Raport M&A Index Poland
IV kwartał/4Q 2016

Czwarty kwartał 2016 roku nie był tak spektakularny pod względem ilości transakcji jak końcówka roku 2015, natomiast osiągnięte wyniki potwierdzają regułę, która obserwujemy od 4 lat, że w czwartym kwartale domyka się najwięcej transakcji w całym roku. W 4Q 2016 odnotowano 56 transakcji, co stanowi 30% wszystkich procesów, które miały miejsce w roku 2016 (dla porównania w latach 2013-15 było to odpowiednio – 38%, 36% i 31%). Warto też zwrócić uwagę, że wyniki 4Q to istotne odbicie po wyjątkowo słabym trzecim kwartale, kiedy to odnotowano zaledwie 33 transakcje (wzrost na poziomie 69%).

Fourth quarter of 2016 was not so spectacular in terms of number of transactions as the end of 2015. However, achieved results confirm the rule observed four years in a row, that the highest number of deals close up in 4th quarter each year. Q4 2016 noted 56 transactions, which represents 30% of all the deals that took place in 2016 (in comparison in the years 2013-15 respectively – 38%, 36% and 31%). It is also worth mentioning that results of Q4 is a significant bounce after very weak third quarter, where only 33 transactions were reported (increase of 69%).

Raport M&A Index Poland 4Q 2016 – 4Q znowu najbardziej aktywny w całym roku from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 4Q 2016
Click to download the report > M&A Index Poland Q4 2016

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

4Q znowu najbardziej aktywny w całym roku

Czwarty kwartał 2016 roku nie był tak spektakularny pod względem ilości transakcji jak końcówka roku 2015, natomiast osiągnięte wyniki potwierdzają regułę, która obserwujemy od 4 lat, że w czwartym kwartale domyka się najwięcej transakcji w całym roku. W 4Q 2016 odnotowano 56 transakcji, co stanowi 30% wszystkich procesów, które miały miejsce w roku 2016 (dla porównania w latach 2013-15 było to odpowiednio – 38%, 36% i 31%). Warto też zwrócić uwagę, że wyniki 4Q to istotne odbicie po wyjątkowo słabym trzecim kwartale, kiedy to odnotowano zaledwie 33 transakcje (wzrost na poziomie 69%).

Rekordowe wartości transakcji

W naszych zestawieniach wciąż dominują transakcje o wartości do 100 mln PLN, ale czwarty kwartał był wyjątkowo obfity jeśli chodzi o duże procesy. W trzech ostatnich miesiącach roku miało miejsce aż 6 transakcji o wartości przekraczającej 100 mln EUR – stanowi to aż 50% wszystkich dużych umów odnotowanych w roku 2016. Należy zwrócić uwagę oczywiście na dwie perły o rekordowej na polskim rynku wartości (powyżej 10 mld PLN), tj. sprzedaż Allegro przez Naspers i sprzedaż akcji banku Pekao przez Unicredit do PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warte odnotowania są także pozostałe, a mianowicie przejecie kontroli nad Raiffeisen Leasing Polska przez PKO Leasing za 850 mln PLN, przejecie 100% akcji Multimedia Polska przez UPC za 3 mld PLN, sprzedaż Grupy Axtone, wiodącego producenta komponentów w branży kolejowej przez fundusz IK Investment Partners do amerykańskiego koncernu ITT Corp, czy wreszcie przejecie Kopexu przez TDJ (będącego właścicielem Famura) za 880 mln PLN, w wyniku czego najprawdopodobniej powstanie gigant górnictwa w Polsce.

Spółki z sektora finansowego nadal na zakupach

W końcówce roku po stronie kupujących dominowały spółki z sektora finansowego (22%), zresztą podobnie jak w całym roku 2016. Wyjątkowo mało kupowały natomiast fundusze PE/VC, które przez cały rok 2016 wykazywały wzmożona aktywność inwestycyjna. Najczęściej przejmowane były spółki z branży media/IT/Telco (21%), a po stronie sprzedających nadal przeważają inwestorzy prywatni (32%).

Virtual Data Room w ofensywie

Misją FORDATY, od początku jej działalności, jest propagowanie dobrych praktyk zarzadzania bezpieczeństwem informacji podczas realizacji transakcji. Informacje ujawnione w ostatnim kwartale dają nam szczególne powody do satysfakcji – z dostępnych danych wynika, że aż 40% transakcji zostało zrealizowanych z wykorzystaniem systemu Virtual Data Room, który gwarantuje bezpieczne udostępnianie poufnych dokumentów drugiej stronie transakcji. Jest to najlepszy wynik, jaki odnotowaliśmy do tej pory. Ponadto, aż 10 sprzedających wybrało system Virtual Data Room oferowany przez FORDATA.

Stabilizacja na scenie globalnej

Po roku 2015, który uznany został za rekordowy jeśli chodzi o wartość transakcji (3,49 bln USD), globalny rynek fuzji i przejęć rozwijał się w 2016 r. znacznie wolniej (dotyczy to zarówno ilości, jak i wartości transakcji). Pierwsza połowa roku była wyjątkowo słaba jeśli chodzi o liczbę transakcji, istotne odbicie nastąpiło w drugiej połowie. Raporty branżowe wskazują, że cały rok zamknie się nieznacznie większą liczba transakcji niż 2015, ale zdecydowanie bardziej umiarkowana wartością.

infografika_raport_ma_index_poland_4q2016

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4 again the most active throughout the year

Fourth quarter of 2016 was not so spectacular in terms of number of transactions as the end of 2015. However, achieved results confirm the rule observed four years in a row, that the highest number of deals close up in 4th quarter each year. Q4 2016 noted 56 transactions, which represents 30% of all the deals that took place in 2016 (in comparison in the years 2013-15 respectively – 38%, 36% and 31%). It is also worth mentioning that results of Q4 is a significant bounce after very weak third quarter, where only 33 transactions were reported (increase of 69%).

Record value of transactions

At the end of the year buy-side was dominated by financial institutions (22%), same as in the whole 2016. It is worth mentioning that PE/VC funds, which showed increased investment activity throughout 2016, invested exceptionally little in 4Q 2016. Generally, acquired were companies from media/IT/telco branch (21%), and the sell-side was dominated by private investors (32%).

Financial institutions continue purchasing 

Transactions with a value up to PLN 100 million still dominate in our rankings, but the fourth quarter was exceptionally abundant when it comes to large processes. In the last three months of the year 6 transactions with a value exceeding EUR 100 million took place – this is up to 50% of all large deals recorded in 2016 in Poland. Two pearls with record value in Polish market should be noted (over PLN 10 billion), it is sale of Allegro by Naspers and sale of Pekao Bank shares by Unicredit to PZU and PFR. Other transactions are worth mentioning as well, namely the take of control in Raieisen Leasing Poland by PKO Leasing for PLN 850 million, the acquisition of 100% shares of Multimedia Poland by UPC for PLN 3 billion, sale of the leading manufacturer of components in the railway industry Axtone Group by IK Investment Partners fund to American company ITT Corp, finally acquisition of Kopex by TDJ (owner of Famur) for PLN 880 million, which may result in creation of mining giant in Poland.

Virtual Data Room in the offensive

FORDATA mission, from the beginning of its activity, is to promote best practices of information security management during implementation of transaction. Information disclosed in the last quarter give us particular cause for satisfaction – available data indicate that up to 40% of transactions were carried out with the use of the Virtual Data Room system, which guarantees safe sharing of confidential documents with other parties of the transaction. This is the best result recorded so far. In addition, up to 10 sellers chose the Virtual Data Room oered by FORDATA.

Stabilisation on global scene

After 2015, which is considered a record year in terms of transaction value (USD 3.49 trillion), global M&A activity in 2016 definitely grown at a slower pace (both when it comes to number and transaction value). There was a huge decline in number of transactions in first half of the year, but together with significantly better results at the end of the year, the whole year may be considered stable (industry reports predict to close the year with slightly bigger number of transactions than in 2015, but with moderate values).

infographics_report_ma_index_poland_4q_2016

Jan Kospin, Dyrektor

W IV kw. 2016 r. zrealizowanych zostało 56 transakcji, czyli co prawda o 23 więcej (32) niż w III kw. 2016 r., ale aż o 21 (77) mniej niż w IV kw. 2015 r. Imponujące okazały się natomiast wartości transakcji odnotowane w IV kw. 2016 r. – z dwiema transakcjami powyżej 10 mld PLN.

Największą transakcją w IV kw. 2016 r. była sprzedaż, należącej do południowoafrykańskiego koncernu mediowego Naspers, Grupy Allegro za 3,25 mld USD (ok. 12,7 mld PLN), z uwzględnieniem zadłużenia przejmowanej spółki. Kupującymi była grupa funduszy PE, w której skład wchodziły Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners. Jest to jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku M&A. Naspers kupił Allegro w 2008 r. za równowartość ok. 5,5 mld PLN.

Drugą pod względem wielkości transakcja w IV kw. 2016 r. był zakup 32,8% akcji Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od UniCredit Group za 10,6 mld PLN. Zgodnie z ustalonymi warunkami transakcji, pakiet 20% akcji Pekao obejmie PZU, zaś pozostałe 12,8% znajdzie się w posiadaniu PFR. Transakcja jest kolejnym etapem repolonizacji sektora bankowego w Polsce. Wcześniej PZU przejął Alior Bank, który z kolei kupił Meritum Bank i działalność podstawowa Banku BPH. Dzięki sfinalizowaniu transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej. Transakcja zakupu Pekao S.A. przez PZU i PFR sprawiła również, iż Skarb Państwa kontroluje już 12 spółek z indeksu WIG20, które łącznie stanowią aż 75% wartości indeksu. Skarb Państwa umocnił swoja pozycje największego akcjonariusza na GPW z portfelem o wartości ponad 86 mld PLN. Jednocześnie, w ostatnich dniach, Alior zdecydował się odstąpić od zamiaru nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A., z którym toczył rozmowy na wyłączność.

W IV kw. 2016 r. po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej było spółek z branży Media/IT/Telecom – 21% oraz FMCG – 20%. Jeśli chodzi o stronę kupującą, to najbardziej aktywne były spółki z sektora finansowego, gdzie dużą cześć stanowiły rożnego rodzaju wehikuły inwestycyjne, wyłączając fundusze PE/VC, które w ostatnim kw. 2016 r. kupowały relatywnie niewiele. Wśród sprzedających najwięcej było inwestorów prywatnych, którzy stanowili aż 32%.

Przez ostatnie trzy miesiące wzrosła wartość indeksu WIG na GPW, głównie za sprawa grudniowej zwyżki. Wartość indeksu przekroczyła 50k punktów, co nie zdarzyło się w całym 2016 r. Znacząco rosły np. spółki państwowe JSW, Lotos, KGHM, PZU, czy Orlen.

Wśród danych makro należy zwrócić uwagę, że październik był jednym z ostatnich miesięcy, w którym mieliśmy do czynienia z deflacja.  Bieżące dane GUS oraz prognozy NBP wskazują, że w 2017 r. można oczekiwać wystąpienia inflacji.

Na rynku walutowym natomiast, występuje bardzo silna deprecjacja złotego względem głównych walut. Taka sytuacja jest oczywiście korzystna dla eksporterów, ale niekoniecznie jednak dla całej gospodarki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In the 4th quarter of 2016, 56 M&A transactions were carried out in Poland. This is 23 more than in the previous quarter and 21 less than in the 4th quarter of 2015. In this quarter transaction’s value is impressive – two transactions of value exceeding PLN 10bn have been registered.

The largest transaction in the 4th quarter of 2016 was the sale of the South African Naspers’ Group subsidiary – Allegro Group – to the group of the PE funds (Cinven, Permira, Mid Europa Partners) for USD 3.25bn (approx. PLN 12.7bn), including debt of the acquired company. This is one of the largest transactions in the history of Polish M&A market. Naspers bought Allegro in 2008 for the PLN 5.5 bn.

The second largest transaction was the purchase of 32.8% stake in Pekao S.A by the Polish state owned insurance company PZU and the state owned Polish Fund for Development (PFR) from the Italian UniCredit Group for PLN 10.6bn. According to the agreement, the 20% of shares in Pekao was bought by PZU, while the remaining 12.8% will be held by the PFR. The transaction is the next step of the „repolonization” of the banking sector. Previously, PZU took over Alior Bank, which in turn bought Meritum Bank and the core business of BPH Bank. With the completion of this transaction, PZU will become the largest financial group in the Central-Eastern Europe. As a result of this deal the Polish State Treasury controls 12 companies in the WIG20 Index. These companies together represent 75% of the WIG20 index’s value. The Polish State Treasury strengthened its position as the largest shareholder on the Warsaw Stock Exchange with its’ portfolio worth over PLN 86bn. At the same time, in recent days, Alior decided to depart from the exclusive talks in the process of the acquisition of Rai eisen Bank Poland SA core businesses.

The target’s side (acquired companies) was dominated by Media/IT/Telecom – 21% and FMCG companies -20%. On the bidder’s side, the most active were the financial services companies, excluding PE/VC funds, which invested relatively little in the 4th quarter of 2016. Among sellers, in the lead were private investors, who made up 32% of cases.

Over the past three months the value of WIG index on the WSE has increased, mainly due to the rise observed in December. The value of the index has exceeded 50k points, which has not happened in the whole of 2016. Numerous state-owned companies like JSW, Lotos, KGHM, PZU or Orlen grew significantly.

Regarding the macroeconomic data, it should be noted that October was one of the last few months, when the deflation was observed. The Central Statistical O ce in Poland’s current data and the National Bank of Poland’s forecasts indicate that in 2017 inflation can be expected to occur. 

On the currency market we could observe very strong depreciation of the Polish Zloty against the major currencies. This situation is of course beneficial for exporters but not necessarily for the whole economy.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 34 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 34 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
+48 533 354 054
Jan Kospin
Director
+48 22 202 68 80
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas