Raport M&A Index Poland
IV kwartał/4Q 2015
Ostatni kwartał 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w Polsce był równie intensywny, jak cały rok. W Q4 2015 odnotowano rekordową liczbę, bo aż 77 zamkniętych transakcji. Wciąż obserwujemy duże rozdrobnienie – wśród transakcji z ujawnioną ceną cały czas dominują te o wartości poniżej 100 mln PLN, w 4Q 2015 odnotowano ich aż 22. Na scenie globalnej także odnotowano rekordy, ale jeśli chodzi o wartości transakcji. Spodziewamy się, że w roku 2016 trend może się utrzymać.

The last quarter of 2015 in the market of mergers and acquisitions in Poland was as intense as the entire year.  In Q4 2015 a record number of 77 closed transactions was noted. We still see a lot of fragmentation in terms of transaction value – transactions with disclosed price worth less than PLN 100 million are still dominant, with 22 of those transactions recorded in Q4 2015. Records were also noted on the global scene, but in terms of transaction value. We expect that this trend might continue in 2016.

Raport M&A Index Poland 4Q 2015 from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland, 4Q 2015
Click to download the report > M&A Index Poland, Q4 2015

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis, Key Account Director FORDATA

Rekordowa ilość transakcji w Polsce, ale wciąż duże rozdrobnienie

Ostatni kwartał 2015 roku na rynku fuzji i przejęć w Polsce był równie intensywny, jak cały rok. W Q4 2015 odnotowano rekordową liczbę, bo aż 77 zamkniętych transakcji. Z kwartału na kwartał obserwujemy kolejne wzrosty – w sumie w stosunku do 1Q 2015 odnotowaliśmy w Q4 wzrost liczby transakcji na poziomie prawie 55% (50 transakcji w Q1, 55 w Q2, 66 w Q3).

W kontekście wartości transakcji, zgodnie z naszym przewidywaniem sprzed roku, wciąż obserwujemy duże rozdrobnienie – wśród transakcji z ujawnioną ceną cały czas dominują te o wartości poniżej 100 mln PLN, w 4Q 2015 odnotowano ich aż 22. Najwięcej przejmowanych spółek związanych było z branżą usługową.

Największą transakcją było przejęcie LW Bogdanka przez Grupę Energetyczną Enea za blisko 1,5 mld PLN, a na uwagę zasługuje także przejęcie poznańskiego Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar – części mienia spółki Fortis – przez spółkę RREEF Investment GmbH za kwotę 290 mln euro.

W związku z możliwością uzyskania w Polsce wyższych stóp zwrotu niż w Europie Zachodniej, wciąż widoczne jest duże zaangażowanie funduszy, szczególnie po stronie kupujących (aż 25% wszystkich transakcji). Przewidujemy, że ten trend się utrzyma. Po stronie sprzedającego dominują osoby indywidualne, co potwierdza obserwowane w Polsce od początku roku zjawisko sukcesji.

Bezpieczeństwo transakcji kluczowe

Ostatni kwartał 2015 roku pokazuje, że polska branża transakcyjna wciąż się profesjonalizuje. Coraz więcej firm kładzie nacisk na bezpieczeństwo udostępnianych w toku transakcji informacji. Powszechniejsze staje się użycie systemu Virtual Data Room, który w branży transakcyjnej stał się najbardziej kompleksowym rozwiązaniem chroniącym poufne dane. Z dostępnych danych wynika, że w 4Q 2015 r. blisko 20% transakcji (15 spośród 77) zostało przeprowadzonych z wykorzystaniem VDR. Uważamy, że było ich zdecydowanie więcej, ale informacje te nie były jawne.

Na scenie globalnej rekordy wartości transakcji

Na scenie globalnej cały czas odnotowujemy rekordy jeśli chodzi o wartości transakcji. W czwartym kwartale miała miejsce największa transakcja tego roku, którą była fuzja firm farmaceutycznych Pfizer i Allergan warta 183,7 mld USD. Generalnie rok 2015 ocenia się globalnie jako rekordowy, z wynikiem na poziomie 3,49 bln USD (wzrost na poziomie prawie 25% w stosunku do roku 2014).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A record number of transactions in Poland, but fragmentation still occurs

The last quarter of 2015 in the market of mergers and acquisitions in Poland was as intense as previous quarters. In Q4 2015 a record number of 77 closed transactions was noted. From quarter to quarter we have observed further growth – there is an increase in the number of transactions at the level of almost 55% in total compared to Q1 2015 (50 transactions in Q1, 55 in Q2, 66 in Q3).

In accordance with our predictions last year, we still see a lot of fragmentation in terms of transaction value – transactions with disclosed price worth less than PLN 100 million are still dominant, with 22 of those transactions recorded in Q4 2015. Most of the acquired companies were related to services.

The largest transaction was the acquisition of LW Bogdanka by Enea Energy Group for PLN 1.5bn, and the acquisition of Stary Browar – Shopping, Art and Business Centre in Poznań, part of the assets of Fortis, by a German fund RREEF Investment for EUR 290 million.

Higher rates of return than in Western Europe cause high activity of funds especially on the side of buyers (up to 25% of all transactions). We expect that this trend will continue. The vendor side of transactions is dominated by individuals, which confirms the phenomenon of succession being observed in Poland since the beginning of the year.

Security of transaction is a key factor

The last quarter of 2015 shows that the Polish transactional market continues to develop. More and more companies emphasize the importance of security of information shared during transactions. The use of Virtual Data Room system is getting more popular in the transactional market as it is the most comprehensive solution to protect confidential data. The available data shows that in Q4 2015 almost 20% of transactions (15 out of 77) were carried out with the use of VDR system. We believe that far more transactions were carried out with the use of VDR, but the information was not public.

On the global stage records in terms of transaction value

On the global stage there are more and more records in terms of transaction value. In the fourth quarter there was the largest single transaction of 2015 – merger of pharmaceutical companies Pfizer and Allergan worth USD 183.7 billion. In general, 2015 is considered a record year with the score of USB 3.49 trillion (an increase of almost 25% compared to 2014).

 

Jan Kospin, Dyrektor

IV kwartał 2015 r. był historycznie rekordowy jeśli chodzi o liczbę transakcji na polskim rynku M&A. Przeprowadzono 77 transakcji, wobec 66 w III kwartale 2015 r. oraz 56 w IV kwartale 2014 r. To bardzo pozytywne zaskoczenie biorąc pod uwagę niepewność panującą wśród inwestorów, związaną m.in. ze spadkami na GPW.

Tylko w ostatnim kwartale WIG spadł o więcej niż 7%, podczas gdy niemiecki DAX wzrósł o ponad 9%, a amerykański NASDAQ o ponad 5%. Wydaje się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy były zawirowania polityczne. Wprowadziły one niepokój w poczynania inwestorów na warszawskim parkiecie, co znalazło odzwierciedlenie szczególnie w wycenach banków, przedsiębiorstw wydobywczych czy energetycznych. Zdecydowanie mniejsze obroty obserwowano wśród inwestorów zagranicznych. Naszą gospodarkę bez wątpienia wspomaga słaby złoty, który pomaga polskiemu eksportowi. Należy jednak pamiętać, że w długim okresie taka sytuacja sprawi, iż różnice kursowe znajdą negatywne odzwierciedlenie w zobowiązaniach wynikających z długu publicznego.

W IV kwartale 2015 r. obiektem przejęć były przede wszystkim spółki usługowe (z wyłączeniem usług finansowych) oraz z sektora mediów, IT i telekomunikacji. Po stronie kupującej niezmiennie rządzą fundusze PE/VC, które widzą spory potencjał wielu polskich przedsiębiorstw. Głównymi podmiotami sprzedającymi dalej pozostają inwestorzy prywatni, co znamionuje, że wielokrotnie wspominane zjawisko sukcesji, nie jest tylko czymś tymczasowym, a raczej stało się pewnego rodzaju trendem, codziennością dla polskich przedsiębiorców.

Największą transakcją w IV kwartale 2015 r. było przejęcie LW Bogdanka przez Grupę Energetyczną Enea za blisko 1,5 mld PLN. To dość ciekawa akwizycja, bowiem dotyczy ona 2 spółek z WIG20, będąca przykładem integracji pionowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The fourth quarter of 2015 has historically been a record in terms of number of transactions on the Polish M&A market with 77 deals. For comparison, in the previous quarter 66 transactions were carried out and 56 in the fourth quarter of 2014. It is puzzling, given the uncertainty that prevailed among investors associated with falls on the WSE.

Only in the last quarter of 2015 WIG dropped by more than 7%, while the German DAX increased by over 9% and the American NASDAQ by over 5%. It seems that, the main reasons of this situation concern the government changes in Poland. Political factors caused concerns among the investors on the WSE, which was reflected particularly in valuations of banks, as well as mining and energy companies. Our economy is undoubtedly being saved by the weak currency- zloty, which supports polish export. However, in the long-term perspective such level of exchange rates will influence negatively on liabilities arising from public debt.

In the fourth quarter of 2015, target companies were primarily service companies (excluding financial services) and firms that operate in the sectors like media, IT and telecom. The buy-side is constantly dominated by PE/VC funds that notice a big potential in many of the Polish companies. The main sellers still remain private investors, which proves that succession trend became a common reality among polish entrepreneurs.

The biggest deal in fourth quarter of 2015 was the acquisition of LW Bogdanka by Enea Energy Group for ca. EUR 349M. It is very interesting transaction because concerns two companies listed on WSE in WIG20 index.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 32 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 32 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotwis
Jan Kospin
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas