Raport M&A Index Poland
III kwartał/3Q 2014

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w trzecim kwartale 2014 r. rynek M&A w Polsce kontynuował wzrost liczby transakcji (42 wobec 32 w 3Q). Użycie systemu Virtual Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć także wzrosło – o ponad 50% (11 transakcji wobec 5). Obiektem przejęć były przede wszystkim spółki z sektora finansowego, energetycznego i handlu detalicznego.

 

In accordance with our expectations, in the third quarter of 2014, the M&A market in Poland continued its growth in terms of the number of transactions (42 transactions instead of 32 as in 2Q). The use of the Virtual Data Room system, which supports mergers and acquisitions, also increased, by more than 50 percent (11 transactions instead of 5). The object of the acquisitions were mainly companies from the financial, energy and retail sectors.

 

Kliknij, by zobaczyć raport > M&A Index Poland_3Q 2014_PL
Click to see the report >  M&A Index Poland_3Q 2014_EN

 

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis,  Key Account Director FORDATA

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w trzecim kwartale 2014 r. rynek M&A w Polsce kontynuował wzrost liczby transakcji, aby zamknąć się na wyższym poziomie niż w drugim kwartale br. i odnotować 42 transakcje wobec 32. W CEE natomiast, zarówno ilość, jak i wartość procesów fuzji i przejęć uległa spadkowi. Spadki odnotowano także w Europie Zachodniej. Nie martwi to jednak większości analityków, gdyż ogólny wynik w Europie od początku tego roku już teraz jest zdecydowanie lepszy niż ten osiągnięty w całym roku 2013. Spadek liczby zawieranych transakcji (szczególnie tych w CEE) jest pokłosiem konfliktu Ukrainy z Rosją. Inwestorom towarzyszy także niepewność jakie skutki przyniosą kolejne sankcje nakładane przez USA i UE na Rosję, a przede wszystkim kolejne dotykające wiodące  rosyjskie firmy, takie jak Gazprom i Rosnieft. Wiele wskazuje na to, że aktywność inwestorów ożywi się z końcem roku lub na początku kolejnego – dlatego, że duża część wcześniejszych transakcji była odraczana lub opóźniona z powodu obecnych napięć.

W Polsce, podobnie jak w poprzednim kwartale, wartości transakcji plasowały się najczęściej na poziomie pomiędzy 25-100 mln PLN, choć pojawiło się kilka powyżej tej wartości, a nawet powyżej 250 mln zł (m.in. przejęcie firmy windykacyjnej GetBack przez Idea Expert, czy BRE Ubezpieczenia przez AVANSSUR). Największa transakcja to przejęcie KWK Knurów – Szczygłowice przez Jastrzębską Spółkę Węglową za prawie 1,5 mld PLN. JSW sfinansowało transakcję m.in. z kredytu, którego pozyskanie wspierały nowoczesne rozwiązania Virtual Data Room, dostarczone przez FORDATA. Umożliwiły one przeprowadzenie Due Diligence przez banki kredytujące, w formie elektronicznej. Technologia VDR pozwala na pełną kontrolę dostępu do dokumentów, z możliwością decydowania o tym, kto i w jakim zakresie i czasie korzysta z poufnych danych. Zachowanie poufności w obiegu dokumentów podczas procesów transakcyjnych jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców dbających o profesjonalny wizerunek, szczególnie spółek giełdowych.

Z dostępnych danych wynika, że w trzecim kwartale wzrosło o ponad 50 procent użycie systemu Virtual Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć (11 transakcji wobec 5). VDR jest standardem wykorzystywanym do profesjonalnej organizacji procesów transakcyjnych. W kolejnych odsłonach raportu będziemy nadal pilotować częstotliwość jego wykorzystania podczas transakcji M&A w Polsce.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In accordance with our expectations, in the third quarter of 2014, the M&A market in Poland continued its growth in terms of the number of transactions, in order to reach a higher level than in the second quarter of this year, and to record 42 transactions instead of 32. In CEE, however, both the number and the value of mergers and acquisitions has been falling. Declines were also reported in Western Europe. It does not, however, worry most analysts, since the overall outcome in Europe since the beginning of this year is already definitely better than the one achieved over the whole year of 2013. The decrease in the number of transactions (especially those in CEE) is the aftermath of the conflict between Ukraine and Russia. Potential investors are also accompanied by the uncertainty of the effects of any further sanctions imposed by the US and the EU on Russia, and most of all, next sanctions which would affect leading Russian companies, such as Gazprom and Rosnieft. There are reasons to believe that investors’ activity will revive at the end of the year, or early next year – because a large part of previously planned transactions was deferred or delayed due to current tensions.

In Poland, Just like in the previous quarter, transaction values were mostly at the level of between 25-100 million PLN, although there were a few above this value, and even more than 250 million PLN (including the acquisition of the debt collecting company GetBack by Idea Expert, or BRE Ubezpieczenia by AVANSSUR). The biggest transaction is the acquisition of the KWK Knurów – Szczygłowice by Jastrzębska Spółka Węglowa, for nearly 1,5 billion PLN. JSW has financed the transaction, among others, with a loan. Negotiations with respect to obtaining financing from banks were supported by the modern solutions of the Virtual Data Room, provided by FORDATA. It enabled conducting due diligence by the lending banks, in an electronic form. VDR technology provides a full control over any access to documents, with the ability of deciding who and to what extent and time can use the confidential data. Confidentiality in the circulation of documents during transactional processes is especially important for entrepreneurs, who protect the company’s professional image, especially listed companies.

The available data show that in the third quarter the use of the Virtual Data Room system during M&A transactions in Poland, increased by more than 50 percent (11 transactions instead of 5). VDR is a standard used for the professional organization of transactional processes. In the next editions of the report we will continue to monitor the frequency of its use during M&A transactions in Poland.

Rafał Tuzimek, Managing Partner Navigator Capital

Polski rynek fuzji i przejęć w III kwartale 2014 r. charakteryzował się znacznym wzrostem aktywności.  W III kw. 2014 r. zidentyfikowaliśmy aż o 50% więcej transakcji niż w III kw. 2013 r. Wydaje się, że to ożywienie na rynku M&A powiązane jest z historycznie niskimi stopami procentowymi i znacznym stanem środków pieniężnych utrzymywanym w spółkach. Ożywienie to jest tym bardziej znaczące, gdyż wszystkie transakcje z III kw. 2014 r. prowadzone były przy niestabilnej sytuacji politycznej na Ukrainie i napiętych stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Unią Europejską i USA, co przekładało się na rozchwianie rynków kapitałowych. W Polsce, w III kwartale 2014 r. przejmowane spółki najczęściej pochodziły z sektora finansowego, energetycznego oraz sektora handlu detalicznego.

Biorąc pod uwagę, iż w ubiegłych latach, w czwartym kwartale odnotowywaliśmy największą liczbę transakcji w skali roku, należy oczekiwać iż w 2014 r. całkowita liczba transakcji istotnie przewyższy wynik 2013 r. (127 transakcji). W najbliższych miesiącach rynek będą elektryzowały potencjalne transakcje sprzedaży m.in. Banku BPH S.A., TVN S.A., American Heart of Poland czy też udziałów mniejszościowych w Pol-Miedź Trans, należącej do grupy KGHM. Możliwe są również przejęcia i konsolidacja branży spożywczej, w tym m.in. sprzedaż Sonko, czy Good Food. Z perspektywy minionych 9 miesięcy 2014 r. i obecnie obserwowanych procesów, z optymizmem patrzymy w przyszłość polskiego rynku M&A. Zapanowanie nad niestabilnością rynku kapitałowego powinno być jeszcze akceleratorem tych transakcji.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The Polish M&A market in the 3rd quarter of 2014 displayed signals of increasing activity. The number of identified transaction was 50% higher than in 3rd quarter of 2013. The market revival seems to be connected with historically low interest rates and significant level of cash held by companies. The revival is even more meaningful, when considering the unstable political situation in Ukraine and diplomatic tension between Russia, European Union and the USA, which resulted in the increased volatility of capital markets. In Poland in the 3rd quarter of 2014, the majority of acquired companies represented the financial services sector, the energy production sector and retail.

Considering the fact that in previous years the number of transactions in the 4th quarter outnumbered the number of transactions in any other quarter, it is expected that in the whole 2014 the total number of transactions will be significantly higher than in 2013 (127 transactions). In the months to come the most prominent deals may include BPH Bank S.A., TVN S.A., American Heart of Poland or the minority stake in Pol-Miedź Trans, a subsidiary of KGHM. Consolidation of food production sector is also rumored to be possible, including the sale of Sonko or Good Food. Regarding the first 9 months of 2014 and processes currently pending, we are optimistic about the future of the Polish M&A market. Reducing the capital market instability may be an additional accelerator of the transaction processes.

 

O autorach / About the authors

Navigator Capital  wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 30 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 30 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 30 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 29 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
+48 61 660 15 10
Rafał Tuzimek
Managing Partner

Navigator Capital
+48 22 630 83 26
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas