Raport M&A Index Poland
II kwartał/2Q 2015Drugi kwartał 2015 na polskiej scenie transakcyjnej jest kontynuacją dobrego trendu zapoczątkowanego w końcówce 2014 r. Wśród transakcji najczęściej odnotowano te o wartości poniżej 100 mln PLN. Coraz powszechniejsze staje się użycie systemu Virtual Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć (17 transakcji z użyciem VDR wobec 15 w 1Q 2015 i 10 w 4Q 2014). Przejmowane spółki najczęściej pochodziły z branż mediowej, telekomunikacyjnej oraz IT.

The second quarter of 2015 on the Polish transactional scene is a continuation of a good trend initiated at the end of 2014. Among the transactions the most frequent were those amounted for less than PLN 100 million. FORDATA Virtual Data Room is becoming a standard tool used during complex and confidential transactions, to support mergers and acquisitions has been reported (17 transactions with VDR to 15 in Q1 2015 and 10 in Q4 2014). Acquired companies were usually from the media, telecommunications and IT sectors.

M&A Index Poland 2Q 2015 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 2Q 2015 PL

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis, Key Account Director FORDATA

Kontynuacja dobrego trendu na polskim rynku M&A

Drugi kwartał 2015 na polskiej scenie transakcyjnej jest kontynuacją dobrego trendu zapoczątkowanego w końcówce 2014 r. W sumie w okresie od kwietnia do czerwca odnotowano 54 transakcje, co stanowi 10% wzrost w stosunku do 1Q 2015 oraz aż 68% wzrost w stosunku do 2Q 2014. Obiektem przejęć były przede wszystkim spółki związane z branżą mediową, telekomunikacyjną oraz IT. Po stronie kupującego dominowały fundusze PE/VC (aż 20% wszystkich transakcji), po stronie sprzedającego osoby prywatne oraz fundusze (odpowiednio 31% oraz 19% spośród wszystkich transakcji). Najbardziej aktywne były fundusze Abris Capital Partners, Avallon, Enterprise Investors, Resource Partners.

Wśród transakcji z ujawnioną ceną, dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN, co potwierdza trend, który zauważyliśmy już w ostatnim kwartale 2014. Transakcja warta zauważenia to niewątpliwie kupno udziałów Alior Banku przez PZU za 396 mln EUR, czy sprzedaż przez Enterprise Investors NordGlass belgijskiemu producentowi szyb samochodowych – AGC Automotive Europe za kwotę 80 mln EUR.

Zgodnie z naszym przewidywaniem z początku roku, zauważamy wzrost zaangażowania transakcyjnego funduszy FIZ i duże zaangażowanie funduszy branży nieruchomości komercyjnych.

Dobry trend dotyczący ilości transakcji utrzyma się na pewno w kolejnym kwartale. Aktualnie zauważamy wzmożoną aktywność na rynku, co przełoży się na pewno na ilość domkniętych transakcji w 3Q i 4Q. W drugiej połowie roku powinna zamknąć się m.in. prywatyzacja PKP Energetyka, LOTOS nie wyklucza wyprzedaży spółek zależnych.

Scena globalna zdominowana dużymi transakcjami, z dużym udziałem Europy Zachodniej

Na globalnej scenie fuzji i przejęć w pierwszym półroczu miało miejsce znacznie mniej, ale za to widowiskowych transakcji. Jedną z największych był zakup przez Charter Communications drugiej co do wielkości sieci kablowej Time Warner Cable z USA za 78,7 mld USD w maju br.

Pomimo lekkiego osłabienia w pierwszym kwartale 2015, o którym pisaliśmy 3 miesiące temu (globalne spadki wartości, jak i ilości transakcji o ok. 30%), w sumie w całym pierwszym półroczu br. odnotowano wzrost wartości transakcji o 8%, a ich ilość spadła o 11 % w stosunku do 4Q 2014.

Niewątpliwe na sukces całego rynku pracowała w znaczniej mierze Europa Zachodnia. Łącznie podczas pierwszego półrocza br. w tym regionie odnotowano najwyższe wartości transakcji od 5 lat, co dało wzrost o prawie 60% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. Wartość transakcji z tego regionu stanowiła prawie 30% wszystkich. Ilościowo także odnotowano wzrosty, chociaż już na mniejszym poziomie, bo zaledwie 5% w stosunku do 1 poł. 2014 r.

CEE wciąż w zadyszce, najlepiej radzą sobie Polska i Słowacja

Od początku roku 2015 w CEE obserwujemy trend spadkowy. Podobnie jak w 1Q, zarówno w 2Q ilości, jak i wartości transakcji spadły. Największe spadki odnotowano w wartościach transakcji, nawet o 60% w całym pierwszym półroczu w porównaniu z analogicznym okresem w 2014. Ilość transakcji spadła mniej – o około 40%. W regionie najlepiej radzi sobie Rosja (jeśli zaliczać ją do CEE), ale też Słowacja i Polska.

Coraz powszechniejsze użycie systemu VDR

Utrzymuje się trend wykorzystania systemu Virtual Data Room podczas procesów transakcyjnych. Z dostępnych danych wynika, że w drugim kwartale 2015 r. 17 spośród 54 transakcji zostało zorganizowanych z użyciem systemu VDR (co stanowi kolejny wzrost, o 13% w stosunku do poprzedniego kwartału). Jedną ze spółek, która ujawniła informację o użyciu VDR był fundusz Enterprise Investors, który sprzedawał NordGlass, wiodącego europejskiego producenta szyb dla branży motoryzacyjnej. Zdaniem CEO NordGlass, Grzegorza Łajcy „Wykorzystanie dedykowanego narzędzia FORDATA VDR usprawniło proces sprzedaży udziałów”.Popularnosc_VDR_w_MnA_w_Polsce_2Q2015
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The second quarter of 2015 on the Polish transactional scene is a continuation of a good trend initiated at the end of 2014. In total, in the period from April to June there were 54 transactions, which is a 10% increase compared to Q1 of 2015 and 68% increase compared to Q2 of 2014. The object of the acquisitions were mainly companies from the media, telecommunications and IT sectors. PE/VC Funds were dominant among buyers (up to 20% of all deals). Strategic investors, as well as PE funds were dominant among sellers (31% and 19% of all the transactions accordingly). Abris Capital Partners, Avallon, Enterprise Investors and Resource Partners were among the most active funds.

Among the transactions with disclosed price, those with a value of less than PLN 100 million were dominant, which confirms a trend that we noticed already in the last quarter of 2014. A transaction worth noticing is undoubtedly the purchase of shares of Alior Bank by PZU for EUR 396 million and the fact that Enterprise Investors sold AGC Automotive Europe to the Belgian-based automotive glass manufacturer Nord Glass for EUR 80 million.

In accordance with our expectations from the beginning of the year, we can see an increased transaction involvement of FIZ and a large involvement of commercial real estate funds.

A good trend in the number of transactions will certainly continue in the next quarter. Currently we see an increased activity on the market which will surely manifest in the amount of closed transactions in Q3 and Q4. In the second half of the year privatization of PKP Energetyka should be concluded and LOTOS does not preclude the sale of subsidiaries.

On the global stage there were significantly fewer mergers and acquisitions in the first half of the year but some spectacular transactions occurred. One of the biggest was in May this year – the acquisition of the second-largest cable network Time Warner Cable in the USA for USD 78.7 billion by Charter Communications.

Despite the slight weakening in the first quarter of 2015 that we wrote about three months ago (global declines at the level of approx. 30% of both value and the number of transactions), in total, in the first half of this year, the value of transactions increased by 8% and their number decreased by 11% compared to Q4 of 2014.

Undoubtedly the success of the entire market was mostly due to the Western Europe. In total, during the first half of this year, this region had the highest value of transactions since 5 years, which resulted in increase of almost 60% compared to the first half of 2014. The value of transactions of this region accounted for almost 30% of the total in the world. The number of transactions also increased, although on a lower level – compared to the first half of 2014, only by 5%.

Since the beginning of 2015, within the CEE, a trend of decline has been noticeable. As in Q1, both the number and value of transactions declined. The largest decreases were registered in the value of transactions – up to 60% in the first half of 2015 compared with the second half of 2014. The number of transactions fell by about 40%. In the region Russia is doing very well (if it is counted as the CEE), but also Slovakia and Poland are doing well.

We can observe a continuing trend of using Virtual Data Room system during transactional processes. Available data shows that in Q2 2015, 17 out of 54 transactions were conducted with the use of Virtual Data Room (VDR) (which is 13% more than in Q1 2015). One of the companies which did disclose their use of VDR was PE Fund Enterprise Investors, which sold NordGlass Group, a leading European producer of windscreens for the automotive sector. According to Grzegorz Łajca, CEO of NordGlass „the use of dedicated FORDATA VDR tool increased the efficiency of the shares selling process”.VDR_Popularity_in_MnA_in_POLAND_2Q2015

 

Rafał Tuzimek, Prezes Zarządu Navigator Capital

Drugi kwartał 2015 roku okazał się kolejnym kwartałem charakteryzującym się wysoką liczbą transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. Liczba ta była podobna, jak w pierwszym kwartale bieżącego roku – wynosiła 54 wobec 50 transakcji w okresie od stycznia do marca.

Wysokiej aktywności na rynku fuzji i przejęć nie towarzyszyło podobne ożywienie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIG w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku stracił 1,41%. Wynik polskiego indeksu nie odbiegał istotnie od światowych trendów. W analogicznym okresie amerykański S&P 500 zamknął się wynikiem -0,23%, zaś niemiecki DAX: 8,53%.

Przyczyną spadków na giełdach może być coraz bardziej niestabilna sytuacja w strefie euro związana z możliwym jej opuszczeniem przez Grecję. Stabilizacji i wzrostom nie sprzyja również nierozwiązany konflikt na Ukrainie. Polskiemu indeksowi nie pomogły nawet relatywnie korzystne dane płynące z gospodarki, dotyczące m.in. spadającego bezrobocia, które według szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 10,8%.

Na rynku fuzji i przejęć największą transakcją okazało się przejęcie 25,3% akcji notowanego na GPW Alior Banku przez PZU, polskiego wiodącego ubezpieczyciela.

Do innych interesujących transakcji można z pewnością zaliczyć przejęcie francuskiego producenta naczep ciężarowych Fruehauf przez polski Wielton oraz postępującą konsolidację na rynku ciastek, na którym Dr Gerard przejął jednego z konkurentów, firmę Artur. W obu tych transakcjach doradzał Navigator Capital.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The second quarter of 2015 was another quarter with relatively high number of M&A deals on the Polish market. That number was similar as in the 1st quarter of this year – 54 vs. 50 transactions between January and March 2015.

Intensive activity in the M&A market was not accompanied by similar upturn on the Warsaw Stock Exchange. Between April 1st and June 30th 2015 the WIG index decreased by 1.41%. The Polish index performed in line with the major world indices. The American S&P 500 decreased in the same period by -0.23% and the German DAX by 8.53%.

The stock market returns may be affected by the possibility of Greece leaving the Eurozone. An additional factor of instability seems to be the unresolved conflict in Ukraine. The Polish stock market returns were not improved even though the economic data appears to be favourable, with e.g. according to the data collected by the Ministry of Labour and Social Policy – the estimated unemployment rate in May of 10,8%.

The largest transaction in the M&A market was the acquisition of a WSE-listed Alior Bank by PZU, the leading Polish insurance group.

Other interesting transactions involved the acquisition of a French-based truck trailer manufacturer Fruehauf by Polish Wielton and the consolidation in the biscuits market, where Dr Gerard acquired one of its competitors, Artur company. Navigator Capital was a financial advisor in both of the transactions aforementioned.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 32 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Rafał Tuzimek
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas