Raport M&A Index Poland
2 kwartał/2Q 2018
W II kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano mniejszą liczbę transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (48 vs. 57 w II kw. 2017 r.). Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas głównej części działalności Raiffeisen Polbanku za 3,25 mld PLN. Ponad jedna trzecia wszystkich sprzedających stanowili inwestorzy prywatni. Zarówno po stronie sprzedających, jak i przejmowanych duży odsetek stanowiły podmioty z branży finansowej (odpowiednio 16% i 15%), co odzwierciedla dużą liczbę transakcji w obrębie sektora finansowego w ostatnim kwartale.

In the 2Q 2018 the number of the transactions on the Polish M&A market was lower than in a corresponding period of the last year (57 in 2Q 2017). The largest deal of the quarter was acquisition of the core business of Raiffeisen Polbank by Bank BGZ BNP Paribas for ca EUR 763 m. Private investors made up over one third of the sell side. The financial institutions made up a large fraction of both sell side and targets (16% and 15% respectively), which mirrors a large number of transactions within the financial sector in the last quarter.

Raport #MnA_INDEX_POLAND_2Q2018_PL from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 2Q 2018
Click to download the report > M&A Index Poland 2Q 2018

Link do poprzedniego raportu M&A INDEX 1Q 2018 znajdą Państwo TUTAJ.

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Aktywność na polskim rynku fuzji i przejęć, pomimo zapowiadanej umiarkowanej dynamiki, uległa lekkiemu spowolnieniu. W 2 kwartale 2018 odnotowano 48 transakcji, w stosunku do 50 w 1 kwartale i 57 w tym samym okresie ubiegłego roku. Duże zainteresowanie inwestorów przyciągnął w regionie sektor technologii, mediów i telekomunikacji oraz sektor usług finansowych, stanowiąc tym samym najszersze pole transakcji fuzji i przejęć w ubiegłym kwartale.

Prywatni przedsiębiorcy dominują
Po raz kolejny największy odsetek sprzedających stanowili prywatni przedsiębiorcy, ale w stosunku do wyników pierwszego kwartału (kiedy stanowili ponad 70% oferujących) było ich zaledwie 39%. Spodziewamy się jednak, że sytuacja „wróci do normy” i w drugiej połowie roku odsetek sprzedawanych firm prywatnych istotnie wzrośnie. Najbardziej pożądane branże to Media/IT/Telecom (17%), handel detaliczny (17%) oraz usługi finansowe (15%), a największe transakcje miały miejsce w sektorach bankowości i handlu detalicznego.

Fundusze PE w poszukiwaniu ciekawych aktywów
Pomimo dużej aktywności w ubiegłym roku, wiele funduszy nie poprzestaje na zakupach i będzie kontynuować przejęcia w 2-ej połowie roku. Warto odnotować, że w ostatnim czasie wiele funduszy typu Private Equity (PE) zebrało kapitał na inwestycje i aktualnie poszukuje ciekawych aktywów. Oczekuje się, że dostępność taniego finansowania dłużnego zaowocuje zwiększoną aktywnością a rozwój funduszy PE nabierze tempa w Polsce. Przykładem jest Mid Europa Partners, który konsekwentnie realizuje strategie rozwoju i wzrostu poprzez kolejne transakcje zakupowe w Polsce i w regionie CEE. Należąca do funduszu spółka Diagnostyka, wiodący dostawca laboratoryjnych usług medycznych, przejęła od funduszu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ mniejszościowy pakiet akcji spółki Genomed, specjalizującej się w diagnostyce genetycznej oraz sekwencjonowaniu i syntezie DNA. Powyższa transakcja jest kolejną inwestycją Diagnostyki w obszarze badań genetycznych, po tym jak w pierwszym kwartale 2018 do Grupy dołączył lider w diagnostyce genetycznej chorób rzadkich w Polsce – Centrum Diagnostyki Genetycznej Genesis.

Wzrasta liczba transakcji dużych, choć dominują wciąż midcapy
Wartości transakcji pozostają podobne jak w ostatnim kwartale – wśród tych z ujawnioną ceną dominują deale średnie tzw. midcapy (wartość 100-400 mln zł) oraz duże transakcje (największą transakcją minionego kwartału było przejęcie przez Bank BGZ Paribas głównej części biznesu Raiffeisen Polbanku za 3,25 mld PLN). Polski rynek jest jeszcze mocno rozdrobniony i widać postępujący trend konsolidacyjny branż, co tłumaczy fakt, że istotną część transakcji nabywania naszych lokalnych podmiotów przeprowadzają firmy polskie oraz fundusze PE mające siedzibę w Polsce. Przewiduje się, że w 2-ej połowie roku pojawią się jeszcze dwie, trzy duże transakcje, które wygenerują duży szum medialny, ale zdecydowaną większość przejęć, analogicznie jak w zeszłym roku, będą stanowiły midcapy.

Rośnie zaangażowanie zagranicznych inwestorów
Od początku 2018 roku dominują transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami. W ubiegłym kwartale polskie spółki stanowiły 65% kupujących i 63% sprzedających. Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących uległo ożywieniu i wyniosło 35% (wzrost o 8% o w stosunku do 1 kw.). W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie, choć łącznie trzy podmioty są z Chin, Kuwejtu i USA. Widać rosnące zainteresowanie polskimi aktywami ze strony inwestorów azjatyckich, w tym przede wszystkim chińskich, choć trudnością tutaj wydaje się czas podejmowania decyzji i niepewność co do europejskiej gospodarki. Polska jest uznawana za drugi, po Ukrainie, teren najbogatszy w możliwości dla transakcji restrukturyzacyjnych, głównie ze względu na problemy z regulacją energetyki odnawialnej i systemem „zielonych certyfikatów”.

Popularność Virtual Data Room na polskim rynku M&A utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 2 kwartale roku 2018 aż 37% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem tejże technologii, (w porównaniu do 46% w 1 kw.). Nie jest to dla nas zaskoczeniem. VDR to synonim bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami i gwarant profesjonalnie przeprowadzonej transakcji, co zyskało szczególnie na znaczeniu po wejściu w życie RODO i zaostrzeniu się przepisów o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The activity on the Polish M&A market, despite the announced moderate dynamics, slightly slowed down. In the Q2, there were 48 transactions recorded, compared to 50 in the Q1 2018 and 57 in the corresponding period last year. Strong interest of investors attracted IT/ Media/Telecom sectors and the financial services sector in our region, establishing the widest field of mergers and acquisitions in the last quarter.

Private entrepreneurs dominate
Again, the largest percentage of sellers were private entrepreneurs, comparing to the results of the first quarter (when they accounted for over 70% of offerors) which was only 39%. However, we expect that the situation will „return to normal” and in the second half of the year the percentage of sold private companies will increase significantly. The most desirable industries were Media/IT/ Telecom (17%), retail (17%) and financial services (15%), and the largest transactions took place in the banking and retail sectors.

PE funds in search of interesting assets
Despite high activity in the last year, many funds do not stop at shopping and will continue to take over in the second half of this year. It is worth noting that in recent years many Private Equity (PE) funds have gathered capital for investments and are currently looking for interesting assets. It is expected that the availability of low-cost debt financing will result in increased activity and the development of PE funds will accelerate in Poland. A good example is Mid Europa Partners, which consistently implements the strategy of development and growth through subsequent purchase transactions in Poland and the CEE region. Diagnostyka, a leading provider of laboratory medical services belonging to the Mid Europa Partners PE fund, has acquired from the MCI.CreditVentures 2.0 FIZ fund a minority stake of Genomed shares. Genomed specializes in genetic diagnostics as well as DNA sequencing and syntheses. The transaction is another investment of Diagnostyka in the field of genetic testing after Centra Diagnostyki Genetycznej Genesis joined the Group in the first quarter of 2018.

Increasing number of large transactions, although midcaps still dominate
Transaction values remain similar as in the last quarter – among those with the revealed price dominate the medium-sized so-called midcaps (value PLN 100-400 million) and large transactions (the largest transaction of the last quarter was the acquisition by Bank BGZ Paribas of the main business part of Raiffeisen Polbank for ca. EUR 763 m. The Polish market is still highly fragmented and we can see a progressive trend of industries consolidation, which explains the fact, that an important part of our acquisition transactions are carried out by local entities from Polish companies and PE funds which are established in Poland. It is expected that in the second half of the year there will be two or three large transactions which will generate a global media coverage, but the vast majority of acquisitions will be in midcaps sector, just like it was last year.

The involvement of foreign investors is growing
From the beginning of 2018 transactions conducted between Polish entities prevailed. In the last quarter, Polish companies accounted for 65% of buyers and 63% of sellers. The involvement of foreign parties on the buy-side was revived and amounted to 35% (an increase of 8% in relation to 1Q). This group is still dominated by European companies, although three players are from China, Kuwait and the USA. There is a growing interest in Polish assets from Asian investors, primarily Chinese investors, although the time of decision-making and uncertainty about the European economy seem to be a diffculty here. However Poland is considered the second, after Ukraine, richest area in the possibilities for restructuring transactions, mainly due to di culties with the regulation of renewable energy and the system of „green certificates”.

The popularity of Virtual Data Room on the Polish M&A market remains at a satisfactory level. According to the most recent generally available data, in the second quarter of 2018 as much as 37% of transactions were organized using the technology of VDR (compared to 46% in 1Q). This is not surprising. VDR is a synonym of secure management of confidential information and a guarantor of a professionally conducted transaction, which has become particularly important after the entry of the GDPR and the tightening up the rules on the protection of personal data.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jan Kospin, Dyrektor Navigator Capital

W II kwartale 2018 r., odnotowano na polskim rynku 48 transakcji fuzji i przejęć. To o 9 mniej niż w analogicznym okresie w roku 2017.

Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie głównych działów biznesowych Raiffeisen Polbank przez Bank BGZ BNP Paribas za 3,25 mld PLN. Transakcja obejmowała działalność dotyczącą MŚP, bankowość korporacyjną, działalność detaliczna, Private Banking oraz działalność w zakresie kredytów hipotecznych walutowych. Bank BGŻ BNP Paribas jest szóstym największym pod względem aktywów bankiem w Polsce. Na uwagę zasługują również inne przejęcia w obrębie sektora finansowego, które miały miejsce w ostatnim kwartale. W branży ubezpieczeniowej doszło do aż trzech transakcji. Podmioty należące do Vienna Insurance Group przejęły Gothaer TU oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, dążąc do zwiększenia udziału grupy na Polskim rynku do poziomu ok. 10%. Grupa Generali przejęła Concordia Capital, co pozwoli na wejście grupy na rynek ubezpieczeń rolniczych oraz zdywersyfikowanie kanałów sprzedaży i ekspozycji regionalnej.

W II kwartale 2018 obserwowaliśmy kolejne transakcje w ramach konsolidacji sektora handlu detalicznego. Największą transakcją w tym obszarze było udane zakończenie wezwania na akcje Emperia Holding przez Maxima Grupe. Emperia jest właścicielem m.in. sieci supermarketów Stokrotka składającej się z ok. 400 sklepów na terenie całej Polski. Transakcja ta pozwoli litewskiemu podmiotowi na skokowe zwiększenie bazy klientów w kraju. Dotychczas Maxima Grupe działała w Polsce pod szyldem sieci Aldik, która posiada 30 supermarketów na terenie największych miast Polski. Oprócz integracji poziomej kanału dystrybucji, w ostatnim kwartale obserwowaliśmy również przejęcia mające na celu integrację pionową. Grupa CCC dokonała przejęcia sklepów działających pod jej szyldem w oparciu o franczyzę na terenie Polski i Rumunii. Dodatkowo polski producent obuwia przejął swojego szwajcarskiego konkurenta, spółkę Karl Vögele, co pozwoli grupie wejść na tamtejszy rynek i wzmocnić segment sprzedaży w krajach Europy Zachodniej.

W minionym kwartale byliśmy świadkami kolejnych transakcji na rynku płatności internetowych i bezprzewodowych. W związku z rosnącym znaczeniem płatności bezgotówkowych oraz rozwojem handlu internetowego, spółki będące dostawcami usług płatniczych zyskują na znaczeniu. Najciekawszą transakcją tego rodzaju było wyjście funduszu MCI oraz Saltus TUW z inwestycji w spółkę DotCard, będącą właścicielem DotPay, obsługującego płatności internetowe, oraz eCard, oferującego szerokie spektrum usług związanych z przetwarzaniem płatności bezgotówkowych. Wartość transakcji wyniosła ok. 315 mln PLN, co jest rekordem na polskim rynku fintech. Inna spółka, PayTel, świadcząca usługi w zakresie płatności bezgotówkowych została przejęta przez portugalską grupę SIBS-SGPS, dysponującą portfelem spółek oferujących kompleksowe i wyspecjalizowane usługi związane z płatnościami bezprzewodowymi i bezgotówkowymi.

Jeżeli chodzi o strukturę transakcji, najwięcej zmian właścicielskich odnotowano wśród spółek z branży Media/IT/ Telecom (17%) oraz handlu detalicznego (17%). Podobnie po stronie kupujących dominowały podmioty działające na rynkach Media/IT/Telecom (13%) oraz handlu detalicznego (13%). Ponad jedną trzecią sprzedających stanowili inwestorzy prywatni.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In the 2nd quarter of 2018 there were 48 transactions on the Polish M&A market, which is by 9 less than in a corresponding period of 2017.

The largest deal of the last quarter was acquisition of the core business of Raiffeisen Polbank by Bank BGZ BNP Paribas for ca. 763 M EUR. The acquired divisions included: services for SME, corporate banking, retail banking and foreign currency denominated mortgages. Bank BGZ BNP Paribas is the sixth largest bank in Poland. Other acquisitions within Polish financial services sector are also worth noting. In the last quarter three transactions were closed on the insurance market. Entities from Vienna Insurance Group acquired Gothaer TU and Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych TUW, aiming to increase Group’s market share in Poland to ca. 10%. Generali acquired Concordia Capital, which will allow the Group to enter agricultural insurance sector and diversify distribution channels and regional exposures.

In the 2nd quarter of 2018 we witnessed some interesting transactions being a part of retail nets’ consolidation. The successful tender offer of Maxima Grupe for Emperia Holding’s shares was the largest deal within the sector. Emperia is the owner of a chain of 400 shops in Poland operating under Stokrotka brand. The transaction will allow the Lithuanian entity to increase its clients’ base in Poland. Before the transaction, Maxima Grupe was present in Poland and operated 30 supermarkets in the largest Polish cities under the Aldik brand. Apart from horizontal integration, in the last quarter we witnessed some acquisitions aimed to ensure vertical integration. The CCC Group has acquired shops operating in Poland and Romania under its’ brand basing on franchising model. In addition to this, the Polish shoes manufacturer acquired its Swiss competitor, Karl Vögele company, which will allow the Group to enter the local market and strengthen its presence on the West European markets.

In the last quarter, some significant deals were closed in the online and wireless payment sectors. In connection to the increasing significance of cashless payments and development of e-commerce, the companies providing online payment services gain in importance. The most significant transaction in this sector is the exit of MCI and Saltus TUW from investment in DotCard, which owns DotPay, e-payments processing company and eCard, o ering a wide range of services related to cashless payments processing. The value of the transaction was ca. EUR 73 m, which is a new record among the Polish fintech companies. Another company, PayTel specializing in mobile payments was acquired by Portugese SIBS-SGPS Group, owning a portfolio of companies providing complex and specialized services related to wireless and cashless payments.

As far as the structure of transactions is concerned, the majority of the targets operated in the Media/IT/Telecom (17%) and Retail (17%) sectors. The buy side was dominated by Media/IT/Telecom companies (13%) and Retail (13%) companies. Private investors amounted up to ca. one third of the sell side. The second largest group of sellers were companies from Financial Services sector (16%).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 35 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 35 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – Archiwum FORDATA

 

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
Jan Kospin
Dyrektor Navigator Capital
+48 22 202 68 80
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas