Raport M&A Index Poland
3 kwartał/3Q 2018
W 3 kw. 2018 r. na polskim rynku fuzji i przejęć odnotowano wzrost liczby transakcji w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (51 vs. 42 w 3 kw. 2017 r.). Największą transakcją w 3 kw. 2018 (1,3 mld PLN w ujęciu Enterprise Value) było przejęcie Solaris Bus & Coach przez hiszpańskie przedsiębiorstwo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Ponad połowę wszystkich sprzedających stanowili inwestorzy prywatni. W ubiegłym kwartale dużą aktywność wykazywały fundusze private equity. Zarówno po stronie podmiotów przejmowanych, jak i kupujących, duży udział miały transakcje z sektora Media/IT/Telecom.

The third quarter of 2018 turned out to be better than the third quarter of the previous year in terms of M&A activity in Poland with 51 transactions reported in comparison to 42 in the third quarter of 2017. The biggest transaction was the acquisition of Solaris Bus & Coach by Spain-based manufacturer Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Private investors constituted more than half of all sellers. Last quarter, many divestments done by private equity funds could be observed. Media/IT/Telecom industry was a particularly active player, being in both top among targets as well as sellers.

Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL from FORDATA VDR

Kliknij, by pobrać raport > M&A Index Poland 3Q 2018
Click to download the report > M&A Index Poland Q3 2018

Link do poprzedniego raportu M&A INDEX 2Q 2018 znajdą Państwo TUTAJ.

Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Patrząc na wyniki osiągane w poszczególnych kwartałach 2018 r., w 3 kwartale odnotowaliśmy najwyższą jak dotąd ilość transakcji – 51 (1kw. – 50, 2kw. – 48). Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor technologii, mediów i telekomunikacji oraz sektor przemysłowy. Największą transakcją minionego kwartału było przejęcie Solaris Bus & Coach przez hiszpańską firmę CAF za ok. 1,3 mld PLN (w ujęciu Enterprise Value). O ile samo przejęcie nie było dla nas zaskoczeniem, o tyle zaskakującym zwrotem akcji, okazał się fakt, że Polski Fundusz Rozwoju przejmie 35% akcji przewoźnika, zapewniając, że potencjał Solarisa w Polsce zostanie utrzymany.

Wzrost zaangażowania inwestorów prywatnych
Ponad 50% sprzedających udziały stanowili inwestorzy prywatni (wzrost o 14% w stosunku do 2 kw.), co świadczy o dalszej atrakcyjności polskich spółek z sektora MŚP. W opinii Ekspertów w Polsce wciąż wiele przedsiębiorstw, głównie średniej i małej wielkości, pozostaje w rękach prywatnego kapitału. Należy zatem zadać pytanie, czy trwająca konsolidacja będzie dalej postępować, czy może jako odpowiedź na zachodzące procesy nastąpi łączenie średnich przedsiębiorstw w celu obrony przed przejęciami ze strony globalnych graczy i wywierania większego wpływu na polski i europejski rynek. Najbardziej pożądane branże to Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (14%) oraz branża FMCG (12%).

Spadek zaangażowania polskich inwestorów
W 3 kw. dominowały wciąż transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami, choć odnotowano ich już mniej. Polskie spółki stanowiły 57% kupujących (2 kw. – 65%) i 31% sprzedających (2 kw. – 63%). Wzrosło zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących i wyniosło ono w ubiegłym kwartale 43% (wzrost o 8% w stosunku do 2 kw.) W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie. Interesującym przykładem przejęcia na polskim rynku smart home jest przejęcie polskiej firmy Fibar Group przez włoskiego producenta rozwiązań z zakresu automatyki domowej oraz bezpieczeństwa dla domu – Grupę Nice. Za tę rozpoznawalną już na świecie markę, Nice zapłaciło ćwierć miliona złotych. To olbrzymia szansa na dalszy rozwój polskiego systemu smart home oraz pozostałych rozwiązań Internet of Things. Due diligence zostało zorganizowane z wykorzystaniem technologii Virtual Data Room dostarczanej przez FORDATA.

Fundusze Private Equity na prowadzeniu
Zgodnie z prognozami z 2 kwartału, wiele funduszy (w tym Mid Europa Partners) nie poprzestaje na zakupach i kontynuuje przejęcia. Spółki wspomagane przez Fundusze PE rozwijają skrzydła, pobudzając tym samym gospodarczy krwiobieg. Fundusze PE są obecne w każdej dziedzinie polskiej gospodarki – w ich portfelach przeważają spółki z branży Media/IT/Telecom, a w dalszej kolejności, z branży przemysłowej. Znaczna większość funduszy PE potwierdza dalsze plany zakupowe i nowe inwestycje, niż sprzedaż w najbliższym kwartale. Nastroje wśród inwestorów są wciąż raczej optymistyczne, ale bacznie przyglądają się planom gospodarczym w Polsce. Znakomitym przykładem jest Fundusz należący do Abris Capital Partners, który przejął pakiet udziałów polskiej spółki ITP, działającej na rynku medycyny estetycznej. Odnotowano również wielkie przejęcie 38% akcji spółki Unilink – największego gracza na rynku dystrybucji polis przez Fundusz Enterprise Investors. W tym ostatnim przypadku proces due diligence został ponownie zorganizowany przy wykorzystaniu systemu FORDATA VDR.

Rosnąca popularność Virtual Data Room
Popularność Virtual Data Room na polskim rynku M&A utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wykorzystanie podczas transakcji technologii Virtual Data Room, która gwarantuje bezpieczne udostępnianie poufnych dokumentów drugiej stronie procesu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza po wejściu w życie RODO. Z ogólnodostępnych danych wynika, że w 3 kwartale 2018 r. (analogicznie jak w 2 kw.) aż 37% transakcji zostało zorganizowanych z użyciem tejże technologii.

 


Alicja Kukla-Kowalska, Key Account Manager FORDATA

Taking under consideration the results, achieved in individual quarters of 2018, in the Q3 we recorded the highest number of transactions so far – 51 (50 for Q1, 48 for Q2). The technology, media and telecom as well as the industrial sectors enjoyed a lot of investors’ interest. Solaris Bus & Coach takeover by Spanish company CAF for approximately EUR 300 M (in terms of Enterprise Value) was the largest transaction of the prior quarter. While the acquisition itself was not a surprise for us, the interesting twist of the campaign turned out to be the fact that the Polish Development Fund is taking over 35% of the carrier’s shares, ensuring that the potential of Solaris in Poland will be maintained.

Increased involvement of private investors
More than half of the sellers were private investors (an increase by 14% compared to Q2), which proves further attractiveness of Polish companies from the SMEs sector. According to experts, many enterprises in Poland, mainly small and medium-sized, remain in hands of private capital. Therefore, the question should be asked whether the ongoing consolidation will continue, or perhaps as a response to the ongoing processes, medium-sized enterprises will be merged to defend against takeovers by global players and exert more influence on the Polish and European market. The most desirable sectors are Media/IT/Telecom (16%), Industry (14%) and FMCG (12%).

Decrease in the involvement of Polish investors.
Transactions between Polish entities still prevailed in Q3, although a decrease in their amount has been noted. Polish companies accounted for 57% of buyers (65% in Q2) and 31% sellers (63% Q2). The engagement of foreign entities on the buyers’ side increased and amounted to 43% in Q3 (an increase of 8% compared to Q2). European companies still dominate in this group.  An interesting example on the Polish smart home industry market is the acquisition of Polish company Fibar Group by an Italian manufacturer of solutions in the field of home automation and home security – Nice Group. For this worldwide recognisable brand Nice has paid EUR 58 M. It is a huge opportunity for further development of Polish smart home system and other Internet of Things solutions. Due diligence was organized using the Virtual Data Room technology provided by FORDATA.

Private Equity funds on running
According to the forecasts from the second quarter, many funds (including Mid Europa Partners) do not stop at buying and continue acquisitions. Companies supported by the PE Funds stretch their wings, thus boosting the the economic circulation. Nowadays PE funds are present in every area of the Polish economy – their portfolios are dominated by companies from the Media/IT/Telecom sector, and subsequently, from the industrial sector. The vast majority of PE funds confirms further purchase plans and new investments rather than sales in the next quarter. The mood among investors is still rather optimistic, but they are watching closely economic plans in Poland. A great example is the fund owned by Abris Capital Partners, which took over the stake of shares of the Polish ITP company operating on the aesthetic medicine market. There was also a large takeover of 38% of Unilink shares – the largest player on the policy distribution market by the Enterprise Investors Fund. In the latter case, the due diligence process was reorganized using the FORDATA VDR.

Growing popularity of Virtual Data Room
The popularity of Virtual Data Room on the Polish M&A market remains stable. The use of Virtual Data Room technology during the transaction, which guarantees secure access to confidential documents to the other party of the process, is the subject of growing interest, especially after the entry into force of the RODO. The publicly available data show that in the third quarter of 2018 as much as 37% of transactions were organized using this technology (as in the prior quarter).


O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniosła bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 35 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 35 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6,2 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over PLN 35 billion. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 35 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6,2 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – Archiwum FORDATA

 

Udostępnij!
Alicja Kukla-Kowalska
Key Account Manager
Karol Szykowny
CFA, Navigator Capital
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas