FORDATA

Umowa o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room

Zamówienie złożone on-line poprzez serwis https://fordata.pl lub przesłane Dostawcy w formie podpisanego druku zamówienia („Zamówienie”) oraz Regulamin świadczenia usługi Virtual Data Room („Regulamin”), razem z poniższymi zapisami Umowy formułują wspólnie Umowę pomiędzy Dostawcą, a Zamawiającym („Umowa”). Wszelkim pojęciom i terminom użytym w niniejszej Umowie Strony nadają znaczenie, które zostało im nadane w Regulaminie i Umowie, chyba, że Zamówienie wyraźnie stanowi inaczej.

§1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room, polegającej na stworzeniu, zarządzaniu i utrzymaniu bezpiecznego, spersonalizowanego na potrzeby Klienta systemu Virtual Data Room („System VDR”), celem udostępniania dokumentów oraz innych materiałów Zamawiającego lub dokumentów i innych materiałów, do których dysponowania Zamawiający jest upoważniony („Usługa VDR„). Dostęp do VDR i zamieszczonych w nim dokumentów i innych materiałów będą mieć jedynie Użytkownicy wskazani przez Zamawiającego („Użytkownicy”).
2. Dostawcą Usługi VDR jest spółka FORDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61- 819, ul. Taczaka 24/302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324804, o numerze NIP: 634-270-95-49, REGON: 241110970 („Dostawca”).
3. Strony zgodnie postanawiają, że Usługa świadczona będzie na zasadach, warunkach oraz poziomie określonych w Regulaminie oraz Zamówieniu.

§ 2. Sposób zawierania oraz okres obowiązywania Umowy

1. W celu zawarcia Umowy Zamawiający powinien wykonać następujące czynności:
a. dokonać wyboru poszczególnych usług oferowanych przez Dostawcę,
b. podać dane Zamawiającego, niezbędne do zawarcia Umowy,
c. kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”, który powoduje wysłanie Zamówienia Dostawcy, na wybrane przez Zamawiającego usługi. Kopia Zamówienia wysyłana jest Zamawiającemu na wskazany przez niego adres e-mail
lub
wysłać Dostawcy podpisany druk Zamówienia, będący integralną częścią oferty złożonej Zamawiającemu.
2. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w Zamówieniu, z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego Zamówienia na wybrane przez niego usługi świadczone przez Dostawcę, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup” lub z chwilą dostarczenia Dostawcy podpisanego druku Zamówienia.
3. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usługi VDR, przyjmuje się przekazanie Zamawiającemu bądź wskazanym osobom loginu dostępu do Systemu VDR. Login zostanie przekazany Zamawiającemu w przeciągu max. 3 (słownie: trzech) godzin od zawarcia Umowy. W przypadku Umów zawartych w weekendy, święta lub w dzień roboczy po godz. 17.00 CET, login dostępu zostanie przekazany następnego dnia roboczego.
4. Login dostępu do Systemu VDR zostanie przekazany Zamawiającemu po dokonaniu przez niego płatności za Usługę. Jeśli Zamawiający nie dokona płatności za Usługę, zgodnie z Zamówieniem, Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego.
5. Umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny 1 (słownie: jeden) miesiąc, jeśli Zamawiający w okresie ostatnich 14 (słownie: czternastu) dni jej obowiązywania nie złoży pisemnego oświadczenia o woli jej zakończenia.
6. Z chwilą zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 2, dochodzi również do powierzenia Dostawcy przetwarzania danych osobowych na zasadach, o których mowa w § 8.

§ 3. Zobowiązania Dostawcy

1. W ramach Umowy Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie wskazanym w Zamówieniu oraz na poziomie określonym w Regulaminie.
2. Na wyraźne pisemne zlecenie Zamawiającego, Dostawca może wykonać dodatkowe prace wskazane w wymienione w §6 ust. 2, takie jak m.in. ładowanie dokumentów do Systemu VDR, zarządzanie Systemem VDR za klienta, realizacja zleceń, aktywacja dodatkowych funkcji w Systemie VDR („Usługi dodatkowe”).
3. Dostawca może powierzyć wykonanie części usług objętych Umową lub świadczenie usług pomocniczych względem usług objętych Umową innym podmiotom lub osobom, niż świadczące na jego rzecz pracę („Podwykonawcy”). Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufności oraz dbałości o interes Zamawiającego na zasadach obowiązujących Dostawcę. Przez usługi pomocnicze rozumie się usługi usprawniające lub ulepszające wykonanie Umowy przez Dostawcę, przy czym Strony zgodnie potwierdzają, że Podwykonawca może, ale nie musi być Podprocesorem, o którym mowa w § 8 ust.14 lit.b) Umowy. O Podwykonawcy, któremu Dostawca powierza do przetwarzania dane osobowe („Podprocesor”), Dostawca informuje Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy.
4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób realizujących zlecone Umową czynności, w tym swoich Podwykonawców, jak za swoje działania i zaniechania.
5. Dostawca zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3 tego paragrafu zostały zobowiązane przez Dostawcę do Zachowania Poufności określonej w niniejszej Umowie.
6. Dostawca ponosi odpowiedzialność za dokumenty papierowe oraz elektroniczne od momentu przekazania ich przez Zamawiającego do siedziby Dostawcy.
7. Po zakończeniu trwania Umowy wszelkie dane i materiały dostarczone przez Zamawiającego zostaną trwale usunięte.

§ 4. Licencja dla Zamawiającego

1. Dostawca oświadcza, iż przysługują mu w całości prawa autorskie do Systemu VDR na podstawie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do Systemu VDR zawartej z twórcą.
2. Dostawca oświadcza, że korzystanie z Systemu VDR na podstawie niniejszej Umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.
3. Dostawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Systemu VDR w celu realizacji niniejszej Umowy na zasadzie Software-as- a-Service, w sposób oraz w zakresie określonym niniejszą Umową. Licencja nie obejmuje skryptów instalacyjnych dotyczących części serwerowej ani też kodu źródłowego Systemu VDR. Licencja jest udzielona na okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz ulega przedłużeniu na dalszy okres obowiązywania Umowy w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy zgodnie z § 2 ust. 5.

§ 5. Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Dostawcą w celu prawidłowego wykonania Usługi VDR i przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
2. Zamawiający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały umieszczone w Systemie VDR, w tym nadaną przez niego nazwę projektu, od momentu przekazania mu Login-u do Systemu VDR. Materiały i informacje zamieszczone przez Zamawiającego, będą zgodne z prawem, w szczególności nie będą naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, ani żadnych innych praw osób trzecich.
3. W przypadku, jeśli jakikolwiek podmiot wystąpi przeciwko Dostawcy z roszczeniem odszkodowawczym związanym z treściami prezentowanymi w Systemie VDR, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody i straty poniesione przez Dostawcę, w tym koszty pomocy prawnej oraz zobowiązuje się przystąpić do ewentualnych postępowań sądowych po stronie Dostawcy w trybie art. 76 KPC.

§ 6. Cennik i warunki płatności

1. Za wykonanie Usługi VDR, o której mowa w § 1, w zakresie wskazanym w Zamówieniu oraz za udzielenie Licencji, o której mowa w § 4, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z Zamówienia.
2. W przypadku przedłużenia świadczenia Usługi VDR, o którym mowa w § 2 ust. 5 oraz w przypadku przekroczenia parametrów Usługi VDR określonych w Zamówieniu, takich jak ilość danych załadowanych do Systemu VDR, ilość użytkowników zaproszonych do Systemu VDR oraz ilość Data Room uruchomionych w trakcie trwania Umowy oraz w przypadku zlecenia Usług dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z zasadami wskazanymi w Zamówieniu oraz tabeli.

Usługa Cena (PLN netto)

Przedłużenie dostępności usługi VDR o 1 miesiąc (1GB, 15 użytkowników)

760 zł/mc

Dodatkowi użytkownicy

65 zł/użytkownik/mc
500 zł/pakiet 25 użytkowników/mc

Dodatkowy 1GB danych

650 zł/mc
(> 5GB 487,5 zł/mc; >10GB 325 zł/mc)

Wsparcie Obsługi Klienta - Ładowanie dokumentów i zarządzanie Data Room za klienta

500 zł/h

Zgranie zawartości Data Room (dokumenty, raporty, archiwum Q&A) na szyfrowany nośnik (DVD lub USB)

500 zł/1 szyfrowana kopia (jeśli<1GB)
1000 zł/1 szyfrowana kopia (jeśli 1-4GB)
1500 zł/1 szyfrowana kopia (jeśli 4-8GB)
2000 zł/1 szyfrowana kopia (jeśli >8GB)

Dedykowany Link dla projektu klienta

100 zł/mc

Uruchomienie dwustopniowej autentykacji (poprzez kody sms)

200 zł/uruchomienie (w tym 500 smsów);
0,28zł/1sms

Możliwość ograniczenia puli adresów IP, z których użytkownicy będą logować się do Data Room

1 000 zł (w tym 25 wpisów)
100 zł/1 zmiana

Dodatkowe raporty administracyjne:
- Użytkownicy usunięci
- Zmiany nazw dokumentów i folderów
- Dokumenty i foldery załadowane
- Dokumenty i foldery usunięte
- Zmiany uprawnień do dokumentów i folderów
- Zmiany uprawnień grup
- Zmiany uprawnień użytkowników

50 zł/1 raport/mc

Uruchomienie modułu do poufnej komunikacji tzw. Q&A

200 zł/mc

Grupowe dyskusje nad konkretnymi dokumentami lub folderami

50 zł/mc

Personalizacja znaków wodnych (dodanie logo klienta i indywidualnych treści np. NIE KOPIOWAĆ), treści automatycznych e-maili (np zaproszenie) oraz personalizacja systemu (logo,kolory)

50 zł/mc

Integracja ze stroną www klienta

200 zł/mc

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, w następujący sposób:
a) Wynagrodzenie za Usługi podstawowe, zgodnie z Zamówieniem, płatne jest z góry,
b) Wynagrodzenie za Usługi dodatkowe oraz cykliczne, zgodnie z Zamówieniem oraz § 6 ust.2, płatne jest na podstawie faktur wystawianych cyklicznie co 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia podpisania Umowy.
4. Jeżeli Dostawca, po terminie płatności faktur wystawionych na rzecz Zamawiającego, nie odnotuje płatności za te faktury, Dostawca jest uprawniony, bez uprzedniego informowania Zamawiającego, do odebrania Zamawiającemu i wszystkim zaproszonym przez niego Użytkownikom dostępu do Systemu VDR, do czasu odnotowania płatności.
5. Do wynagrodzenia określonego powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni do daty prawidłowego wystawienia faktury VAT.
7. Dostawca oświadcza, że faktury VAT będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej, w formie plików PDF, na adres wskazany w Zamówieniu.
8. Zamawiający oświadcza, że akceptuje elektroniczną formę wystawiania i dostarczania faktur.

§ 7. Warunki zachowania poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych udostępnionych przez drugą Stronę w trakcie zawierania oraz wykonywania Umowy.
2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje strony przez okres trwania Umowy.
3. Przez Informacje Poufne rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie:
a) potencjalne transakcje handlowe z udziałem Zamawiającego,
b) login umożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Usługi VDR,
c) dokumenty i inne materiały otrzymane od Zamawiającego w celu umieszczenia ich w Systemie VDR,
d) jakakolwiek treść, fragmenty i opracowania powstałe na podstawie ww. dokumentów,
e) wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego i Dostawcy, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, marketingowe, strategiczne, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji i dokumentów, niezależnie od sposobu ich ujawnienia Dostawcy lub osobie trzeciej, będącej podwykonawcą lub działającej w imieniu Dostawcy (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków) przez Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych, które:
i. są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy przez Dostawcę lub,
ii. były w posiadaniu Dostawcy lub były mu znane przed uzyskaniem ich od Zamawiającego,
iii. zostały ujawnione na podstawie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na takie ujawnienie.
4. Strony zobowiązują się do:
a) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony, w szczególności podjęcia w stosunku do nich takich samych środków ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających jak te stosowane przez Stronę w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych,
b) zapewnienia Informacjom Poufnym odpowiedniej ochrony przeciwko nieupoważnionemu ujawnianiu, kopiowaniu, rozpowszechnianiu lub wykorzystaniu, chyba, że za pisemną pod rygorem nieważności zgodą lub na wyraźną prośbę drugiej Strony,
c) wykorzystania Informacji Poufnych jedynie dla potrzeb świadczenia Usługi VDR określonej w niniejszej Umowie,
d) traktowania wszelkiej korespondencji tj. treści e-maili, plików załączonych do e-maili, jako własności wyłącznie strony ją wysyłającej oraz wykorzystywania jej tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest świadczenie Usługi VDR określonej w niniejszej Umowie.
5. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na informowanie przez Dostawcę o współpracy stron w materiałach marketingowych Dostawcy, w tym zgadza się na wykorzystanie logo Zamawiającego w celu posługiwania się nim przez Dostawcę zgodnie z korporacyjnymi zasadami jego wizualizacji. Niniejsza zgoda obowiązuje od momentu publicznego ujawnienia informacji o procesie, którego dotyczy Umowa.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający udostępnia Dostawcy dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP („Dane Osobowe Użytkowników”) w celu prawidłowego wykonania usług objętych niniejszą Umową przez Dostawcę wskazanych w § 3 Umowy oraz w Zamówieniu.
2. Strony samodzielnie określają szczegółowe cele oraz zakres i środki przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, pełniąc wobec nich – każda z osobna – rolę administratora danych osobowych.
3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest: (a) Zamawiający – w odniesieniu do różnych, uzasadnionych celów przetwarzania tych danych przez Zamawiającego (b) Dostawca – w zakresie przetwarzania tych danych w celu wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający oświadcza, że jako administrator Danych Osobowych Użytkowników wskazanych w ust. 1 posiada podstawę prawną na udostępnienie tych danych Dostawcy.
5. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników przez Dostawcę w celu świadczenia usług objętych Umową odbywać się będzie w oparciu o podstawę prawną tj . art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Rozporządzenie] (prawnie uzasadniony interes Dostawcy).
6. Przetwarzanie przez Dostawcę Danych Osobowych Użytkowników w celu wykonania usług określonych w Umowie będzie trwało przez okres trwania niniejszej Umowy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Każda ze Stron wykonuje wobec osób, których dane dotyczą obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 Rozporządzenia we własnym zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia.
9. Każda ze Stron wykonuje we własnym zakresie obowiązki wynikające z rozdziału III Rozporządzenia.
10. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, w tym środki wskazane w art. 32 Rozporządzenia oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez Rozporządzenia na administratora danych. W szczególności każda ze Stron zapewnia, aby dostęp do Danych Osobowych Użytkowników miały wyłącznie osoby upoważnione w myśl art. 29 Rozporządzenia.
11. Każda ze Stron we własnym zakresie prowadzi rejestr czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 Rozporządzenia, oraz zgłasza naruszenia ochrony Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z art. 33 i 34 Rozporządzenia.
12. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność, w tym wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 82 i 83 oraz innymi przepisami Rozporządzenia.
13. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez drugą Stronę przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w zakresie przepisów Rozporządzenia, zwłaszcza, gdy zostanie nałożona jakakolwiek kara pieniężna, Strona poszkodowana ma prawo zażądać od drugiej Strony pokrycia poniesionych szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub innym właściwym postępowaniem.
14. Zamawiający, działając na podstawie art. 28 ust. 2-4 Rozporządzenia, będąc Administratorem lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ww. Rozporządzenia danych osobowych potencjalnie zawartych w dokumentach wprowadzanych do Systemu VDR [Dane Osobowe] niniejszym:
a) powierza Dostawcy przetwarzanie Dane Osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy o świadczenie usługi FORDATA Virtual Data Room oraz na czas jej obowiązywania, na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie,
b) udziela Dostawcy ogólnej zgody na podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom przetwarzającym [Podprocesor], w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy oraz na czas jej obowiązywania.
15. W przypadku, gdy Zamawiający jest Procesorem, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, oświadcza on że dysponuje zgodą Administratora na dalsze powierzenie Danych Osobowych.
16. Dostawca, jako podmiot przetwarzający, a w przypadku o którym mowa w ust. 15 dalszy podmiot przetwarzający, zobowiązany jest do:
a) zapewnienia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostaną do zachowania tych danych osobowych w tajemnicy,
b) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych mu powierzonych zgodnie z wymogami określonymi przez Rozporządzenie oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego właściwe dla Stron,
c) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zależnie od decyzji Zamawiającego usunięcia lub zwrotu Zamawiającemu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii,
d) udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach Rozporządzenia ciążących na Dostawcy, jako podmiocie przetwarzającym oraz umożliwienia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia 1 (jednej) kontroli w roku kalendarzowym, która trwać będzie nie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze. O terminie i zakresie kontroli, Zamawiający poinformuje Dostawcę 30 (trzydzieści) dni przed planowaną datą kontroli. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi kontrolę w siedzibie Dostawcy częściej niż raz w roku kalendarzowym i/lub kontrola będzie trwać dłużej niż 2 (dwa) dni robocze, Zamawiający zobowiązany jest ponieść koszty kontroli przeprowadzonej w siedzibie Dostawcy w wysokości 200 zł (dwieście złotych) netto za każdą dodatkową godzinę kontroli. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
e) pomocy – w miarę posiadanych możliwości oraz środków technicznych i organizacyjnych – Zamawiającemu w realizacji żądań osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale II Rozporządzenia, a także wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
17. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dysponowania prawem do przetwarzania Danych Osobowych powierzanych Dostawcy,
b) informowania Dostawcy o konieczności zaprzestania przetwarzania określonych danych osobowych lub ich kategorii oraz ich trwałego usunięcia,
c) współdziałania z Dostawcą w realizacji obowiązków Stron wynikających z Rozporządzenia oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego właściwego dla Stron
18. Dostawca oświadcza, że nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne udostępnienie tychże danych osobowych przez Zamawiającego podmiotom trzecim.
19. Zamawiający oświadcza, że nie powierza FORDATA do przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
20. W przypadku zawarcia przez Dostawcę umowy podpowierzenia danych osobowych, o której mowa w ust. 1, Dostawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia, że na Podprocesora nałożone zostaną obowiązki wskazane w ust. 16 a) – e),
b) w sytuacjach wskazanych w ust. 17 b) podejmie stosowne działania względem Podprocesora.
21. W przypadku zamierzonej zmiany polegającej na dodaniu lub zastąpieniu Podprocesora innym podmiotem przetwarzającym, Dostawca informuje o tym Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni ma prawo wniesienia sprzeciwu względem planowanej zmiany. Brak sprzeciwu Zamawiającego albo jego wniesienie po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uznaje się za zgodę na dokonanie zmiany Podprocesora przez Dostawcę. W przypadku braku zgody ze strony Zamawiającego, Dostawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli sprzeciw Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie okaże się nieuzasadniony, Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Dostawcy zarówno w zakresie szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.
22. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych przez Zamawiającego lub podmioty, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 17 a)-c) oraz za:
a) przetwarzanie danych osobowych wrażliwych bez podstawy prawnej,
b) przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa bez podstawy prawnej.
23. Jeżeli jakikolwiek organ państwowy lub osoba, której dane dotyczą skieruje do Dostawcy jakiegokolwiek roszczenia wynikającego z naruszenia, o którym mowa w ust. 17 a)-c) oraz ust. 22 a)-b), Zamawiający zobowiązuje się do zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialności względem osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez usunięcie naruszenia lub zapłatę odszkodowania (zwolnienie z długu). Jeżeli Zamawiający uchybi obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Dostawcy.
24. W przypadku zapłaty odszkodowania, kary finansowej, grzywny lub innej kwoty przez Dostawcę na rzecz osoby, której dane dotyczą lub w związku z decyzją albo orzeczeniem organu publicznego, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy uiszczonej przez niego kwoty, wraz związanymi z nią kosztami, w tym w szczególności kosztami obsługi prawnej oraz postępowań administracyjnych lub sądowych.

§ 9. Naruszenie Postanowień Umowy

1. W przypadku stwierdzenia, że Zamawiający narusza postanowienia Umowy i Regulaminu, Dostawca wzywa Zamawiającego do zaprzestania tych naruszeń w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu dostarczenia wezwania. Wezwanie następuje na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Zamówieniu. W przypadku stwierdzenia, iż pomimo otrzymania wezwania Zamawiający nie zaprzestał naruszenia zastosowanie ma ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, jeśli Zamawiający naruszy którekolwiek z postanowień wskazanych w § 5 ust. 1 w sposób, który uniemożliwiłby Dostawcy prawidłowe świadczenie Usługi VDR na warunkach niniejszej Umowy lub w przypadku naruszenia postanowień w § 7 i § 8 niniejszej Umowy lub jeśli Dostawca poweźmie wiarygodną informację, z której wynikać będzie, że przedstawiane przez Zamawiającego treści naruszać będą prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, Dostawca będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Dostawcy do momentu wypowiedzenia Umowy z winy Zamawiającego oraz w przypadku poniesienia przez Dostawcę szkody – do jej wynagrodzenia na zasadach ogólnych.
3. W przypadku, jeśli Dostawca zostanie zawiadomiony o podejrzeniu naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy lub Regulaminu, w szczególności o podejrzeniu, że przedstawiane przez niego treści naruszać będą prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, Dostawca będzie uprawniony do uniemożliwienia dostępu do informacji zamieszczonych przez Zamawiającego, do czasu wyjaśnienia wskazanych kwestii. W przypadku, jeśli powzięte podejrzenia okażą się bezpodstawne, Umowa zostaje automatycznie przedłużona o czas uniemożliwienia dostępu do danych Zamawiającego, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowej opłaty.
4. Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu uniemożliwienia dostępu do danych zawartych w Systemie VDR, jeśli było ono skutkiem zdarzeń określonych ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania niniejszej Umowy na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
6. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z Regulaminu, w przypadku, jeśli Dostawca naruszy którekolwiek z postanowień wskazanych w § 7 i § 8, niniejszej Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Dostawcy do usunięcia naruszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Dostawcy w trybie natychmiastowym. Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy oraz do wynagrodzenia poniesionej przez Zamawiającego szkody.

§ 10. Zawiadomienia

1. Osobą upoważnioną przez Dostawcę do podejmowania decyzji wynikających z realizacji niniejszej Umowy jest Aleksandra Prusator, Alicja Kukla Kowalska, Dorota Wójtowicz.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do podejmowania decyzji wynikających z realizacji niniejszej Umowy jest osoba wskazana w Zamówieniu.
3. Wszelka korespondencja zostanie przesłana Stronom na następujące adresy, w tym pocztą elektroniczną:
a) dla Dostawcy: FORDATA sp. z o.o., ul. Taczaka 24/302, 61- 819 Poznań
e-mail: aleksandra.prusator@fordata.pl, alicja.kukla@fordatagroup.com, dorota.wojtowicz@fordata.pl,
b) dla Zamawiającego na adres wskazany w Zamówieniu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej.
2. Wszelkie Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
3. Zgodnie z art. 78[1] par. 2 Kodeksu Cywilnego:
a) Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
4. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
6. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby powoda.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Regulamin świadczenia usługi
2. Zamówienie