11 . 08 . 2023

Fuzje i przejęcia Krajobraz M&A w regionie Bliskiego Wschodu: wyzwania i szanse

11 . 08 . 2023

Bliski Wschód od dawna uznawany jest za dynamiczny i rozwijający się region, a jego sektor fuzji i przejęć nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach widoczna była znaczna aktywność na tej płaszczyźnie , napędzana różnymi czynnikami, w tym silnym wzrostem gospodarczym, dążeniem do dywersyfikacji względem paliw kopalnych  oraz pojawieniem się państwowych funduszy majątkowych (SWF) jako kluczowych graczy w zawieraniu transakcji.

Spowolnienie w obliczu wyzwań gospodarczych

W 2022 r. rynek M&A na Bliskim Wschodzie doświadczył spowolnienia, co w dużej mierze przypisuje się rosnącym stopom procentowym i niepokojowi gospodarczemu. Pomimo początkowej dynamiki w pierwszych miesiącach roku, wobec pogarszania się sytuacji makroekonomicznej, transakcje w regionie napotkały przeszkody. Jednym z głównych wyzwań było ograniczenie finansowania wykupów lewarowych (LBO) przez banki, ze względu na rosnące stopy procentowe i ogólne ryzyko.

Statystyki

Według raportu PwC Middle East „2023 TransAct Middle East”, w 2022 r. na Bliskim Wschodzie odnotowano łącznie 632 transakcje fuzji i przejęć. Warto zauważyć, że znaczna część wolumenu transakcji – 89% – koncentrowała się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), Arabii Saudyjskiej i Egipcie. ZEA i Arabia Saudyjska odnotowały najszybszy wzrost liczby transakcji w ujęciu rok do roku, a ich wolumen wzrósł odpowiednio o 9% i 6%. W szczególności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odnotowano aktywność transakcyjną w sektorach takich jak rynki konsumenckie, technologia, przemysł i usługi finansowe, co wskazuje na realizację założeń związanych z dywersyfikacją.

Klimat Zatoki Perskiej

Odporność poszczególnych państw (ZEA, Arabia Saudyjska) pomimo ogólnego spowolnienia w regionie została przypisana „wyjątkowości Zatoki Perskiej”, terminowi używanemu do opisania unikalnej dynamiki państw takich jak: Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain czy ZEA, która przyczyniła się do kontynuacji działalności w zakresie M&A. Korzystne czynniki, takie jak wysokie ceny ropy naftowej, zwiększona dyscyplina fiskalna i elastyczność gospodarcza, odegrały rolę w utrzymaniu wzrostów/uniknięciu znacząych spadkóww zakresie M&A.

Podczas gdy globalny krajobraz fuzji i przejęć stanął w obliczu wyzwań, Bliski Wschód koncentrujący się na technologii, infrastrukturze i transformacji energetycznej stworzył nowe możliwości dla zawierania transakcji. Transgraniczne fuzje i przejęcia pozostały znaczącym trendem, sprzyjając rozwojowi krajowych i regionalnych liderów. Ponadto transformacja energetyczna zwiększyła zainteresowanie energią odnawialną i powiązanymi sektorami, prowadząc do zwiększenia możliwości w zakresie transakcji.

Co dalej?

Patrząc w przyszłość, rynek fuzji i przejęć na Bliskim Wschodzie ma wyjątkową pozycję w obliczu globalnej niepewności. Pomimo wyzwań, region ten oferuje potencjał dla strategicznych i transformacyjnych transakcji. Sukces w tym złożonym środowisku wymaga jednak dobrze zdefiniowanych strategii i solidnych zasobów finansowych. Oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach różne trendy będą kształtować sektor M&A:

  1. Niewykorzystane rezerwy: Państwowe fundusze majątkowe i podmioty inwestycyjne, pomimo wyzwań, nadal posiadają znaczne rezerwy na inwestycje. Prawdopodobnie skupią się na możliwościach, które wzbogacą istniejące portfele.
  2. Przejęcia na małą skalę: Ograniczone opcje finansowania i niedobór możliwości na dużą skalę mogą skłonić firmy private equity i SWF do mniejszych przejęć . Transakcje te mogą zwiększyć wartość portfeli, zwłaszcza gdy tradycyjne kanały wzrostu są ograniczone.
  3. Spółki w trudnej sytuacji: Wyzwania gospodarcze mogą prowadzić do wzrostu liczby fuzji i przejęć spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
  4. Zbycia: Niepewność gospodarcza może skłonić większe spółki do zbycia aktywów innych niż istotne.  spadki na giełdach mogą katalizować możliwości zbycia aktywów.
  5. ESG: Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym zyskują na znaczeniu w transakcjach fuzji i przejęć. Inwestorzy analizują praktyki ESG spółek docelowych, wpływając na wyniki transakcji i dostępność finansowania.

Możliwości transformacyjne

Podsumowując, sektor fuzji i przejęć na Bliskim Wschodzie opiera się efektom globalnych problemów gospodarczych. Unikalna dynamika regionu, a w szczególności państw z „klimatem Zatoki Perskiej”, nadal napędza możliwości transformacji energetycznej.

Podczas gdy w 2022 r. nastąpiło spowolnienie, to część państw regionu zminimalizowała negatywne skutki, a niektóre były nawet w stanie utrzymać wzrost. Nadal dostępne są również możliwości dla firm posiadających spójne strategie i zasoby finansowe do zawierania znaczących i wpływowych transakcji. Uwzględniając pojawiające się trendy, w tym kwestie ESG, i koncentrując się na sektorach o dużej odporności i potencjale wzrostu, firmy mogą przygotować się do uwolnienia potencjału rynku M&A na Bliskim Wschodzie.

Ile głów, tyle pomysłów. Właśnie dlatego każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, by zamieszczone treści na naszym blogu były dla Ciebie atrakcyjne i niosły wartość. Odkryj źródło wiedzy i inspiracji dla Twojego biznesu z Fordata.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : #FORDATAteam strona otworzy się w nowym oknie

Sukces transakcyjny z Fordata VDR

POZNAJ VDR poznaj VDR
Może Cię zainteresować