tym razem nie ominęło regionu CEE, w tym Polski. W Polsce zauważyć można ponad 12% wzrost ilości transakcji. Wartości, z kilkoma wyjątkami, plasują się najczęściej pomiędzy 20, a 100 mln PLN.

Z dostępnych danych wynika, że tylko 5 spośród 32 transakcji było zorganizowanych z użyciem systemu typu Virtual Data Room (VDR).

Kliknij, by zobaczyć raport > M&A Index Polska, 2Q 2014, Navigator Capital&FORDATA

For the third time, FORDATA in collaboration with the consulting firm Navigator Capital would like to share with you a report which indicates the dynamics of the Polish M&A market. From this edition, except monitoring the dynamics of the market we will also observe the frequency of use of the VDR tool during M&A transactions. A clear recovery on the global market is noticeable in Q2 (the value of transactions reached nearly 995 billion dollars, thanks to what Q2 2014 may prove to be the best in the last 7 years). This time it is also visible within the CEE region, including Poland. In Poland, more than 12% increase in the number of transactions can be observed. Values​​, with a few exceptions, place usually between 20 and 100 million PLN. The available data shows that only 5 out of 32 transactions were conducted with a use of the Virtual Data Room (VDR) system.

Click to see the report >  M&A Index Poland, 2Q 2014, Navigator Capital&FORDATA

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis,  Key Account Director FORDATA

W drugim kwartale widać w Polsce spore ożywienie na rynku M&A. Choć liczba domkniętych transakcji wzrosła o zaledwie 12% (32 wobec 26 w I kw.), to obserwując ilość toczących się transakcji można spodziewać się dużo większego wzrostu już w przyszłym kwartale. Wartości wciąż pozostają poza zasięgiem tego, co dzieje się w skali globalnej: wartość największej transakcji w Polsce to 1,5 mld PLN (przejęcie spółek RSA Insurance Group przez PZU), gdzie globalnie 76 transakcji plasowało się między 2, a 10 mld dolarów, kilkanaście przekroczyło wartość 10 mld dolarów. W skali globalnej Q2 2014 był trzecim najdroższym kwartałem od 2002 roku (biorąc pod uwagę wartości uzgodnionych transakcji), zaraz po wynikach z Q2 2007 i Q4 z roku 2006. W Polsce, z kilkoma wyjątkami, wartości transakcji plasowały się najczęściej pomiędzy 25, a 100 mln PLN. Obiektem przejęć były przede wszystkim spółki związane z sektorem medycznym i spożywczym.

Z dostępnych danych wynika, że tylko 5 spośród 32 transakcji było zorganizowanych z użyciem systemu typu Virtual Data Room (VDR). Pomimo tego, że w branży panuje opinia, że VDR jest standardem wykorzystywanym do profesjonalnej organizacji transakcji, wciąż niewielu przedsiębiorców, czy doradców transakcyjnych chwali się użyciem tego narzędzia. Tymczasem jest to powód do dumy, bo VDR to synonim bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami, profesjonalne podejście do prowadzonych transakcji, a także znaczne przyśpieszenie procesów M&A. System typu Virtual Data Room (VDR) to aplikacja dostępna przez Internet, która służy do zarządzania poufnymi dokumentami i komunikacją podczas złożonych i poufnych transakcji. Umożliwia ona realizację transakcji w formie elektronicznej, skracając jej czas, podnosząc efektywność oraz gwarantując pełną kontrolę i bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Oferowana jest w formie usługi, udostępnianej na określony czas, wraz z profesjonalnym doradztwem w zakresie właściwej organizacji procesu. W kolejnych odsłonach raportu będziemy pilotować częstotliwość jego wykorzystania podczas transakcji M&A w Polsce.

———————————————————————————————————————————————————————————–

In the second quarter of the year a considerable recovery on the M&A market in Poland can be seen. Although the number of closed transactions increased by only 12% (32 to 26 in the first quarter), by observing the number of pending transactions, a much larger increase in the next quarter can be expected. The values ​​still remain beyond the reach of what is happening on a global scale: the value of the largest transaction in Poland is PLN 1.5 billion (acquisition of RSA Insurance Group’s companies by PZU), while 76 global transactions placed between 2 and 10 billion dollars, and over a dozen exceeded $ 10 billion. On a global scale Q2 2014 was the third most expensive quarter since 2002 (taking into account the value of agreed transactions), immediately after the results of Q2 2007 and Q4 of 2006. In Poland, with a few exceptions, the transactions values were placing mostly between 25 and 100 million PLN. The object of the acquisitions were primarily companies related to the medical sector and food industry.

The available data shows that only 5 out of 32 transactions were conducted in a Virtual Data Room (VDR) system. Despite the fact that in the industry the VDR is said to be a standard used for professional organization of transactions, there are still very few businesses or transactional advisors who can boast about using this tool. Meanwhile, it is a reason to be proud, because the VDR is a synonym for the safe management of confidential information, professional approach to conducted transactions, as well as significant acceleration of M&A processes. A system like the Virtual Data Room (VDR) is an application available through the Internet, which is used to manage confidential documents and communication during complex and confidential transactions. It allows for execution of transactions in electronic form, reducing its time, raising efficiency and ensuring a full control and security of any shared information. It is offered as a service, made available for a limited time, along with a professional support on the appropriate organization of the process. In next editions of the report we will follow the frequency of it being used during M&A transactions in Poland.

Bartosz Krzesiak, Manager Navigator Capital

W II kwartale 2014 r. na polskim rynku fuzji i przejęć można było zaobserwować wyraźne ożywienie. Trend ten zgodny jest z sytuacją odnotowywaną na niemal wszystkich światowych rynkach – według danych Mergermarket globalna wartość transakcji fuzji i przejęć wzrosła w I półroczu 2014 r. o 56,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Przyczyn ożywienia należy upatrywać w rosnącym zaufaniu inwestorów do rynków finansowych oraz nieprzerwanym dostępie do nisko oprocentowanego kapitału. Jednym z głównych czynników mogących negatywnie wpłynąć na sentyment rynkowy w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, jest niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie oraz napięte stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją, a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Koniunktura na światowych rynkach giełdowych również świadczy o rosnącym optymizmie inwestorów. W II kwartale 2014 r. niemiecki DAX zyskał na wartości 2,6%, zaś amerykański S&P 500 zyskał aż 5,5%. W tym samym okresie, polski indeks WIG urósł o symboliczne 0,2%. Relatywnie słaby wynik polskiego indeksu może być spowodowany niestabilną sytuacją w regionie, która może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach wielu notowanych przedsiębiorstw. W Polsce, w II kwartale 2014 r. przejmowane spółki najczęściej reprezentowały sektor spożywczy oraz medyczny. Największą transakcją w ostatnim kwartale było przejęcie przez PZU spółek należących do RSA Insurance Group, w tym popularnego w Polsce ubezpieczyciela – Link4.

———————————————————————————————————————————————————————————–

In the II quarter of 2014 the Polish market of mergers and acquisitions significantly strengthened its activity. This trend stays in line with the sentiment on virtually all global markets – according to Mergermarket data, the global M&A deals’ value in the first half of 2014 increased by ca. 56.3% in comparison with the corresponding period of 2013. Increasing investors’ confidence and ongoing access to low-cost financing are among the main reasons of the improving situation. One of the main risk factors in the following months, especially in the CEE markets, may be the political turmoil in Ukraine and diplomatic tension between Russia and EU and the United States.

The situation on the world stock markets also indicates the investors’ growing optimism. In the II quarter of 2014 the German index DAX gained 2.6% and the American S&P 500 5.5%. In the same period Warsaw Stock Exchange’s index WIG rose by 0.2% The moderate result of the Polish market may be caused by the current instability of CEE region, which might be reflected in the future performance of numerous listed companies. In Poland, in the II quarter of 2014, the acquisition targets stemmed mainly from the consumer goods and medical sector, whereas the bidders came mainly from the chemical and financial sector. The largest deal in the last quarter was the takeover of RSA Group’s subsidiaries by PZU. Among the acquired companies there was Link4 – an insurance company with significant market share in the Polish market.

O autorach / About the authors

Navigator Capital  wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 320 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 29 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 30 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 29 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Key Account Director

FORDATA
+48 61 660 15 10
Bartosz Krzesiak
Manager

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas