Raport M&A Index Poland
IV kwartał/4Q 2014

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w czwartym kwartale 2014 r. rynek M&A w Polsce kontynuował dalszy wzrost liczby transakcji (57 transakcji wobec 42 w 3Q i 32 w 2Q), choć ich wartości nadal plasowały się w większości na niskim poziomie, poniżej 100 mln PLN. Użycie systemu Virtual Data Room, wspomagającego transakcje fuzji i przejęć utrzymywało się na stabilnym poziomie (10 transakcji z użyciem VDR wobec 11 w 3Q). Przejmowane spółki najczęściej pochodziły z sektora przemysłowego, IT oraz branży energetycznej i usług.

In line with our expectations, in the fourth quarter of 2014 the M&A market in Poland continued the growth in the number of transactions (57 transactions compared to 42 in Q3 and 32 in Q2), although the majority of transactions still placed below the level of PLN100 million. The use of the Virtual Data Room during mergers and acquisitions processes remained stable (10 transactions with a VDR compared to 11 in Q3). Acquired companies were usually the industrial, IT and energy sectors.

Kliknij, by zobaczyć raport > M&A Index Poland_4Q 2014_PL

Komentarze ekspertów / Experts’ comments

Marta Kotwis,  Key Account Director FORDATA

Polski rynek M&A rośnie, ale się rozdrabnia

Tak jak przewidywaliśmy, końcówkę 2014 roku w Polsce można zaliczyć do udanych. Liczba transakcji wzrosła i była wyższa o 36% w porównaniu z III kwartałem 2014 r. (57 transakcji w stosunku do 42 w 3Q) i o 12% w porównaniu  z IV kwartałem 2013 roku, kiedy to odnotowano 51 transakcji. Wciąż, podobnie jak w całym 2014 roku (szczególnie w drugim półroczu) dominowały transakcje o mniejszej wartości (poniżej 100 mln PLN). Choć w Q4 pojawiło się także relatywnie dużo (bo aż 8 z ujawnioną ceną) transakcji średniej wielkości, tj. powyżej 100 mln EUR. Wśród nich warto wymienić m.in. zakup czeskiego dealera samochodów używanych, AAA Auto Group przez fundusz PE Abris Capital za 220 mln EUR, czy znaczące zmiany w akcjonariacie sprywatyzowanego w 2012 roku ZEPAKU, zmierzające do przejęcia pośrednio przez inne podmioty kontroli nad spółką przez Zygmunta Solorz-Żak. Ciekawą transakcją były zakupy dokonane prze PKP Cargo, które kupiło 80% udziałów w drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach i jednym z większych prywatnych w Europie –  Advanced World Transport B.V. za 445 mln zł.

Czy CEE się odrodzi?

W CEE przewidujemy, że aktywność inwestorów dopiero ożywi się na początku tego roku – dlatego, że duża część wcześniejszych transakcji była odraczana lub opóźniona z powodu konfliktu między Rosją, a Ukrainą. W CEE zauważalny jest, podobnie jak w Polsce, trend spadku wartości transakcji. Odróżnia to nasz region od tego co zauważamy na scenie globalnej – rok 2014 może zostać ogłoszony rokiem mega deali (przekraczających 7 mld EUR) – zliczono ich aż 94, co stanowi 81% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

2015 w Polsce rokiem PE, OFE i FIZ?

Spodziewamy się, że rok 2015 będzie w Polsce wyglądał podobnie jak 2014, zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji. Będzie dominował trend zapoczątkowany w 2014 roku zgodnie z którym, ilość transakcji będzie rosła, a ich wartość utrzymywała na niskim poziomie (do 100 mln PLN). Co nie oznacza, że nie pojawią się perełki – wciąż nierozstrzygnięte są losy Alior Banku, TVN, BPH czy Echo Investment. Spodziewamy się, że będzie więcej transakcji z udziałem funduszy Private Equity oraz firm rodzinnych, których założyciele z powodu braku możliwości sukcesji będą szukać inwestorów na rynku. Spodziewamy się także większej aktywności funduszy FIZ i OFE, które będą wyprzedawać akcje posiadane w spółkach. Najaktywniejsze będą sektory przemysłowe, retail oraz związane z nowoczesnymi technologiami. Spodziewamy się także dalszej konsolidacji branży medycznej.

Transakcje organizowane są coraz bardziej profesjonalnie, wzrasta użycie VDR

Innym zauważalnym trendem będzie profesjonalizacja i usprawnianie procesu M&A, a co za tym idzie coraz powszechniejsze użycie nowoczesnych technologii. W 2014 roku w Polsce  obserwowaliśmy wzrost zainteresowania systemem Virtual Data Room, który znacznie przyśpiesza transakcje fuzji i przejęć. VDR od lat jest standardem wykorzystywanym do profesjonalnej organizacji procesów transakcyjnych na dojrzałych rynkach. W ostatnim kwartale 2014 r. odnotowaliśmy użycie systemu VDR podczas 10 spośród 57 transakcji. Uważamy, że było ich zdecydowanie więcej, ale nie były one jawne.  

Popularnosc VDR_Q2-Q4_2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

As expected, the end of 2014 was very successful in Poland. The number of transactions increased and was higher by 36% compared to the third quarter of 2014. (57 transactions instead of 42 as in 3Q) and by 12% compared to the fourth quarter of 2013, when there were 51 transactions. Although the period, as well as the whole year (in particularly the second half of the year) was dominated by transactions of a less value. In Q4 there were also relatively a lot transactions of a bigger size (8 with a disclosed price) i.e. of more than EUR100 million. These transactions include a purchase of Czech used cars dealer AAA Auto Group by private equity fund Abris Capital for 220 million, a significant change in the shareholding of ZEPAK privatized in 2012, aiming to take the control (indirectly also by other entities) over the company by Zygmunt Solorz-Żak. An interesting transaction was the purchase made by PKP Cargo, which bought 80% of stake of the second largest rail freight carrier in Czech Republic and one of the largest private ones in Europe – the Advanced World Transport BV for EUR445 million.

Within the CEE, as well as in Poland, a trend of decline in the value of transactions is noticeable. That distinguishes our region from what can be seen on the global stage – 2014 can be declared as the year of mega deals (exceeding EUR 7 billion). There were 94 of those, which is a 81% increase compering the previous year.

We expect that 2015 in Poland will be similar to 2014, both in terms of quantity and value of transactions. A trend started in 2014 will dominate. According to that trend the number of transactions will grow, and their value will be maintained at a low level (up to PLN 100 million). Which does not mean that there will be any gems. The fate of Alior Bank, TVN, BPH or Echo Investment is still unresolved. The industrial, retail and modern technologies sectors will be the most active. We also expect further consolidation of the medical industry.

We are expecting a growing number of transactions involving family businesses or private equity funds, whose co-founders will be looking for investors in the market, because of the lack of family successors. We also anticipate greater activity of TFI and OFE funds which will start selling shares which they held in companies.

Another noticeable trend will be the process of professionalization and streamlining of M&A processes, and hence the increasing use of modern technologies. In 2014 we observed an increased interest in using the Virtual Data Room, which accelerates mergers and acquisitions. VDR has been a standard used for professional organization of transactional processes in mature markets for years now. According to the records, in the last quarter of 2014 the VDR system was used during 10 out of 57 transactions. We believe that there were a lot more, but those transactions were not disclosed.

Rafał Tuzimek, Managing Parnter Navigator Capital

Polski rynek fuzji i przejęć w IV kwartale 2014 r. charakteryzował się wzrostem aktywności.  W tym okresie zidentyfikowaliśmy 57 transakcji, czyli o 7 więcej niż w IV kw. 2013 r. Pozytywna dynamika rynku M&A utrzymuje się już 3-ci kwartał z rzędu pomimo niestabilnej sytuacji politycznej na Ukrainie i przy napiętych stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Rosją a Unią Europejską i USA. Ożywienie na rynku M&A jest powiązane nie tylko z niskimi stopami procentowymi, lecz również ze znacznym stanem środków pieniężnych nagromadzonych w spółkach.

W Polsce, w IV kwartale 2014 r. przejmowane spółki najczęściej pochodziły z sektora przemysłowego, IT oraz sektora energetycznego i usług. Największą transakcją w ostatnim kwartale była fuzja dwóch banków, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz BNP Paribas Bank Polska, którego wartość rynkowa wyniosła ok 2,25 mld PLN.

W IV kwartale 2014 r. w strukturze kupujących dominowali inwestorzy strategiczni.  Wysoki udział inwestorów branżowych powinien być utrzymany w najbliższym czasie, ze względu na wzmożoną konsolidację m.in. spółek energetycznych oraz handlu detalicznego jak i hurtowego.

W ciągu następnych kilku miesięcy rynek fuzji i przejęć będzie zwracał na siebie uwagę takimi potencjalnymi transakcjami jak sprzedaż Grupy Allegro, Alior Banku, PKP Energetyka czy Echo Investment. Możliwe są również przejęcia na rynku e-commerce, w tym m.in. kupno porównywarki cen Nokaut.pl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The Polish M&A market activity grew in the 4th quarter of 2014. During this period we identified 57 transactions, which is 7 more than in the 4th quarter 2013. Positive growth in M&A market has been going third quarter in a row, despite the unstable political situation in Ukraine and diplomatic tension between Russia, European Union and the USA. The recovery in the M&A market is connected not only with the low interest rates, but also with a significant cash balance accumulated in companies.

 In Poland in the 4th quarter of 2014, the majority of acquired companies represented the industrial sector (23%), the IT sector (14%) and the energy, financial and service sector (12% each). The largest transaction in terms of value was the merger of Poland’s Bank BGŻ with BNP Paribas’ Polish unit. The market value of the transaction amounts to almost PLN 2,250m (EUR 537m).

In the fourth quarter of 2014 strategic investors accounted for the majority of all the bidders. Such high proportion of industry investors should be maintained in the near future, due to the increased consolidation of i.a. energy companies and retail and wholesale sector.

Over the next few months, the market of mergers and acquisitions will raise the attention of potential transactions such as the sale of Allegro Group, Alior Bank, PKP Energetyka (seller of electricity for rail carriers) or Echo Investment (real estate developer). Acquisitions in the e-commerce market are also possible, include a purchase of Nokaut.pl price engine.

O autorach / About the authors

FORDATA jest pionierem na polskim rynku kapitałowym, na którym w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A, IPO, inwestycje Private Equity i prywatyzacje, w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. FORDATA podniósł bezpieczeństwo i efektywność projektów o łącznej wartości ponad 30 mld PLN. Dążeniem FORDATA jest identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpiecznego zarządzania poufnymi dokumentami wśród konkretnych branż i zaspokajanie ich w oparciu o technologię Virtual Data Room.

Navigator Capital  wraz z Domem Maklerskim Navigator jest czołowym niezależnym doradcą finansowym dla przedsiębiorstw specjalizującym się w transakcjach M&A oraz publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji. W ciągu ostatnich lat Grupa Navigator zrealizowała ponad 30 transakcji różnego typu. Partnerzy Navigator przeprowadzili transakcje o łącznej wartości ponad 6 mld PLN. Współpraca z międzynarodową siecią firm doradczych zrzeszonych pod szyldem Pandion Partners pozwala skutecznie obsługiwać transakcje międzynarodowe. Navigator Capital wraz z Domem Maklerskim Navigator zajmują wysokie pozycje w niezależnych rankingach oceniających aktywność podmiotów doradczych na rynku polskim.

FORDATA is a pioneer on the Polish capital market. Company supports the largest M&A, IPO, Private Equity and privatization projects in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, based on the technology of a Virtual Data Room. The FORDATA VDR raised the levels of safety and efficiency of different projects of a total value of over 29 billion zloty. FORDATA’s aspiration is to identify the needs for secure management of confidential documents among specific industries and to address them based on the technology of the Virtual Data Room.

Navigator Capital, along with Dom Maklerski Navigator, is the leading, independent financial adviser, specializing in M&A transactions and public and private issues of stocks and bonds. In recent years, Navigator Group has completed over 30 transactions of different types. Navigator Partners’ market experience includes deals worth over PLN 6 billion. Cooperation with the international network of consulting companies affiliated under the banner of Pandion Partners helps to efficiently handle any international transactions. Navigator Capital, along with Com Maklerski Navigator, occupy high positions in independent rankings which evaluate advisory bodies’ activity on the Polish market.

Zdjęcie główne – unsplash.com

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Marta Kotiws
Rafał Tuzimek
Spodobało Ci się?
Udostępnij!
Najczęściej czytane
Obserwuj nas