Raport M&A Index Poland
III kwartał/3Q 2016

Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu. Trzeci kwartał zamknął się zaledwie 33 transakcjami, o 20 mniej niż ubiegły, a łącznie trzy kwartały 2016 roku zanotowały 132. W ubiegłym roku trzeci kwartał mógł się pochwalić 66 kontraktami, a trzy kwartały 2015 r. wypracowały 177 transakcji, czyli o 26 proc. więcej niż w tym roku. Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu do lat 2013-14 polski rynek M&A notuje ciągły, chociaż nieśmiały i chimeryczny wzrost. Przewidujemy, że stabilizacja na rynku zostanie utrzymana, a nawet liczba transakcji w Polsce w ostatnim kwartale 2016 roku możne wzrosnąć. Taką zależność obserwujemy od trzech lat. Zwykle czwarty kwartał był najmocniejszy pod względem ilości transakcji w stosunku do jego poprzedników.

The expected wave of mergers and acquisitions has not yet reached the Polish shore. Third quarter closed with 33 transactions, 20 less than in the previous one. Together all three quarters of 2016 reached 132 deals. Third quarter of last year boasted 66 contracts and first three quarters of 2015 generated 177 transactions, which gives 26 percent more transactions than this year. Encouragingly, compared to years 2013-14, Polish M&A market records steady, though little and chimeric growth. We expect that the stabilization of the market will remain and even the number of transactions in last quarter of 2016 may increase in Poland. We have been observing this tendency for the last three years. Typically, the fourth quarter was the strongest in terms of number of deals compared to its predecessors.

Raport M&A Index Poland, 3Q 2016 – Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland, 3Q 2016
Click to download the report > M&A Index Poland, Q3 2016

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Polskie M&A czeka na przypływ

Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu. Trzeci kwartał zamknął się zaledwie 33 transakcjami, o 20 mniej niż ubiegły, a łącznie trzy kwartały 2016 roku zanotowały 132. W ubiegłym roku trzeci kwartał mógł się pochwalić 66 kontraktami, a trzy kwartały 2015 r. wypracowały 177 transakcji, czyli o 26 proc. więcej niż w tym roku.

Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu do lat 2013-14 polski rynek M&A notuje ciągły, chociaż nieśmiały i chimeryczny wzrost. Przewidujemy, że stabilizacja na rynku zostanie utrzymana, a nawet liczba transakcji w Polsce w ostatnim kwartale 2016 roku możne wzrosnąć. Taką zależność obserwujemy od trzech lat. Zwykle czwarty kwartał był najmocniejszy pod względem ilości transakcji w stosunku do jego poprzedników.

Wartość transakcji nadal spada

Na tle rynku CEE, który notuje nadal spadek wartości i ilości transakcji, najlepiej radzą sobie Polska – pod względem ilości transakcji i Rosja – pod względem ich wartości. Europa Zachodnia notuje spadki ilości transakcji w porównaniu do 2015, ale także rekordy jeśli chodzi o ich wartość. Najlepiej radzi sobie Wlk. Brytania. Globalny rynek M&A notuje rekordowe transakcje: Dell kupuje EMC za 67 mld dol., a Microsoft – Linkedin za 26 mld dol.

13 transakcji z ujawnioną wartością poniżej 100 mln zł

Największa polska transakcja trzeciego kwartału to sprzedaż około 10 proc. akcji Pekao za 3,3 mld zł przez UniCredit. Z dostępnych informacji wynika, ze 13 transakcji z ujawnioną wartością to te, których wartość wyniosła poniżej 100 mln zł. Wśród transakcji z ujawniona cena, tylko 2 przekroczyły wartość 100 mln EUR. Dla porównania w Q1 były to trzy transakcje, a w Q2 – dwie. Od ponad 1,5 roku obserwujemy trend spadku wartości transakcji M&A w Polsce. W naszych zestawieniach dominują transakcje o wartości poniżej 100 mln złotych. Ten trend utrzymywał sie w pierwszej połowie 2016 i zgodnie z naszym przewidywaniem początek drugiej połowy roku wygląda podobnie.

Najwięcej transakcji w sektorze ochrony zdrowia

W pierwszym półroczu 2016 r. najbardziej aktywne po stronie kupujących były firmy świadczące usługi finansowe oraz fundusze PE/VC, chociaż ci ostatni zdecydowanie rzadziej byli aktywni w regionie CEE w stosunku do 2015. Po stronie sprzedających dominowali inwestorzy prywatni, a obiektem przejęcia były najczęściej spółki z sektora Media/IT/Telekomunikacja. W Q3 po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej było spółek z sektora ochrony zdrowia. Natomiast po stronie kupującej nadal dominują fundusze PE/VC, a także inwestorzy z sektora ochrony zdrowia. Stronę sprzedającą nadal najczęściej reprezentują inwestorzy prywatni. Spodziewamy się, ze w drugiej połowie 2016 zwiększy się ilość transakcji w sektorze Telkom, IT oraz opieki zdrowotnej. Obszarem IT, w którym konsolidacja zdecydowanie przyspieszyła, jest cloud computing. Analitycy Forrestera donoszą, ze trend ten będzie się nasilał – zwłaszcza w bieżącym roku. Przewidują oni, ze trzech największych dostawców usług chmurowych – IBM, Amazon i Microsoft – będzie systematycznie poszerzać swoje strefy wpływów realizując politykę przejęć.

Virtual Data Room nadal wykorzystywany w transakcjach

Z dostępnych danych wynika, że w tym kwartale Virtual Data Room został użyty podczas 7 transakcji. Obserwacja rynku pozwala jednak założyć, że transakcji zorganizowanych z użyciem VDR było więcej, jednak niestety nie wszystkie firmy zdecydowały się poinformować o tym rynek.

To co możne studzić entuzjazm inwestorów na całym świecie to Brexit i wciąż niepewność dotycząca skutków jakie wywrze na UE. Niepewność widoczna jest na całym świecie. Poza rezultatem referendum w Wielkiej Brytanii, niepewność wywołują przewidywane od dłuższego czasu spowolnienie wzrostu gospodarczego Chin, kryzys migracyjny w Europie, a także, wybory w Stanach Zjednoczonych i zaostrzanie w wielu krajach polityki podatkowej względem korporacji.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Polish M&A waiting for a high tide

The expected wave of mergers and acquisitions has not yet reached the Polish shore. Third quarter closed with 33 transactions, 20 less than in the previous one. Together all three quarters of 2016 reached 132 deals. Third quarter of last year boasted 66 contracts and first three quarters of 2015 generated 177 transactions, which gives 26 percent more transactions than this year.

Encouragingly, compared to years 2013-14, Polish M&A market records steady, though little and chimeric growth. We expect that the stabilization of the market will remain and even the number of transactions in last quarter of 2016 may increase in Poland. We have been observing this tendency for the last three years. Typically, the fourth quarter was the strongest in terms of number of deals compared to its predecessors.

The transaction value continues to decline

Against the CEE market, which recorded continuing decline in the value and number of transactions, Poland – in terms of number of deals and Russia – in terms of their value, coped best. Western Europe recorded a decrease in the number of transactions compared to 2015, but on the other hand reached a record in their value. Great Britain copes best. Global M&A market noted record transactions: Dell bought EMC for $ 67 billion and Microsoft – Linkedin for $ 26 billion.

13 transactions with a disclosed value of less than 100 million PLN

The biggest Polish transaction of the third quarter was the sale of 10% of Pekao shares for PLN 3.3 billion by UniCredit. Available information indicates that 13 transactions with disclosed value are those whose value was less than PLN 100 million. Among transactions with disclosed price, only 2 exceeded EUR 100 million. In comparison with Q1, when there were three transactions, there were only two in Q2. For more than a year and a half we have seen a downward trend in the value of M&A transactions in Poland. In our rankings, transactions with a value of less than PLN 100 million dominated. This trend continued in the first half of 2016 and, in line with our anticipation, the beginning of the second half of the year looks similar.

Most transactions in the health sector

In the first half of 2016 financial services companies and PE/VC funds were most active on Buy-side, although thelatter were far less active in the CEE region, compared to 2015. Private investors dominated on Sell-side and companies from Media/IT/Telecommunication sectors were usual objects of acquisition. In Q3 acquired entities most often included companies from the healthcare industry. However, on the Buy-side – PE Funds. Generally on the Seller side there were mostly private investors. We expect that in H2 2016 the number of transactions in the Telkom, IT and healthcare sector will increase. Furthermore, cloud computing is the IT area, where consolidation significantly has accelerated. Forrester’s Analysts report that this trend will be intensified – especially in the current year. They forecast that the three biggest providers of cloud services – IBM, Amazon and Microsoft – will systematically expand their sphere of influence by implementing a policy of acquisitions.

Virtual Data Room still used in transactions

Available data shows that in this quarter the VDR was used in 7 transactions. Market observation can lead to an assumption that the number of transactions arranged with the VDR was higher, but unfortunately not all companies decided to inform the market about that fact.

What may temper enthusiasm of investors around the world is Brexit and uncertainty about the impact of consequence it will have on the EU. Uncertainty can be seen all over the world. Apart from the result of the referendum in the UK, uncertainty is caused by factors predicted from a long time i.e. economic slowdown in China, crisis of migration in Europe, as well as elections in the United States and tightening of fiscal policy in terms of corporations in many countries on the globe.

Jan Kospin, Dyrektor

Trzeci kwartał 2016 r. na polskim rynku fuzji i przejęć okazał się być mniej intensywny w porównaniu do poprzedniego. W okresie tym zrealizowane zostały 33 transakcje, czyli o 20 mniej niż w ubiegłym kwartale i aż o 33 mniej niż w III kwartale 2015 r.

Największa transakcja w trzecim kwartale 2016 r. była sprzedaż poprzez proces przyspieszonej budowy księgi popytu około 10% akcji Banku Pekao S.A., w wyniku której włoski UniCredit upłynnił 3,3 mld PLN (wcześniej sprzedał 10% akcji FinecoBanku). Strona kupująca nie ujawniła się.

Druga co do wielkości transakcja był zakup 30% udziałów w wyniku wezwania na akcje AmRest S.A. przez największego dotychczas akcjonariusza spółki – FCapital Dutch. Wartość transakcji przekroczyła 1,6 mld PLN, a udział funduszu w kapitale wzrósł do 62%. Największy pakiet akcji (8%) został zbyty przez PTE PZU S.A. Po uzyskaniu kontroli fundusz zamierza wspierać rozwój AmRestu poprzez przejęcia nowych marek i konceptów, rozwój nowych produktów i usług, a także istniejących marek i konceptów na obecnych i nowych rynkach międzynarodowych. Warto nadmienić, ze AmRest w ostatnim czasie był bardzo aktywny na rynku M&A. W 2015 r. operator restauracyjny zakupił za 16,4 mln EUR 100% udziałów w dwóch spółkach prowadzących na wyłączność kawiarnie Starbucks w Rumunii i Bułgarii, a w 2016 r. operatora sieci Starbucks w Niemczech za 40 mln EUR.

W ostatnim kwartale jedna z ciekawszych geograficznie transakcji było przejecie przez polskiego producenta puszek Can-Pack S.A. spółki zależnej brazylijskiego koncernu stalowego Cia Metalic do Nordeste S.A. Kwota transakcji za 100% akcji producenta puszek z blachy ocynkowanej wyniosła 98 mln USD.

Po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej w trzecim kwartale 2016 r. było spółek z sektora ochrony zdrowia – 21%, co potwierdza intensyfikacje konsolidacji tego rynku. Jeśli chodzi o stronę kupującą, to najbardziej aktywne były także spółki z ww. sektora oraz fundusze PE/VC. Wśród sprzedających najwięcej było inwestorów prywatnych, którzy stanowili aż 29% przypadków oraz fundusze PE/VC – 24%.
Ostatnie trzy miesiące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą dostarczać umiarkowanych powodów do optymizmu. Przebudzenie z marazmu jest w dużej mierze zasługa małych i średnich spółek, które miały największy wpływ na wzrost indeksu WIG w minionym kwartale. Niska płynność oraz wciąż relatywnie atrakcyjne wyceny mogą w najbliższym czasie sprzyjać ogłaszaniu kolejnych wezwań na akcje (od początku 2016 r. wezwań było już 28).

Na rynku walutowym można dostrzec aprecjacje złotego względem głównych walut. Zgodnie z przewidywaniami, spośród głównych walut złoty zyskał najwięcej względem funta brytyjskiego, co należny interpretować jaka jedna z reperkusji BREXIT-u. Skala aprecjacji względem euro była niższa aniżeli względem dolara, choć sytuacja ta możne się zmienić po zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The third quarter of 2016 in polish M&A market has turned out to be less intense than the previous. There were 33 transactions reported which means 20 less than in the previous quarter and 33 less than in the 3rd quarter of 2015.

The largest transaction in the third quarter of 2016 was the sell in accelerated book-building process of 10% of stake in Bank Pekao S.A. as a result of which Italian UniCredit realized approx. EUR 769m (previously sold a 10% stake of FinecoBank). The counterparties of Bank Pekao S.A. transaction remained undisclosed.

The second largest transaction was a purchase of 30% shares of AmRest SA by its major shareholder – FCapital Dutch as a result of the tender o er for the shares. The transaction value exceeded EUR 381m and the share of the fund in the equity increased to 62%. The largest stake in the company (8%) was sold by PTE PZU SA. After acquiring the control of AmRest the fund intends to support the development of the company through acquisition of the new brands and concepts, development of new products and services as well as existing brands and concepts in existing and new international markets. It is worth mentioning that AmRest has been very active recently on the M&A market. In 2015 the restaurant operator has purchased for EUR 16.4m, 100% stake in two companies exclusively running Starbucks chain in Romania and Bulgaria, and in 2016 Starbucks chain operator in Germany for EUR 40m.

In the last quarter, one of the most interesting territorially transaction was an acquisition by the Polish can manufacturer, Can-Pack S.A. a subsidiary of a Brazilian steel company Cia Metalic do Nordeste S.A. The value of the transaction for 100% shares of galvanized steel cans manufacturer amounted to USD 98m.

The target’s side (acquired companies) was dominated by companies from healthcare industry – 21% – confirming the intensification of the consolidation of this market. On the bidder’s side, the most active were the companies from the mentioned sector and PE / VC funds. Among sellers, in the lead were private investors, who made up 29% of cases, and PE / VC funds – 24%.

The last three months on the Warsaw Stock Exchange may provide some reason for optimism. Overcoming the stagnation is mainly due to the performance small and medium cap companies, which had the greatest impact on the growth of WIG index in the last quarter. Low liquidity and still relatively attractive valuations are conducive to announcing another tender o ers (since the beginning of 2016 there were already 28 such o ers). On the foreign exchange market we can see the appreciation of the Polish zloty towards the major currencies. As it was expected, the Polish zloty has appreciated the most significantly in relation to the British pound, which should be interpreted as one of the repercussions of BREXIT. The scale of the appreciation to the euro was lower than against the US dollar, although this situation may change after the upcoming presidential elections in the United States.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 34 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 34 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager


+48 533 354 054
Jan Kospin
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas