Raport M&A Index Poland
II kwartał/2Q 2016

Wyniki drugiego kwartału 2016 roku wskazują na stabilizację na polskim rynku fuzji i przejęć. W okresie od kwietnia do czerwca zamknięto 53 transakcje, o 7 więcej niż w ubiegłym kwartale i zaledwie o trzy mniej niż w II kwartale 2015. Od początku roku 2015 utrzymującym się trendem jest spadek wartości transakcji. Postępuje on także w roku 2016. Korzystanie z technologii typu Virtual Data Room, które ułatwiają przepływ poufnych dokumentów i usprawniają komunikację pomiędzy stronami transakcji, stało się synonimem profesjonalnego podejścia do realizacji procesów transakcyjnych. Z technologii korzystają już nie tylko doradcy transakcyjni, ale coraz częściej podmioty oferujące, a także inwestorzy prywatni, którym zależy na zachowaniu bezpieczeństwa informacji.

The results of the second quarter of 2016 suggest a stabilisation on the Polish M&A market. From April to June 53 transactions were closed, 7 more than in the previous quarter and only three less than in the second quarter of 2015. Since the beginning of 2015, the decline in the value of the transactions has continued. Using the technology of the Virtual Data Room, which simplifies the flow of confidential documents and streamlines communication between parties of transaction, has become synonymous with professional approach to the implementation of transactional processes. Not only do transactional advisors benefit from this technology, but also more and more providers as well as private investors, who care on maintaining information security. Our customers acknowledge, that thanks to this tool transactions close quicker.

Raport M&A Index Poland, 2Q 2016 – Stabilizacja na rynku fuzji i przejęć w Polsce from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland, 2Q 2016
Click to downlowad the report > M&A Index Poland, Q2 2016

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Liczba transakcji stabilizuje się

Wyniki drugiego kwartału 2016 roku wskazują na stabilizację na polskim rynku fuzji i przejęć. W okresie od kwietnia do czerwca zamknięto 53 transakcje, o 7 więcej niż w ubiegłym kwartale i zaledwie o trzy mniej niż w II kwartale 2015. Globalny rynek fuzji i przejęć, w pierwszej połowie br., notuje natomiast znaczne spadki, zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji. Podobna sytuacja ma miejsce w Europie Zachodniej.

W zestawieniu polskim, inwestorami były najczęściej spółki świadczące usługi finansowe (19%) oraz z branży Media/IT/Telecom (17%). Największym powodzeniem wśród podmiotów przejmowanych cieszyły się spółki z sektora Media/IT/Telecom (19%) oraz przemysłowe (17%). Najbardziej aktywni po stronie sprzedających byli inwestorzy prywatni (26%), dużo mniej niż w Q1 sprzedawały fundusze PE/VC (w Q2 stanowią zaledwie 13% sprzedających).

Transakcje coraz tańsze

Od początku roku 2015 utrzymującym się trendem jest spadek wartości transakcji. Postępuje on także w roku 2016. Z dostępnych danych wynika, że wśród transakcji z ujawnioną ceną, zaledwie 2 przekroczyły wartość 100 mln EUR. Natomiast w grupie transakcji z wartością poniżej 100 mln zł nastąpił wzrost liczby transakcji. W 2Q 2016 r. odnotowano ich aż 19. W Polsce najbardziej dochodową transakcją było przejęcie 87,2% udziałów podstawowej działalności Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A. od GE Capital za 1,225 mld PLN (276 mln EUR). Dla porównania, rok temu w Q2 największa transakcja przejęcia pakietu kontrolnego Alior Banku przez PZU wyniosła 396 mln EUR. Na arenie międzynarodowej największą transakcją w Q2 2016 było przejęcie Syngenta przez ChemChina za 43 mld USD.

Polska silny gracz

Polska jest jednym z najsilniejszych rynków kapitałowych w regionie, o rekordowej liczbie oferujących. Ostatnie transakcje wskazują, że pozostanie liderem wśród parkietów CEE utrzyma tendencję wzrostową w 2016 roku. Wyraźnie zaznacza się rosnący trend wśród czołowych polskich firm, które planują ekspansję zagraniczną, w szczególności do innych krajów UE.

Inwestorzy stawiają na nieruchomości

Widoczne jest większe zaangażowanie funduszy private equity i inwestorów strategicznych
w sektorze nieruchomości komercyjnych – szczególnie magazynów i biur. Spodziewamy się, że w 2016 zwiększy się także ilość transakcji w sektorze Telkom, IT i opieki zdrowotnej.

Coraz większa skuteczność i profesjonalizm

Korzystanie z technologii typu Virtual Data Room, które ułatwiają przepływ poufnych dokumentów i usprawniają komunikację pomiędzy stronami transakcji, stało się synonimem profesjonalnego podejścia do realizacji procesów transakcyjnych. Z technologii korzystają już nie tylko doradcy transakcyjni, ale coraz częściej podmioty oferujące, a także inwestorzy prywatni, którym zależy na zachowaniu bezpieczeństwa informacji. Nasi klienci przyznają, że dzięki temu transakcje domykają się szybciej. Z dostępnych danych wynika, że tym kwartale VDR został użyty podczas 8 transakcji. Obserwacja rynku pozwala jednak założyć, że transakcji zorganizowanych z użyciem VDR było co najmniej dwa razy więcej, jednak niestety nie wszystkie firmy zdecydowały się poinformować o tym rynek.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The number of transactions is stabilising

The results of the second quarter of 2016 suggest a stabilisation on the Polish M&A market. From April to June 53 transactions were closed, 7 more than in the previous quarter and only three less than in the second quarter of 2015. On the contrary, in the first half of this year, the global M&A market recorded significant declines, both in terms of quantity and the value of the transaction. The situation is similar in Western Europe.

In the Polish market summary, investors were mainly representing financial services (19%) and Media/IT/Telecom industry (17%). The most popular targets were companies from Media/IT/Telecommunications (19%) and industrial sector (17%). Private investors (26%) were dominant on the sell-side, whilePE / VC funds were selling much less than in Q1 (in Q2 PE/VC represent only 13% of the sellers).

Transactions are getting less expensive

Since the beginning of 2015, the decline in the value of the transactions has continued. Available data shows that among transactions with disclosed price only 2 exceeded value of EUR 100 million. On the other hand in the group of transactions with value lower than PLN 100 million, we observe an increase in the number of transactions. In Q2 2016 – 19were recorded. In Poland the most valuable transaction was the acquisition of 87.2% shares of Bank BPH SA by Alior Bank SA GE Capital for PLN 1.225 billion (EUR 276 million). To compare, in Q2 last year the largest acquisition of a controlling stake of Alior Bank by PZU was worth EUR 396 million. On the international scene the biggest transaction in Q2 2016 was the acquisition of Syngenta by ChemChina for USD 43 billion.

Poland strong player

Poland is one of the strongest capital markets in the region with the record number of Sellers. Recent transactions indicate that it will remain a leader among CEE marketplaces and maintain upward trend in 2016. There is a growing trend among leading Polish companies who plan foreign expansion, in particular to other EU countries.

Investors bet on real estate

The greater involvement of private equity funds and strategic investors in the commercial real estate sector is visible – especially in warehouses and offices. We expect that 2016 will also prove an increase in the number of transactions in the sector of Telecommunications, IT and healthcare.

Increasing efficiency and professionalism

Using the technology of the Virtual Data Room, which simplifies the flow of confidential documents and streamlines communication between parties of transaction, has become synonymous with professional approach to the implementation of transactional processes. Not only do transactional advisors benefit from this technology, but also more and more providers as well as private investors, who care on maintaining information security. Our customers acknowledge, that thanks to this tool transactions close quicker. Available data shows that in this quarter the VDR was used in 8 transactions. Market observation can lead to an assumption that the number of transactions arranged with the VDR was at least twice higher, but unfortunately not all companies decided to inform the market about that fact.

 

Jan Kospin, Dyrektor

Drugi kwartał 2016 r. na polskim rynku fuzji i przejęć był lepszy od poprzedniego. W tym okresie zrealizowane zostały 53 transakcje, o 7 więcej niż w ubiegłym kwartale. Oznacza to, że I połowa 2016 r. na rynku M&A w Polsce była dość intensywna i zamknęła się 99 transakcjami, przy 95 zrealizowanych w I połowie 2015 r.

Największą transakcją w drugim kwartale 2016 r. było przejęcie 87,2% udziałów podstawowej działalności Banku BPH S.A. (bez portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI S.A) przez Alior Bank S.A. od GE Capital za 1,225 mld PLN. To kolejny podział BPH, który w 2007 r. został częściowo przejęty przez Bank Pekao. Wtedy na całościowe przejęcie zgody nie wyraził UOKiK. Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom około 60 mld PLN, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym. Transakcja jest kolejnym krokiem mającym na celu repolonizację sektora bankowego w Polsce. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu, państwowe PZU kupiło 26% akcji Aliora.

W ostatnim kwartale jedną z ciekawszych terytorialnie transakcji było przejęcie przez notowany na GPW Colian Holding S.A. 100% udziałów brytyjskiego dostawcy wyrobów czekoladowych – spółki Elizabeth Shaw Limited od norweskiego funduszu Imagine Capital AS. Cena transakcyjna wyniosła 2,25 mln GBP.

Po stronie podmiotów przejmowanych w drugim kwartale 2016 r. ponownie dominowały spółki z sektora Media/IT/Telecom oraz przemysłowe. Jeśli chodzi o stronę kupującą, to najbardziej aktywne były spółki świadczące usługi finansowe oraz z branży Media/IT/Telecom. Wśród sprzedających najwięcej było inwestorów prywatnych, którzy stanowili aż 26% przypadków.
W ostatnim kwartale na arenie europejskiej tematem numer jeden było referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie potencjalnego wyjścia z UE. Jego rezultat był zaskoczeniem, gdyż nawet bukmacherzy na dzień przed głosowaniem dość pewnie wieścili pozostanie Brytyjczyków we Wspólnocie. Ostatecznie jednak, 52% głosujących opowiedziało się za Brexitem, co zaowocowało mocnymi spadkami na parkietach na całym świecie. Od początku kwietnia indeks WIG 20 stracił ponad 200 punktów i osiągnął wynik gorszy m.in. od niemieckiego indeksu DAX. Polska waluta od początku kwietnia traciła na wartości względem EUR i USD. Wpływ na deprecjację złotego miał odpływ kapitału zagranicznego w związku z postrzeganym pogorszeniem klimatu w kraju, jak i niepokój związany z Brexitem.

Z jednej strony, wskutek decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej, możliwe jest spowolnienie gospodarek krajów członkowskich, co może przełożyć się na zmniejszenie liczby transakcji fuzji i przejęć w nadchodzących miesiącach. Z drugiej jednak, odpływ kapitału zagranicznego oraz spadająca aktywność inwestorów na GPW wpływają na obniżenie wycen – to może aktywować popyt transakcyjny ze strony kupujących (w szczególności u podmiotów posiadających pokaźne zasoby wolnej gotówki). Warto zwrócić również uwagę, że inwestorzy z krajów rozwijających się, z regionów takich jak np. Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, czy RPA, których cechuje inna wrażliwość na ryzyko regulacyjne w stosunku do inwestorów z UE czy USA mogą być zdecydowanie bardziej niż dotychczas zainteresowani aktywami w Polsce.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The second quarter of 2016 on Polish M&A market was better than the previous one. During this period, there were completed 53 transactions, which was 7 more than in the previous quarter. This means that the first half of 2016 in Poland was quite intensive and closed with 99 transactions, comparing to 95 completed in the first half of 2015.

The biggest transaction in the second quarter of 2016 was an acquisition of 87,2% stake in the core business of BPH Bank (without mortgage credits and BPH TFI SA) by Alior Bank SA from GE Capital Group for a consideration of PLN 1.225m. This is another splitting of BPH Bank that was partly acquired by Pekao Bank in 2007. Then, a full takeover was blocked by polish antimonopoly authorities – Office of Competition and Consumer Protection. After the deal, Alior Bank’s assets base will amount to ca. PLN 60b which will rank it 9th among the Polish banks. The transaction is another step on way to make banks in Poland more Polish-owned again. Let us remind that one year ago state-owned PZU bought 26% stake in Alior Bank.

In the last quarter of 2016, one of the most interesting territorially transaction completed by polish entity was the full acquisition of the British supplier of chocolate products – the Elizabeth Shaw Limited Company by listed on the Warsaw Stock Exchange Colian Holding SA from the Norwegian fund Imagine Capital AS. Transaction price amounted to GBP 2.25m.

The target’s side (acquired companies) was again dominated by companies from media/IT/telecom sector and industrial one’s. On the bidder’s side, the most active were financial services and media/IT/telecom companies. Among sellers, in the lead were private investors.

In the last quarter of 2016, the number one topic on the European stage was the referendum in the UK regarding it’s exit from the EU. A result of voting was surprising, even for the bookmakers. Eventually, 52% of voters were in favor of Brexit, which resulted in strong declines on the stock exchanges around the world. Since the beginning of April 2016, WIG index lost 200 points and reached the outcome worse than, among others, the German DAX. In the same period, PLN depreciated against EUR and USD. The impact on that depreciation had an outflow of foreign capital in relation to a perceived deterioration of the investment climate in Poland and an anxiety associated with Brexit.

On the one hand, because of the Brexit it is possible that the European economies will slow down, which may negatively influence on the number of the M&A transactions in the coming months. On the other hand, the outflow of foreign capital and the declining activity of investors on the WSE cause the decrease in market valuations of the companies – this could activate the transactional demand from bidders (particularly in case of the companies and investment funds with substantial amount of cash). Moreover, please also note that investors from developing economies, from regions such as South America, Southeast Asia and the RSA have different sensibility to regulatory risk than the investors who have been investing in Poland until now like the USA or the EU’s countries.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 32 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
+48 533 354 054
Jan Kospin
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas